Etiske retningslinjer

YS jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører, har YS utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

 

Våre leverandører skal levere varer og tjenester til YS som er produsert i overensstemmelse med retningslinjene. Leverandørene skal også videreformidle og følge opp retningslinjene hos sine underleverandører.

YS vil kontinuerlig jobbe for å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel. Sosiale og miljømessige standarder vil bli tillagt vekt ved valg av nye leverandører.  

YS er medlem i Initiativ for etisk handel (IEH). IEH er en medlemsorganisasjon for organisasjoner, private og offentlige virksomheter, og en pådriver og et ressurssenter for etisk handel. Alle medlemmer i IEH forplikter seg til å utvikle egne etiske retningslinjer og formidle disse overfor sine handelsforbindelser i hele verdikjeden. IEH har utarbeidet en minimumsstandard for etiske retningslinjer, og det er disse som danner grunnlaget for retningslinjene for etisk handel i YS.

Videre angir IEHs retningslinjer minimums- og ikke maksimumsstandarder, og det presiseres at nasjonal lovgiving skal etterleves. Der hvor retningslinjene og nasjonale lover eller reguleringer omhandler samme tema, skal den høyeste standarden gjelde.

YS rapporterer til IEH på progresjon i vårt arbeid med etisk handel og denne rapporten er offentlig tilgjengelig.

Krav til produksjonsforhold
Retningslinjene er basert på internasjonalt anerkjente FN- og ILO-konvensjoner og angir minimumsstandarder. Arbeidslovgivningen på produksjonsstedet skal respekteres. Der hvor nasjonale lover og reguleringer dekker samme tema som disse retningslinjene, skal den høyeste standarden alltid gjelde.

1. Tvangsarbeid/slavearbeid (ILO-konvensjoner nr. 29 og 105)

1.1    Det skal ikke foregå noen form for tvangsarbeid, slavearbeid eller ufrivillig arbeid.
1.2    Arbeidstakerne må ikke levere depositum eller identitetspapirer til arbeidsgiver og skal være fri til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig oppsigelsestid.

2. Fagorganisering og kollektive forhandlinger (ILO-konvensjoner nr. 87, 98 og 135 og 154)

2.1    Arbeidstakerne skal uten unntak ha rett til å slutte seg til eller etablere fagforeninger etter eget valg, og til å forhandle kollektivt.
2.2    Arbeidsgiveren skal ikke diskriminere fagforeningsrepresentanter, eller hindre dem i å utføre sitt fagforeningsarbeid.
2.3    Dersom disse rettigheter er begrenset ved lov, skal arbeidsgiveren legge til rette for, og ikke i noe tilfelle hindre, parallelle mekanismer for fri og uavhengig organisering og forhandling.

3. Barnearbeid (FNs konvensjon om barnets rettigheter, ILO-konvensjoner nr. 138, 182 og 79, ILO-anbefaling nr. 146)
3.1    Barn under 18 år skal ikke utføre arbeid som setter helse eller sikkerhet i fare, inkludert nattarbeid.
3.2    Barn under 15 år (14 eller 16 år i visse land) skal ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres utdanning.
3.3    Nyrekruttering av barnearbeidere i strid med ovennevnte konvensjoner er uakseptabelt. Dersom det allerede foregår slikt barnearbeid, skal det arbeides for snarlig utfasing. Det skal samtidig legges til rette for at barna gis mulighet til livsopphold og utdanning inntil barnet ikke lenger er i skolepliktig alder.

4. Diskriminering (ILO konvensjoner nr. 100 og 111 og FNs Kvinnediskrimineringskonvensjon)
4.1    Det skal ikke foregå noen diskriminering i arbeidslivet basert på etnisk tilhørighet, religion, alder, uførhet, kjønn, ekteskapsstatus, seksuell orientering, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet.
4.2    Det skal etableres vern mot seksuelt påtrengende, truende, fornærmende eller utnyttende adferd og mot diskriminering eller oppsigelse på usaklig grunnlag, f. eks ekteskap, graviditet, foreldrestand eller status som HIV smittet.

5. Brutal behandling
6.1    Fysisk mishandling eller avstraffing, eller trussel om fysisk mishandling skal være forbudt. Det samme gjelder seksuelt eller annet misbruk, og forskjellige former for ydmykelser.

6. Helse, miljø og sikkerhet (ILO-konvensjon nr. 155 og anbefaling nr. 164)

6.1    Det skal arbeides for å skaffe arbeidstakerne et sikkert og sunt arbeidsmiljø. Nødvendige tiltak skal iverksettes for å forhindre og minimere ulykker og helseskader som resultat av, eller relatert til forhold på arbeidsplassen.
6.2    Arbeidstakerne skal ha jevnlig og dokumentert opplæring i helse og sikkerhet. Helse og sikkerhetsopplæring skal gjentas for nyansatte.
6.3    Arbeidstakerne skal ha tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann. Hvis relevant skal arbeidsgiver også besørge tilgang til fasiliteter for helsesikker oppbevaring av mat.
6.4    Hvis arbeidsgiver stiller losji, skal dette være rent, sikkert og tilstrekkelig ventilert og med tilgang til rene sanitærfasiliteter og rent drikkevann.

7. Lønn (ILO-konvensjon nr. 131)
7.1    Lønn til arbeidstakerne skal minst være i tråd med nasjonale minstelønnsbestemmelser eller industriens standard, og alltid tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov.
7.2    Lønnsforhold og utbetaling av lønn skal være skriftlig avtalefestet før arbeid påbegynnes. Avtalen skal være forståelig for arbeidstakeren.
7.3    Fratrekk i lønn som disiplinærreaksjon skal ikke tillates.

8. Arbeidstid (ILO-konvensjon nr. 1 og 14)
8.1    Arbeidstiden skal være i tråd med nasjonale lover eller industriens standard, og ikke overstige arbeidstid i samsvar med gjeldende internasjonale konvensjoner. Det anbefales at arbeidstid per uke ikke overstiger 48 timer (8 timer per dag).
8.2    Arbeidstakerne skal ha minst én fridag i uken.
8.3    Overtid skal være begrenset. Det anbefales maksimum 12 timer per uke.
8.4    Arbeidstakerne skal alltid ha overtidstillegg, minimum i tråd med gjeldende lover.

9. Regulære ansettelser
9.1    Forpliktelser overfor arbeidstakerne, i tråd med internasjonale konvensjoner og/eller nasjonale lover og regler om regulære ansettelser skal ikke omgås gjennom bruk av korttidsengasjementer (som bruk av kontraktsarbeidere, løsarbeidere og dagarbeidere), underkontraktører eller andre arbeidsrelasjoner.
9.2    Alle arbeidstakere har krav på arbeidskontrakt på et språk de forstår.
9.3    Lærlingprogram skal være klart definert med hensyn til varighet og innhold.

Forhold utenfor arbeidsplassen
10. Marginaliserte befolkningsgrupper
10.1    Produksjonen, og uttaket av råvarer til produksjonen, skal ikke bidra til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte befolkningsgrupper, for eksempel ved å beslaglegge store landarealer eller andre naturressurser som disse befolkningsgruppene er avhengig av.

11. Miljø
11.1    Miljøtiltak vurderes i hele produksjons- og distribusjonskjeden, fra råvareproduksjon til utsalg. Både lokale, regionale og globale miljøaspekter skal søkes ivaretatt. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på, eller skadet av forurensning.
11.2    Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes.
11.3    Relevante utslippstillatelser er innhentet der det er nødvendig.
11.4    Skadelige kjemikalier og andre stoffer skal forvaltes på en forsvarlig måte.

Krav til investeringer
Investeringer skal foretas i samsvar med de etiske retningslinjene.
 

[Tilbake]Utskriftsversjon