Du er her:  - Startside  - Samfunnsansvar  - Etisk handel

Etisk handel

Som medlem i Initiativ for Etisk Handel (IEH) har YS forpliktet seg til å utarbeide egne retningslinjer for etisk handel. Disse retningslinjene forefinnes i det eget dokument. Under følger et forslag til en sjekkliste for YS, som også kan anvendes av YS-forbundene, over spørsmål som bør stilles av den eller de i organisasjonen som inngår avtaler, investerer og/eller handler varer og tjenester på vegne av YS


Etisk handel innebærer

 • At grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter blir respektert i produksjon og handel av varer.
 • At ILOs kjernekonvensjoner blir ivaretatt på arbeidsplassen.
 • At hensyn blir tatt til arbeidstakerne som produserer varene, deres levevilkår og behandling gjennom hele verdikjeden.


I praksis betyr dette at YS som oppdragsgiver og innkjøper kan stille krav til leveransekjeden som forsikrer at

 • Arbeidsforholdene er trygge og hygieniske (HMS-rutiner skal være på plass).
 • Barnearbeid ikke forekommer.
 • Retten til fagorganisering og kollektive forhandlinger er respektert.
 • Tvangsarbeid ikke forekommer.
 • Sosial dumping ikke forekommer (arbeidsforhold, arbeidstimer og lønn skal være regulerte og i tråd med nasjonale lover og/eller avtaler).
 • Diskriminering ikke forekommer.
 • Brutal behandling (trusler, ydmykelser, seksuelt misbruk, andre former for psykisk eller fysisk misbruk) ikke forekommer.
 • Produksjon og uttak av råvarer til produksjon ikke bidrar til å ødelegge ressurs- og inntektsgrunnlag for marginaliserte folkegrupper.


Mer konkret kan følgende spørsmål stilles av den som inngår avtaler og/eller handler varer og tjenester på vegne av YS:

 • Er de ansatte i virksomheten organisert?
 • Er det tariffavtale i virksomheten?
 • Har virksomheten HMS-rutiner?
 • Er produktene miljømerket?


I forbindelse med reisevirksomhet er det både når det gjelder transport og innkvartering betimelig å sørge for å benytte virksomheter som selv følger en viss etisk standard. Eksempelvis har YS selv medlemmer i så vel SAS som Norwegian, hvilket gjør at disse selskapene i det minste oppfyller kriteriet om respekt for retten til å organisere seg.

Brüssel er en ofte frekventert by i europeisk fagbevegelse da EFS – Europeiske Faglige Samorganisasjon – har sitt kontor her. EFS har inngått avtale med et utvalg hoteller, som dermed er «godkjent» for oss.

Når det gjelder etiske investeringer tilbyr flere norske finansinstitusjoner etiske fond. Opplysninger om disse kan man få av investeringsselskapene/bankene. KLP offentliggjør sin oversikt over de selskapene de ekskluderer. Ved investeringer i enkelt aksjer kan man sjekke om virksomheten har retningslinjer for etisk handel, og om de har system for å følge opp disse retningslinjene.

I tillegg kan forbundene benytte seg av oversikten på Initiativ for Etisk Handels (IEH) hjemmesider over de 119 medlemsorganisasjonene i IEH (per september 2010).
Gjennom medlemskapet har disse bedriftene og virksomhetene forpliktet seg til å jobbe med etisk handel og har også utarbeidet egne etiske retningslinjer.





[Tilbake]Utskriftsversjon