Du er her:  - Startside  - Likestilling  - Kjønn

Kjønn

YS har mer enn 30 års erfaring i å arbeide for likestilling mellom kvinner og menn. Vi hadde vår første kvinnelige leder allerede tidlig på 1980-tallet, og har hele tiden hatt et flertall kvinnelige medlemmer.

Likestillingslovens formålsparagraf fokuserer ikke bare på beskyttelse mot diskriminering gjennom like rettigheter, den handler også om like muligheter til livsutfoldelse:

Denne lov skal fremme likestilling mellom kjønnene og tar særlig sikte på å bedre kvinnens stilling. Kvinner og menn skal gis like muligheter til utdanning, arbeid og kulturell og faglig utvikling.

Kvinner og menn lever ofte forskjellige liv og har forskjellige muligheter til livsutfoldelse. Vi har lett for å ta mye som har med kjønn å gjøre ”for gitt”, dvs. at strukturene i samfunnet og arbeidslivet er basert på naturgitte lover. Noe av dette henger sammen med biologiske forskjeller i forhold til reproduksjon, men mye handler om tradisjonelle kjønnsroller. Derfor er det viktig å sørge for at kjønnsperspektivene (dvs. om konsekvenser for både kvinners og menns liv) belyses i alle sammenhenger. En likestillingsprosess som kun handler om kvinner vil ikke kunne lykkes fullt og helt. Samtidig er det fremdeles slik at hovedtyngden av kjønnsdiskriminering i arbeidslivet rammer kvinner, spesielt i forbindelse med graviditet.

[Tilbake]Utskriftsversjon