Du er her:  - Startside  - Om YS

YS' hovedsatsingsområder

Innenfor rammene av prinsipprogrammet er det vedtatt hvilke tre områder YS særlig skal gjøre en innsats på i 2014. Satsingsområdene er i tråd med de målene YS har satt seg i prinsipprogrammet.

De aktuelle områdene er:

• Synlighet, vekst og politisk slagkraft
• Næringspolitikk og verdiskaping


Videre i notatet følger en overordnet begrunnelse for hvorfor sentralstyret innstiller på disse hovedsatsingsområdene.

1. Synlighet, vekst og politisk slagkraft

Målsetting:
Det overordnede formålet med dette prosjektet er å utvikle YS til å bli en sterkere, mer handlekraftig og attraktiv aktør i morgendagens arbeids- og samfunnsliv. Vi skal bygge på alt det viktige og riktige som vi allerede gjør, og bruke dette til å videreutvikle YS til å bli den best mulige hovedorganisasjonen for medlemsforbundene.

Synlighet, vekst og politisk slagkraft foreslås videreført som satsingsområde for 2014.

Hovedbegrunnelsen for dette satsingsområdet da det ble vedtatt i november 2011 var et ønske om å forsterke arbeidet med å synliggjøre YS overfor forbundenes medlemmer og andre arbeidstakere, og styrke YS’ evne til å være en premissleverandør i norsk arbeidsliv spesielt og i samfunnet mer generelt. Satsingsområdet skulle bidra til å gi YS økt innflytelse gjennom synlighet, vekst og politisk slagkraft.

Gjennom prosessene i 2012 og frem til nå har behovet for å gå grundigere inn i premissene for dette blitt tydeligere. Hovedsatsningsområdet består derfor i dag av flere delprosjekter som alle har det til felles at de handler om hva YS skal være i fremtiden og om hvordan vi skal forholde oss til et arbeidsliv i stadig endring.
 
Sluttproduktet for prosjektet vil være en rapport med anbefalinger som legger grunnlaget for saker som skal behandles av representantskapet i oktober 2014, herunder prosessen med nytt prinsipprogram og eventuelle vedtektsendringer.
Prosjektet skal i sin sluttrapport komme med anbefalinger om hvordan YS organisatorisk og politisk kan styrke sin posisjon som hovedorganisasjon på vegne av bredden i medlemsmassen. Anbefalingene skal bygge på en gjennomgang av YS’ plass i norsk arbeids- og samfunnsliv og av egen organisasjon (herunder se på samspillet mellom sektorer, medlemsforbund, tillitsvalgte og ikke minst medlemmene). I arbeidet skal prosjektet søke svar på hvordan vi kan jobbe bedre med politiske spørsmål og strategier, og hvordan vi kan utnytte alle aktørene i og delene av YS-familien for å skape økt synlighet, vekst og politisk gjennomslagskraft.


2. Næringspolitikk og verdiskaping

Målsetting:
Sette næringspolitikk og verdiskaping på dagorden i norsk arbeidsliv og utvikle en overordnet politikk for hele YS-familien.

Næringspolitikk og verdiskaping foreslås videreført som satsingsområde for 2014. Hovedbegrunnelsen er et behov for å forlenge satsingsperioden for å få forankret politikkområdet godt nok i YS-familien. Det har skjedd og skjer mye i YS-systemet på problemstillinger knyttet til næringsutvikling og verdiskaping i både privat og offentlig sektor.

I 2013 er det i sektorene blitt jobbet målrettet og kontinuerlig med bedriftsutvikling gjennom bedriftssamarbeid og tariffvirksomhet. Utover det daglige tariffarbeidet har YS også deltatt i en rekke relevante fora knyttet til næringspolitikk og verdiskaping.

Det har vært møter med ulike bransjeorganisasjoner og relevante myndighetsorganer og ministre, samt i ulike fora for dialog og samarbeid i norsk samfunnsliv. I Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) har det blant annet blitt lagt ned en god del arbeid på norske bedrifters ivaretakelse av sikkerhet for sine ansatte i lys av de tragiske hendelsene i Algerie tidligere i år.

Ved årsskiftet så vi igangsettingen av et bransjeprogram for seriøsitet i transportbransjen. I tillegg er YS representert i bransjeprogrammene for renhold og uteliv. Mye av arbeidet med å berede grunnen for disse programmene ble lagt i 2012, og i 2013 har det vært forbundene og sektorene som er aktive i programarbeidet.

Et viktig fokus i 2013 er dimensjonering av kompetanse i norsk utdanning og arbeidsliv. Dette har betydelige næringspolitiske virkninger både når det gjelder tilgang til arbeidskraft og dimensjonering av kompetanse for å møte norske virksomheters behov. Problemstillingene vil bli satt på dagsorden både i forbindelse med valgkampen og på YS-konferansen i 2013.

Det er blitt avholdt møter i EFTAs konsultative komité hvor YS er medlem. På sakskartet er blant annet EFTAs arbeid med frihandelsavtaler viktige for å sikre norsk næringsliv best mulig markedsadgang i det internasjonale markedet. Komiteen følger også utviklingen av EØS-avtalen, dette også i samarbeid med kollegaer fra EUs økonomiske og sosiale komité. YS deltar i WTO utvalget på politisk nivå i UD og støtter opp om Norges interesser i forhold til et sikkert og forutsigbart internasjonalt regime for verdenshandelen.

Det vil i november utarbeides et notat som beskriver rammene for og innretning på politikkområdet næringspolitikk og verdiskaping i YS for å makere tre år som hovedsatsingsområde. Notatet vil også beskrive forslag og planer for å styrke arbeidet på området inn i 2014 og videre. Notatet legges frem for sentralstyret senest i desember 2013.

I 2014 vil vi fortsatt legge vekt på å utvikle en overordnet politikk på næringsutvikling og verdiskaping i YS. Bransjeprogrammene for seriøsitet og dimensjonering av utdanning og kompetanse er saker som vil fortsette. Det jobbes også målrettet med å videreutvikle argumentasjon og næringspotensialet når det gjelder grønne arbeidsplasser. Det er allerede søknader om støtte til pilotprosjekter inne hos miljødepartementet. Arbeidet i forhold til NSR og SMSØ vil også gå sin gang.

Dialogen mellom forbund og mellom forbund og YS-sekretariatet skal styrkes, blant annet gjennom å styrke de eksisterende og utvikle flere bransjevise samarbeidsarenaer på det næringspolitiske området. Hovedsatsingsområdet Næringspolitikk og verdiskaping vil inngå som en viktig del av hovedsatsingsområde 1 synlighet, vekst og politisk slagkraft i 2014. Forbundene bør i større grad enn tidligere knytte egen aktivitet opp mot arbeidet med næringspolitikk og verdiskaping i YS.

[Tilbake]Utskriftsversjon