Du er her:  - Startside  - Likestilling  - Funksjonsevne

Funksjonsevne

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009. Den har følgende formålsparagraf: Lovens formål er å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltakelse for alle, uavhengig av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven skal bidra til nedbygging av samfunnsskapte funksjonshemmende barrierer og hindre at nye skapes.

Denne loven forbyr på linje med de andre lovene både direkte og indirekte diskriminering. Skal forskjellsbehandling være lovlig, må den være saklig.

Arbeidsgivere i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte og arbeidsgivere i offentlig sektor skal arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor sin virksomhet. Aktivitetsplikten omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Arbeidslivets organisasjoner har tilsvarende aktivitetsplikt innenfor sine virkefelt.

[Tilbake]Utskriftsversjon