Du er her:  - Startside  - Inntektspolitikk

Budsjett for sysselsetting

12.5.2010
YS er fornøyd med at bruken av oljeinntektene ligger 17 milliarder kroner lavere i det reviderte nasjonalbudsjettet enn det ble lagt opp til i fjor høst.
document image 1

- Slik bidrar regjeringen til å ta vare på de gode resultatene i norsk økonomi. Dette legger grunnlaget for økt sysselsetting og fortsatt lav ledighet, sier YS-leder Tore Eugen Kvalheim og understreker betydningen av det inntektspolitiske samarbeidet, som gjør at lønnsveksten er nedjustert fra 3 ½ til 3 ¼ prosent for inneværede år.

- Regjeringens hovedfokus har vært å holde sysselsettingen oppe og arbeidsledigheten lav. Dette har regjeringen etter YS` oppfatning lyktes godt med, mener Kvalheim.

- Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp, sysselsettingen peker sakte oppover og ledigheten har ligget på lave 3¼–3½ prosent siden i fjor høst. Ledigheten ute i Europa er på 8 ½ prosent. Det viser at Norges oljesmurte økonomi står seg godt i internasjonal sammenheng, påpeker YS-lederen.

- Lite, men godt på miljø
YS er fornøyd med at avgiften på forbrenning av avfall blir fjernet frå 1. oktober i år. YS mener imidlertid at dette bør gjennomføres raskere, og at budsjettmessige hensyn her må vike i forhold til miljøeffekten ved tiltaket.

- Det må også satses sterkere på å utnytte den økende avfallsmengden i Norge til for eksempel fjernvarmeanlegg. YS etterlyser konkret vilje til satsing fra statens side på tiltak i denne forbindelse, sier Kvalheim. 

- Jeg er skuffet over at regjeringen fortsatt ikke er villig til å fjerne fordelsbeskatningen på arbeidsgiverbetalte sykler og kollektivkort. En slik ordning vil etter vår mening føre til redusert bilbruk og mindre klimagassutslipp, sier YS-lederen.

- Bra at permitteringsregler videreføres
YS mener det er bra at arbeidstakere i en permitteringssituasjon har tilfredsstillende økonomiske vilkår, i påvente av en forbedring for bedriften eller i arbeidsmarkedet generelt.

- En forlengelse av regelverket, herunder at lønnsplikten er redusert, betyr også at arbeidsgivere kan beholde kompetent arbeidskraft for en lengre periode, sier Kvalheim.

YS bekymret for unge arbeidsledige
YS deler regjeringens bekymring om at yrkesfrekvensene for ungdom under 24 år øker mer enn alle andre aldersklasser.

- Derfor er det viktig å sette inn tiltak i forhold til skole, særlig med tanke på å motvirke det høye frafallet i videregående opplæring. Å satse på kompetansegivende tiltak er viktig, herunder en økning i antall lærlingplasser, påpeker Kvalheim og viser til at enkelte bransjer står nesten helt uten lærlingplasser.

Andre prioriterte områder YS er fornøyd med
Det settes i verk tiltak for verftsindustrien for 200 millioner kroner. Dessuten økes rammen for Garantiinstituttet for eksportvirksomhet alminnelige garantiordning med 10 milliarder kroner, til i alt 120 milliarder kroner.

Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak foreslås økt med 247 millioner kroner. Innsatsen vris i retning av tiltak som er mer hensiktsmessige og bedre tilpasset brukernes behov, men er samtidig dyrere enn den tiltakssammensetningen som lå til grunn i saldert budsjett. Bevilgningen anslås å gi rom for om lag 75 000 tiltaksplasser i gjennomsnitt for 2010.

Bevilgningene til vedlikehold og utbedring av jernbanenettet økes med til sammen 274 millioner kroner.

Statens vegvesen tilføres ytterligere 259 millioner kroner, fordelt med 200 millioner kroner til drift, vedlikehold og investeringer i riksveier.

For mer informasjon kontakt:
YS-leder Tore Eugen Kvalheim, mobil: 92 42 57 88

[Tilbake]Utskriftsversjon