Hva sier ferieloven?

Når skal feriepengene utbetales? Hvor lang ferie har du krav på? Og kan arbeidsgiver bestemme når du skal ha ferie? Vi gir deg svarene på de vanligste spørsmålene om ferie.

Skilt ved sjøen som viser en fartsgrense på  maksimum 5 knop.
Ferieloven fastslår hvilke rettigheter du har når det gjelder ferie. Foto: Liv Hilde Hansen
Ørnulf Kastet

Ørnulf Kastet

Advokat

Arbeidsgiver har det siste ordet hvis det oppstår uenighet om når ferien skal tas ut. Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet. Det vanligste er å ta ut størsteparten av ferien i skoleferien, mens ferieloven regner perioden for hovedferien fra 1. juni til 30. september.

Du har rett til tre ukers sammenhengende ferie

Du kan kreve å ta ut restferien i en sammenhengende periode. Har man den femte ferieuken vil dette bli enklere for arbeidsgiver. Da kan arbeidsgiver for eksempel kreve at arbeidstaker tar ut restferien samlet i påskeuken og deretter den avtalefestede ferien samlet i romjula.

Kan du selv bestemme når du skal ha ferie?

Spørsmål om når du skal ha ferie kan av og til skape diskusjon på arbeidsplassen. I et godt arbeidsmiljø vil arbeidstaker og arbeidsgiver som regel bli enige om når ferien skal tas ut, og hvor lang ferie du skal ta ut om gangen.

Det vil også være naturlig for arbeidsgiver å forhøre seg med deg om når du selv ønsker å ta ut ferie. Ferieloven legger opp til at arbeidsgiver skal drøfte fastsettelsen av ferie med den enkelte, eller med tillitsvalgt. Arbeidstaker kan kreve å få beskjed om fastsettingen av ferie tidligst mulig, og senest to måneder før ferien starter. Dette er såkalte ordensregler. Det betyr at det ikke får noen konsekvenser hvis arbeidsgiver ikke følger reglene.

Hvor lang ferie har du krav på?

Uansett hvilken stillingsprosent du måtte ha, har du alltid krav på fire uker og én dag ferie. Det vil si 25 virkedager, fordi ferieloven opererer med lørdag som en virkedag.

De fleste som er omfattet av en tariffavtale har rett på fem ukers ferie, eller 30 virkedager.

Fyller du 60 år i løpet av ferieåret, har du rett på seks virkedager ekstra ferie. Denne ekstra ferien kan du ta ut akkurat som det passer deg – enten samlet, eller med en eller flere dager om gangen. Du skal gi arbeidsgiver minst to ukers varsel før avvikling av denne ekstraferien.

Vær oppmerksom på at fridager i turnusarbeid eller deltidsarbeid også regnes som feriedager i ferieperioden. Disse dagene går altså til fradrag i ferietiden.

Er du usikker på hvor lang ferie du har rett på? Spør den som har personalansvaret for deg!

Hva gjør du hvis du blir syk i ferien?

Det hender en blir syk selv om en har ferie. Hvilke rettigheter har du da? Her er det viktig at du skiller mellom sykdom som har oppstått før den avtalte ferien startet, og sykdom som oppstår mens du har ferie.

Hvis du blir syk før ferien starter kan du kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Du må fremsette et slikt krav senest siste arbeidsdag før ferien starter og legge ved legeerklæring. Hvis du fortsatt er syk etter at ferien er avsluttet bør du melde fra til arbeidsgiver så fort som mulig om at du krever å få utsatt ferien. Det kan du gjøre samtidig som du sender inn sykemelding. Går det for lang tid her risikerer du å tape kravet om få utsatt ferien.

Hvis du blir syk i ferien kan du kreve å få ferie utsatt, selv om du bare har vært syk en dag. Du skal legge frem legeerklæring.

Også reglene om å få utbetalt feriepenger for feriedager som ikke er avviklet, på grunn av sykdom og foreldrepermisjon er nå opphevet. Isteden får du nå overført disse feriedagene til året etter.

Hva sier reglene om overføring av ferie?

I følge ferieloven kan du avtale med arbeidsgiver å overføre inntil tolv virkedager av den lovfestede ferien til neste ferieår. Det samme gjelder den avtalefestede ferien. Det betyr at du kan avtale å overføre inntil 17 virkedager (14 arbeidsdager) totalt til neste ferieår. Dette må avtales skriftlig med arbeidsgiver. Når det gjelder retten til å ta ut ferie på forskudd har du krav på å avtale inntil tolv  dager.

Når skal feriepengene utbetales?

Det er vanlig at arbeidsgiver utbetaler feriepengene i juli i stedet for lønn. Det er  viktig å være klar over at det ikke er noen direkte sammenheng mellom ferie og feriepenger. Ferie er rett og slett krav på fri uten lønn for en nærmere bestemt periode. Feriepenger er derimot krav på en tilleggsutbetaling for opptjent arbeidsvederlag.

I følge ferieloven er satsen for feriepenger 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Hvis du er omfattet av en tariffavtale som gir rett til en femte ferieuke, er satsen 12 prosent. Du finner informasjon om feriepengegrunnlaget på lønnsslippen. Ved vanlig ferieavvikling får du utbetalt feriepenger for det du har tjent opp året før.

Hvis arbeidsforholdet avsluttes, har du krav på å få feriepenger utbetalt også for inneværende år.

Avvikling av ferie i oppsigelsestiden

Hvis du har sagt opp stillingen din, kan du be om uttak av ferie i oppsigelsestiden. Det krever uansett at arbeidsgiver er enig.

Arbeidstaker kan kreve tre uker i sammenheng hvis oppsigelsestiden er i hovedferieperioden. Tiden for fastsatt ferie kan ikke endres på grunn av oppsigelse uten arbeidstakers samtykke med mindre: Det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser, dette vil gi vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder.

I situasjoner hvor arbeidsgiver har gått til oppsigelse av arbeidstaker, kan arbeidsgiver kreve at arbeidstager tar ut ferie i oppsigelsestiden når oppsigelsesfristen er tre måneder eller lengre.

Ved kortere oppsigelsesfrist må arbeidstaker samtykke i at ferien blir lagt i oppsigelsestiden. Hvis arbeidstaker og arbeidsgiver allerede før oppsigelsen hadde avtalt ferie på et annet tidspunkt, kan arbeidstaker motsette seg avvikling av ferie i oppsigelsestiden.

Arbeidstaker kan uansett kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristen utløper, hvis det etter dette tidspunktet ikke er tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller ferieåret.

Ørnulf Kastet

Ørnulf Kastet

Advokat