Inkluderende arbeidsliv

Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å bedre arbeidsmiljøet, forebygge og redusere sykefraværet og hindre frafall fra arbeidslivet.

Blind i arbeidslivet. Mann leser rapport sammen med sin kvinnelige sjef. Blindeskrift.
Foto: Steffen Rikenberg/Scanpix

Hege Herø

Seniorrådgiver

Dagens avtale om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) gjelder fra 2014 til 2018.

Avtalen er inngått mellom Regjeringen ved arbeidsministeren, arbeidsgiverorganisasjonene NHO, Virke, KS, Spekter og staten som arbeidsgiver, samt arbeidstakerorganisasjonene YS, LO, Unio og Akademikerne.

YS har utarbeidet et opplæringsverktøy for tillitsvalgte, med fem moduler.
Hva er IA-avtalen
Hva er nytt i IA-avtalen
Trepartssamarbeidet
Hvorfor satse på IA
Den tillitsvalgtes-rolle

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv har tre delmål:

  • Redusere sykefraværet
  • Ansette flere med redusert funksjonsevne
  • Øke den reelle pensjoneringsalderen


Redusere sykefraværet

Et inkluderende arbeidsliv er helsefremmende, fordi den enkelte arbeidstaker kan føle seg verdsatt og inkludert. YS jobber for et arbeidsliv, der arbeidstakere får utvikle og benytte sine ressurser og der ingen støtes ut.

Sykefraværet kan forklares på mange måter. YS ønsker å bidra med ideer til tiltak som kan forebygge sykefravær, og hvordan vi kan legge til rette for at syke og uføre kan komme så raskt som mulig tilbake i jobb.

Ansette flere med redusert funksjonsevne

Mennesker med psykiske problemer eller som har redusert fysisk funksjonsevne, utgjør en viktig arbeidsressurs. De skal ha like muligheter som andre til å delta i arbeidslivet. Mytene om at noen er annerledes enn andre, er med på å hindre mennesker fra å delta i arbeidslivet.

IA-avtalens delmål nummer to har vært å sikre tilsetting av så mange som mulig med redusert funksjonsevne. Dette gjelder både for å beholde de som allerede er innenfor arbeidslivet, men også for å sikre at flere får mulighet til å komme inn i arbeidslivet.

Øke den reelle pensjoneringsalderen

Seniorpolitikk rommer all aktivitet som har som mål å rekruttere, utvikle og beholde seniormedarbeidere og deres kompetanse til beste for virksomhetens formål, den enkelte og for samfunnet.

Med et stadig økende behov for kompetent arbeidskraft er det å få flere arbeidstakere til å stå lenger i arbeidslivet en viktig målsetting, også for å sikre at den kompetansen som hver enkelt innehar blir brukt best mulig, og at hver enkelt av oss kan bidra på best mulig måte.

YS er opptatt av at arbeid, arbeidstidsordninger og permisjonsordninger må ta hensyn til den enkeltes livsfase og livssituasjon. Gode ordninger er viktige i alle faser av livet for å sikre en mer helhetlig tilknytning til arbeidslivet. Alle virksomheter må utvikle og praktisere en seniorpolitikk som legger til rette for at den enkelte kan fortsette en yrkesaktiv karriere lengst mulig.

YS deltar i ulike aktiviteter og prosjekter

YS deltar i ulike partssammensatte utvalg, hvor inkluderende arbeidsliv er tema. YS er representert i flere arbeidsgrupper som arbeider direkte med oppfølging av IA-avtalen.

Alle sektorene i YS er representert i YS forum for arbeidet med inkluderende arbeidsliv. Forumet er et råd for YS og YS-forbundene i forbindelse med både forhandlinger om og gjennomføring av IA-avtalen og et mer inkluderende arbeidsliv.

Hege Herø

Seniorrådgiver