Sommerjobben: Hvilke rettigheter har du?

Hvor høy timelønn bør du ha? Hvor lange dager kan du jobbe? Reglene i arbeidslivet gjelder også for deg som har sommerjobb. Vi gir deg oversikten over hvilke rettigheter du har.

Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, bør du rett og slett unngå arbeidsgivere som foreslår dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter. Illustrasjonsfoto: Istock

Skriftlig arbeidsavtale eller arbeidskontrakt

Du har krav på å få en skriftlig arbeidsavtale. Noen arbeidsgivere tror at de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller ved deltidsarbeid. Dette er feil.

Du har krav på en skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, uansett hvor lenge du skal jobbe.

Arbeidsavtalen skal inneholde følgende

 • Hvem som har inngått avtalen.
 • Hvor arbeidsplassen din er. Dersom det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen opplyse om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
 • En beskrivelse av arbeidet eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når du skal begynne å arbeide i bedriften.
 • Forventet varighet dersom du skal arbeide der midlertidig.
 • Dersom det er midlertidig skal grunnlaget for dette angis.
 • Eventuell prøvetid.
 • Rett til ferie og feriepenger, og hvordan ferietidspunktet fastsettes.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, f.eks. pensjonsinnbetalinger og kost-/nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Den normale daglige eller ukentlige arbeidstid eller avtale om særlig arbeidstidsordning
 • Lengden på pauser
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som gjelder.

Ifølge Arbeidsmiljøloven har alle krav på skriftlig arbeidskontrakt.

Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hva en arbeidskontrakt minst skal inneholde.

Arbeidstilsynet: Mal for standard arbeidsavtale som dekker kravene til innhold

14 punkter som skal være med i arbeidsavtalen din

Lønn

Det finnes ingen lovfestet rett til minimumslønn i Norge, men tariffavtalene har bestemmelser om minimumslønn.

Arbeidsgiver har ikke lov å gi deg lavere lønn enn det som står i en slik avtale.

Mange private bedrifter har ikke har tariffavtale, men lønner likevel de ansatte på samme nivå som tariffavtalen som gjelder for denne type bedrift.

Dette er timesatsene for unge arbeidstakere.

Satsene er fra 2019, men gjelder fortsatt – fordi forhandlingene er utsatt til høsten på grunn av koronakrisen.

Trygghet i arbeidslivet – Bli medlem i et YS-forbund

Tariffavtale

Mange arbeidstakere har tariffavtale på sin arbeidsplass. Hvorfor er det så viktig å ha en tariffavtale? Hvilke rettigheter gir en tariffavtale deg?

Slik fungerer en tariffavtale.

En tariffavtale inngås mellom arbeidsgiver og fagforeninger på vegne av ansatte på arbeidsplassen. Tariffavtaler kan gi deg mange rettigheter i forhold til lønn, arbeidstid og andre viktige forhold når du jobber. Spør din arbeidsgiver eller noen kolleger om dere har en tariffavtale der du jobber.

Arbeidstid

Arbeidsmiljøloven begrenser hvor mange timer du kan jobbe.

Er du mellom 15 og 18 år skal ikke arbeidstiden overstige 8 timer om dagen og 40 timer i uken.
Er du under 18 år har du heller ikke lov til å jobbe på natten. Det betyr at du ikke har lov til å jobbe mellom klokken 23.00 og 06.00.

Er du over 18 år, er vanlig arbeidstid er 40 arbeidstimer i uka og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene.

Mer om reglene for arbeidstid

Overtid

Arbeidsgiver kan be deg om å jobbe utover vanlig arbeidstid. Da må det være et særlig og tidsavgrenset behov for det. Da skal du ha overtidsbetaling, enten i henhold til tariffavtalen eller arbeidsmiljøloven.

Selv om du bare har sommerjobb, har du krav på overtidsbetalt.

Hvis du jobber et sted hvor de har tariffavtale, vil det stå i tariffavtalen hvor mye du skal ha betalt og når du har krav på å få overtidsbetalt.

Jobber du mer enn ni timer om dagen eller 40 timer i uka, har du etter arbeidsmiljøloven krav på overtidsbetaling. Du skal ha minst 40 prosent tillegg i timen for de timene du jobber mer en 9 timer pr dag, eller mer enn 40 timer på en uke.

Pauser og hviletid

Du har rett til minst en hvilepause hvis du jobber mer enn 5 1/2 time om dagen. Har du 8 timers arbeidsdag, skal du ha minst en halvtimes pause i løpet av dagen.

Er du under 18 år og arbeidstida overstiger 4 1/2 time i døgnet, skal du ha minst en halvtimes pause, om mulig sammenhengende.

Hvis du ikke kan gå fra arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstida.

Det betyr at du skal ha betalt for pausen også.

Du skal også ha lange nok pauser mellom arbeidsdagene dine. Hvor lang hviletid du skal ha mellom arbeidsdagene, finner du i arbeidsmiljøloven § 10-8.

Oppsigelsestid

I Norge er det minimum en måned gjensidig skriftlig oppsigelse av arbeidsforholdet, hvis ikke annet er avtalt skriftlig.

Som sommervikar er det naturlig at sluttidspunktet er fastsatt i arbeidsavtalen. Merk at en måneds oppsigelsestid også gjelder der det ikke foreligger en skriftlig arbeidsavtale.

Hvor lang oppsigelsestiden er, skal stå i arbeidsavtalen din.

Skatt og feriepenger

Arbeidsgiver henter skattekortet ditt fra Skatteetaten etter at du har bestilt det. Det betyr at du ikke får det hjem i posten. Arbeidsgiver har ansvar for å hente skattekortet ditt digitalt.

Hvis du tjener 55 000 kroner eller mindre i løpet av året, trenger du ikke betale skatt og du kan bestille frikort isteden.

Bestille skattekort – Skattetaten
Regler for frikort – Skatteetaten

Du har krav på lønnsslipp eller en annen bekreftelse på at du har mottatt lønn. Ikke godta penger rett i hånda.

Undersøk om du tjener opp feriepenger på den lønnen du får. Dette beløpet kan du kreve å få utbetalt ved slutten av arbeidsforholdet.

Selv om det kan virke fristende å arbeide svart, skal du unngå arbeidsgivere som tilbyr dette. Arbeider du svart, står du helt uten rettigheter.

Attest

Etter endt arbeidsforhold har du krav på en skriftlig attest. Attesten skal minimum inneholde navn, fødselsdato, hva slags arbeid du har gjort og arbeidsforholdets varighet. Det er ganske vanlig at arbeidsgiver skriver en noe mer utfyllende attest.

En god innsats i sommerjobben belønnes ofte med en god og utfyllende attest, som kommer deg til gode senere.

Selv om du har krav på attest, er det ikke alle arbeidsgivere som gir deg det uten at du ber om det. Si fra til arbeidsgiver at du ønsker attest før jobben er over, for eksempel to uker før du skal slutte.

Du skal få opplæring

Arbeidsgiver har plikt til å lære opp nyansatte. Denne opplæringen skal i utgangspunktet legges til arbeidstiden.

Arbeidsgiver plikter å gi deg den opplæring som er nødvendig for at du skal kunne ivareta og utføre arbeidet du er satt til på en trygg og sikker måte. Opplæringen skal tilpasses deg, dine behov og din alder. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at opplæringen blir gjennomført i henhold til regelverket. Dette følger av arbeidsmiljøloven §§ 3 – 2 og 4 – 2.

Lønn for opplæring

Opplæringen skal i utgangspunktet legges til arbeidstiden. Det er ofte også naturlig når du skal få opplæring i systemer eller lignende som kun brukes når du er på arbeid.

Opplæringen skal lønnes som ordinær arbeidstid etter avtalen, men mindre du jobber utover dette og har krav på overtidsbetaling.

Dersom du blir bedt om å gjennomføre nettbasert opplæring hjemme, så skal du, med mindre det er avtalt annet mellom deg og arbeidsgiver i din kontrakt, ha betalt også for den tiden du bruker på dette.

Dersom arbeidsgiver ikke evner å gi tilstrekkelig opplæring til den ansatte så kan dette få betydning for eventuell erstatningsutmåling ved ulykke på arbeidsplassen eller der hvor arbeidsgiver forsøker å si deg opp. Domstolene vektlegger dette punktet særlig i sine vurderinger, og det er derfor viktig at arbeidsgiver oppfyller den.

Arbeidstilsynet: Regler for opplæring

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?