Sammen for fagskolen

Økt anerkjennelse for fagskolene var tema da YS, Delta, Norsk Industri, Unio og Spekter møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Representanter for YS, Delta, Norsk Industri, Unio og Spekter møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.
Representanter for YS, Delta, Norsk Industri, Unio og Spekter møtte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Fagskole er den viktigste videreutdannings- og spesialiserings vei for fagarbeidere og andre med tilsvarende yrkeskompetanse. Organisasjonene var sammen opptatt av å få fram verdien av fagskolens egenart og relevansen skolen har for arbeidslivet.

Kompetansebehovene endres raskere enn før, noe som gjør fagskoleutdanning svært relevant. Fagskolen har en naturlig plass i å skape utviklings- og spesialiseringsmuligheter innenfor ulike fag og yrker. Fagskolen er derfor svaret på et stadig økende behov for praktisk, yrkesrettet kompetanseheving og spesialisering utover fagbrevet var et innspill fra organisasjonene.

Fagskoleutdanning skal raskt kunne tas i bruk i arbeidslivet

En fullført fagskoleutdanning skal kjennetegnes ved at den raskt kan tas i bruk i arbeidslivet. Den skiller seg fra høyere utdanning ved at utdanningen er kortere, praktiske og rettet mot arbeidslivets behov.

Organisasjonene som møtte statsråden representerer både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden men er enige om at den nære tilknytningen til arbeidslivet er viktig i det videre arbeidet med å styrke fagskolen. Bredere representasjon i det nasjonale fagskolerådet, slik at alle hovedorganisasjonene er representert er derfor viktig for å kunne bygge opp en fagskole som møter kompetansebehovene i arbeidslivet.

Styrke fag- og yrkesopplæringen

Organisasjonene er også enige om at fagskolene først og fremst skal være gode og attraktive karriereveier som styrker kompetansen og omstillingsevnen både for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet.

Det vil være viktig drahjelp for fag- og yrkesopplæringen og andre med tilsvarende realkompetanse. Fagskolene bør derfor ta utgangspunkt i etablerte fag og være en videreutdannings- og spesialiseringsvei for fagarbeidere.

Det skal samtidig være gode muligheter for overgangsordninger for de som ønsker å gå videre til universitets- og høyskolestudier. Det er likevel ikke dette som er fagskolenes primærmål.

Alle organisasjonene står bak at de ønsker fortsatt fagskolepoeng for å synliggjøre fagskoleutdanningens egenart. Det gir et fullverdig og likestilt alternativ til høyere utdanning samtidig som det etablerer utdanningen som noe annet enn yrkesopplæringen på videregående nivå,.

Mange har ventet på Regjeringens oppfølging

Etter at et offentlig utvalg i 2014 la fram en utredning om fagskolene (NOU 2014:14 Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg) har mange ventet på regjeringens oppfølging.

Departementet forbereder nå en stortingsmelding om fagskolen som er varslet skal komme i oktober.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?