Signerte strategi om kompetanse

– Omstilling påvirker hva slags kompetanse vi behøver fremover. De raske endringene vil berøre alle deler av arbeidslivet. Derfor må hele befolkningen få mulighet til opplæring og etter- og videreutdanning, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland står på scenen pg underskriver Nasjonal kompetansepolitsk strategi
YS-leder Jorunn Berland signerer Nasjonal kompetansepolitisk strategi sammen med blant annet statsminister Erna Solberg, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og de andre partene i arbeidslivet.

Fredag signerte regjeringen, partene i arbeidslivet og frivillig sektor «Nasjonal kompetansepolitisk strategi». Målet er å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor og gjør at færrest mulig står utenfor arbeidslivet.

YS mener arbeidsplassen er en viktig læringsarena. Derfor må kompetansen vi skaffer oss gjennom mange år i arbeidslivet bli dokumentert og verdsatt.

– Voksne uten videregående opplæring må ivaretas gjennom formell opplæring. Disse arbeidstakerne må få mulighet til å kombinere arbeid med å ta fagbrev. Slik får de utviklet kompetansen, tilhørigheten til arbeidslivet sikres og omstillingsprosessene blir enklere, påpeker YS-lederen.

– Nasjonal kompetansepolitisk strategi inneholder en rekke saker det er viktig å gripe fatt i. Vi ser frem til å samarbeide videre med de andre partene bak strategien, slik at vi får realisert de mange gode forslagene. Nå må ordene gjøres om til handling, sier Berland.

Hør YS-lederens budskap etter signeringen av kompetansestrategien.

Hva betyr egentlig Kompetansestrategien for YS og de andre partene som høytidelig har signert dokumentet? Det ble diskutert i en paneldebatt mellom partene bak strategien.

Historisk samarbeid skal sikre arbeidslivet rett kompetanse

For første gang er myndighetene og partene i arbeidslivet enige om en strategi som skal bidra til å sikre arbeidslivet den kompetansen det er behov for.

– Den største verdien vi har er kompetansen som sitter i hodene og hendene til folk. Nå har vi et forpliktende samarbeid for å utvikle denne kompetansen, sier statsminister Erna Solberg.

Partene som har signert «Nasjonal kompetansepolitisk strategi» er blant annet enige om å:

  • Videreutvikle samarbeidet mellom opplærings- og utdanningstilbydere og arbeidslivet. Gjøre utdanningen relevant. Og gi bedre tilgang på kvalifisert arbeidskraft i alle regioner.
  • Gjøre det enklere å få dokumentert kompetanse ervervet i arbeidslivet.
  • Gi flest mulig voksne anledning til å ta videregående opplæring.
  • Etablere forsøk der «Kompetansepluss arbeid» kan kobles med fagopplæring.
  • Benytte opplærings- og kompetansetiltak mer aktivt i arbeidsmarkeds- og integreringspolitikken, og benytte arbeidslivet aktivt som læringsarena.
  • Videreutvikle den digitale kompetansen i hele arbeidsstyrken.
  • Styrke regionalt folkevalgt nivås kompetansepolitiske ansvar og samordningsrolle.
  • Etablere et kompetansebehovsutvalg som skal gi bedre kunnskap om hvilken kompetanse vi vil trenge framover.
  • Sørge for tilgang til karriereveiledning og et helhetlig system for karriereveiledning.
  • Utvikle karrieremulighetene i yrkesfaglige utdanninger og yrker.

Raske endringer vil berøre alle deler av arbeidslivet

I årene fremover vil teknologiutvikling, klimautfordringer, internasjonalisering, endring i næringsstruktur, innvandring og aldring av befolkningen påvirke kompetansebehovene på alle områder av arbeidslivet. De raske endringene i teknologi og arbeidsliv tilsier økt behov for livslang læring, heter det i strategien.

– Endringene i arbeidslivet går bare raskere og raskere, og viser hvor viktig det er med livslang læring. Strategien bidrar til at både den enkelte og samfunnet skal få den kompetansen det har behov for. Vi legger til rette for at Norge kan ha et konkurransedyktig næringsliv, en god og effektiv offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Skal jobbe sammen for å hindre at folk faller utenfor arbeidslivet

– Jeg er veldig glad for at alle partene jobber med et felles mål. Det må til for å få Norge gjennom den omstillingen vi står midt oppe i. Vi skal jobbe sammen for å hindre at folk faller utenfor arbeidslivet, og sørge for at Norge er et av verdens beste land å leve i – også i fremtiden, sier Solberg.
Strategien skal gjelde for de neste fire årene, og partene forplikter seg til å jobbe for å nå de overordnede målene.

– Strategien er bare begynnelsen. Det er nå jobben for å nå målene begynner, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?