- Statsansatte brikker i valgkampen

– Hundrevis av statsansatte ofres i regjeringspartienes og Venstres stemmesanking i valgkampen. De ansatte og deres familier går en høyst usikker tid i møte, sier Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.

- Faglige grunner er ikke lagt til grunn når man har valgt utflytting av godt etablerte statlige arbeidsplasser. Hele familier rives bort fra jobb, skole, barnehage og familie og venner, advarer Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Erik Norrud
- Vi krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat. Foto: Erik Norrud

– Utflyttingen vil ikke bli noen suksess, verken på kort eller lang sikt. Dette river ned tilliten til staten som arbeidsgiver. Flytteplanene vil kreve store midler. Prosjektet vil ikke være samfunnsøkonomisk bærekraftig. Vi kommer til å oppleve kompetanseflukt, økt byråkratisering og dårligere tjenester i lang tid. Ikke minst risikerer vi at mange nå sendes ut i arbeidsledighet i en tid med mye uro, understreker lederen for YS Stat.

– Man kan være fristet til å tro at her har noen tenkt «at dette bare gjelder Oslo, og at det derfor ikke er så nøye».

YS Stat er sterkt imot flytting og oppbrudd av eksisterende arbeidsplasser, men positive til at nye arbeidsplasser etableres andre steder enn i hovedstaden.

– Det mest opprørende nå er at statsansatte benyttes som brikker i valgkampen. Faglige grunner er ikke lagt til grunn når man har valgt utflytting av godt etablerte arbeidsplasser, der hele familier rives bort fra jobb, skole, barnehage og familie og venner, advarer Arnesen.

YS Stat har til sammen 26 000 medlemmer og organiserer ansatte i de etatene som nå er planlagt flyttet ut av Oslo.

630 statlige arbeidsplasser skal legges utenfor Oslo

Regjeringspartiene og Venstre vil flytte en rekke statlige arbeidsplasser ut av Oslo.  Torsdag ettermiddag kom listen som viser hvilke virksomheter som skal lokaliseres hvor.

Dette er listen for utflytting/oppretting av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo

Regjeringen og Venstre mener planen borger for nye kompetansearbeidsplasser i hele landet, og forsterker arbeidsmarkedene i distrikts-Norge, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør.

– Dette vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da listen ble gjort offentlig torsdag ettermiddag.

Pål N. Arnesen, leder for YS Stat, sier han ikke er beroliget av Sanners argumenter:

– Jeg er ikke beroliget av de argumentene politikerne kom med torsdag ettermiddag. Vi har erfaringer fra flyttingen av flere tilsynsetater i 2003. Jeg forstår ikke hvilke forutsetninger som skulle være annerledes i dag enn den gang, sier Arnesen.

I 2003 ble Arbeidstilsynet, Konkurransetilsynet, Sjøfartsdirektoratet, Luftfartstilsynet, Medietilsynet, Post- og teletilsynet, Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet flyttet ut av Oslo. Utflyttingen skapte mye usikkerhet og frustrasjon blant de ansatte.

– Jeg håper statsrådens løfter om at de ansatte skal involvering i prosessen gjennom hovedsammenslutningene er mer enn en festtale, sier Arnesen.

Vil vurdere utflytting av flere nye virksomheter i tiden fremover

I tillegg til de om lag 630 årsverkene, vil det også i tiden fremover bli vurdert om flere arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo, opplyser regjeringspartiene i en pressemelding torsdag. Følgende virksomheter listes opp:

Fornybar AS (OED): Investeringsselskapet for grønn teknologi, etableres som investeringsfond for å bidra til reduserte klimautslipp. Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer for det nye investeringselskapet Fornybar AS i 2017.

Språkrådet (KUD): Kulturdepartementet skal i løpet av 2017 vurderer å lokalisere Språkrådet utenfor Oslo. Det arbeider i dag 34 ansatte i Språkrådet.

Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD): Kunnskapsdepartementet går nå gjennom de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren, med formål om forenkling, bedre styring og mer effektiv ressursbruk. Gjennomgangen skal føre til at flere oppgaver og tjenester enn i dag skal løses utenfor Oslo. Oppgaver og enheter skal blant annet vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Gjennomgangen omfatter om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.

Landbruksforvaltningen (LMD): Regjeringen vil gjennomgå den samlede ansvarsdelingen i landbruksforvaltningen, på tvers av dagens forvaltningsnivå med sikte på forenklinger, bedre kontroll med offentlige tilskudd og en hensiktsmessig arbeidsfordeling mellom kommuner, fylkesmannen og Landbruksdirektoratet. Utredningen skal ferdigstilles innen 1. juli 2017. Utredningen skal omfatte en vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.

Likestillings- og diskrimineringsnemda (BLD): Vurderer innen 1.4.2017 lokalisering av en ny likestillings- og diskrimineringsnemd. BLD vil vurdere mulig lokalisering til et av de følgende stedene: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.

Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED): Olje- og energidepartementet sørger innen 1. mai.2017 for å utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionskontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte som jobber med tilsynsoppgaver i dag.

Fredskorpset (UD): Utenriksdepartementet skal innen 01.06.17 utrede en omlokalisering av Fredskorpset, som blant annet omfatter vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo.

Miljøvennlige innkjøp (KMD): I budsjettavtalen mellom samarbeidspartiene ble det avtalt at det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil omfatte cirka 10 stillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer om stillingene for å ivareta oppgaven kan opprettes utenfor Oslo, herunder i Difi Leikanger eller på Gjøvik.

Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD): Arbeids- og sosialdepartementet utreder hvordan dagens fylkesstruktur i Arbeids- og velferdsetaten kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen. Organiseringen vil avhenge av regionreformen og ny organisering av fylkesmannsembetene. Ansvaret for varig tilrettelagt arbeid er i dag delt mellom stat og kommune. Det skal gjennomføres forsøk der noen kommuner tar et helhetlig ansvar for statlige og kommunale oppgaver som er knyttet til varig tilrettelagt arbeid.

Sekretariatet for Bioteknologirådet (HOD): Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Det skal søkes etter kostnadseffektive og egnede lokaler som ivaretar rådets uavhengige rolle. Bioteknologirådets sekretariat består av 7 statlige stillinger.

Politihøgskolen (JD): Justis- og beredskapsdepartementet setter i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo, i tråd med retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser. Framtidig kapasitetsbehov ved Politihøgskolen som helhet er under vurdering, og må ses i sammenheng med spørsmålet om lokalisering. Nå er det 260 årsverk ved skolen i Oslo, og om lag 670 studenter på bachelorutdanningen

Husbanken (KMD): Kommunal- og moderniseringsdepartementet har satt ut en ekstern utredning av Husbankens organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten. Utredningen skal være ferdig våren 2017 og legge grunnlaget for mer effektiv ressursbruk og økt måloppnåelse. Oppdragstaker skal bl.a. vurdere hva som er en effektiv og hensiktsmessig kontorstruktur i Husbanken. Oppdragstaker skal som et minimum vurdere a) dagens kontor- og regionstruktur (tre kontorer i Drammen og seks regionskontorer), og b) en organisering med færre kontorer. Når KMD mottar utredningen, vil vurderingene og anbefalingene i rapporten, inkludert spørsmålet om kontor- og regionstruktur følges opp. Departementet vil vurdere en eventuell ny struktur i Husbanken i lys av bl.a. de statlige retningslinjene for lokalisering av statlige arbeidsplasser og statlig tjenesteproduksjon.

I Husbanken blir forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens Innkrevingssentral i Rana. Det innebærer at miljøet i Rana blir styrket med flere oppgaver.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?