Europeisk samarbeid

EU er Norges viktigste handelspartner og gjennom EØS-avtalen er Norge nært knyttet til EU. Derfor er det som skjer i EU viktig for norske arbeidstakere. YS er en aktiv organisasjon innad i det europeiske fagforeningssamarbeidet. YS’ medlemskap i europeiske organisasjoner som ETUC, PERC og EUROCADRES gir Norge en viktig stemme inn i utviklingen av det europeiske samarbeidet.

Dette var YS’ delegasjon under ITUC-kongressen i København: Foto: Vetle Daler

En stor del av det vi importerer og eksporterer går til eller fra land i EU. Norge er som et lite land svært avhengig av internasjonal handel og tilgang til utenlandske markeder. Europa er derfor viktig for å utvikle og opprettholde arbeidsplasser i Norge. Gjennom EØS-avtalen forplikter vi oss til å harmonisere lover og regler på arbeidslivsområdet. Det gjør vi uten direkte medlemskap og innflytelse over beslutningsorganer i EU. Men gjennom et europeiske fagforeningssamarbeidet får YS mulighet til å komme tidlig inn i prosessen med utvikling av nytt regelverk innad i EU. Det gir en unik innflytelse.

Hovedprioriteringer for YS` Europapolitiske arbeid er:

 1. Økte investeringer i mennesker, sosial rettferdighet og etablering av kvalitetsjobber.
 2. Utvikling av et sosialt Europa for å møte ekstrem nasjonalisme, sosial uro og økonomisk stagnasjon.
 3. Løfte lavtlønte og sårbare arbeidstakere – spesielt i Sør- og Øst-Europa – gjennom å fremme kollektive forhandlinger.
 4. Særskilt beskyttelse av varslere og styrking av offentlige tjenester.
 5. Inkludere plattformarbeidere og oppdragstakere i delings- eller plattformøkonomien i søylen for sosiale rettigheter i Europa.
 6. Styrket samarbeid mot svart arbeid og annen arbeidslivskriminalitet.
 7. Skape en inkluderende overgang mot godt og rettferdig digitalt arbeid basert på gode arbeidsforhold og rettferdige ansettelsesforhold.
 8. Unngå at digitalisering deler samfunnet i vinnere og tapere, og bidrar til ytterligere skjev fordeling av goder.
 9. Likestillingsperspektivet må inkluderes i alle initiativer for et bedre arbeidsliv.
 10. Sikre god omstilling i arbeidet frem mot et lavutslippssamfunn.

YS samarbeider nært både med de de andre aktørene i arbeidslivet og myndighetene om Norges relasjon til EU og landene i Europa. Samarbeidet skjer både i etablerte samarbeidsplattformer og i organisasjoner.

ETUC (EFS – Europeiske Faglige Samorganisasjon)

European Trade Union Confederation (ETUC) – som ofte kalles EFS – den Europeiske Faglige Samorganisasjon på norsk – er en sammenslutning av hovedorganisasjoner i Europa. ETUC ble stiftet i 1973 for å være et felleseuropeisk talerør for arbeidstakere i Europa.

ETUC har som mål å sikre at EU ikke bare er et indre marked for varer og tjenester, men også et sosialt Europa, hvor et godt liv og velstand for arbeidstakere og deres familier skal være en like viktig prioritet. YS har vært medlem av ETUC siden 2002.

I styremøtene og de faste komiteene i ETUC diskuteres dagsaktuelle saker vedrørende europeisk arbeidsliv, og det legges langsiktige strategier for hvordan europeisk fagbevegelse skal jobbe til det beste for arbeidstakere i Europa.

ETUCs ledelse har jevnlige møter og forhandlinger med EU, og deltar på halvårlige trepartstoppmøter, som er et forum for dialog mellom EU-institusjonene på ledernivå og partene i arbeidslivet på toppledernivå. YS deltar dermed direkte i påvirkningsarbeidet overfor EU-kommisjonen og Europaparlamentet, der mange beslutninger som også påvirker arbeidslivet i Norge fattes.

ETUC har også tilknyttet et forsknings- og opplæringsinstitutt ETUI – The European Trade Union Institute. På ETUIs hjemmesider finnes nyttig informasjon om europeisk arbeidsliv. Besøk hjemmesiden.

Fakta om ETUC

 • Stiftet i 1973
 • 89 medlemsorganisasjoner fra 39 land
 • YS, LO og Unio norske medlemmer
 • 10 bransjeorganisasjoner
 • Representerer 45 millioner arbeidstakere
 • Forhandler med EU-Kommisjonen
 • Har hovedkontor i Brussel

PERC (Pan European Regional Council)

PERC (Pan European Regional Council) er den regionale avdelingen av Den internasjonale faglige samorganisasjonen (ITUC.) Medlemsorganisasjonene i PERC er for en stor del de samme som i ETUC (se ovenfor), men med sterkere Øst- og sentral-Europeisk innslag. Foruten diskusjoner om og arbeid med aktuelle problemstillinger i regionen, er PERC også organisasjonen som står for de europeiske forberedelsene til den årlige arbeidslivskonferansen i Genève (ILO-konferansen).

Gjennom deltakelse i nettverket PERC HTUR (Human and Trade Union Rights Network) deltar YS i kampanjer og viser støtte for kollegaer i land hvor det forekommer brudd på faglige rettigheter og menneskerettigheter.

Fakta om PERC

 • Stiftet 2007
 • 90 medlemsorganisasjoner fra 55 land
 • Over 85 millioner medlemmer
 • YS, LO og Unio er norske medlemmer
 • Har hovedkontor i ITUCs lokaler i Brussel

EUROCADRES

EUROCADRES er en europeisk organisasjon for akademikere, ledere og funksjonærer i ledende stillinger. EUROCADRES er tilknyttet ETUC og er også anerkjent som forhandlingspart overfor EU. EUROCADRES er også særlig opptatt av (høyere) utdanning, forskning, kompetanse, mobilitet og intellektuelle eiendomsrettigheter. YS har vært medlem av EUROCADRES siden 2005.

EUROCADRES jobber delvis med saker som overlapper med ETUC, og har i tillegg egne områder som supplerer ETUCs arbeid. I tillegg til lobby- og påvirkningsarbeid overfor europeiske politikere og andre relevante miljøer, foregår mye av aktiviteten i EUROCADRES gjennom EU-finansierte prosjekter, temaseminarer og konferanser.

Fakta om EUROCADRES

 • Representerer om lag fem millioner arbeidstakere
 • YS og LO er norske medlemmer
 • Har kontor i Brussel

EFTAs Konsultative Komite

Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) består av de fire medlemsstatene Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Norge har inngått 27 frihandelsavtaler med 40 land gjennom EFTA-samarbeidet. EFTA-statene er ikke pålagt å forhandle frihandelsavtaler sammen, men har valgt å gjøre dette når det er mulig. Et viktig organ innad i EFTA er den «konsultative komite» hvor YS er medlem.

I EFTAs Konsultative Komite (EFTA KK) har partene i arbeidslivet kontakt med blant annet norske myndigheter, ledelsen i EFTA-institusjoner og politisk og administrativ ledelse. På møter i EFTA KK diskuteres blant annet EØS-spørsmål, utviklingen av EØS-avtalen, frihandelsavtaler og EUs indre marked. Komiteen møter også ambassadørene til EU og ministrene med ansvar for EFTA-saker i medlemslandene og gir uttrykk for partenes syn på aktuelle saker. Målet for EFTAs konsultative komité kan deles inn i tre hovedområder:

 • Ta del i utformingen av EFTAs og EØS sin agenda og påvirke politikken på de områdene som påvirker arbeidslivet.
 • Være et forum for dialog mellom partene i arbeidslivet fra alle EFTA-land, og en link til partene i arbeidslivet i EU og tiltredelseslandene til EU.
 • Øke bevisstheten om de sosiale og økonomiske aspekter ved EFTAs frihandelsavtaler og EØS, samt rollen til partene i arbeidslivet.

EFTA KK har seks representanter fra Norge; tre fra arbeidstakersiden og tre fra arbeidsgiversiden. Representasjonen i EFTA KK danner ofte også utgangspunkt for deltakelse i andre organisasjoner, komiteer og lignende i regi av norske myndigheter.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?