Globalt samarbeid

Det globale arbeidslivet har mange store utfordringer. Arbeidsledigheten er fortsatt høy, særlig blant unge, og ulikhetene øker. Samtidig står vi overfor store endringer i arbeidslivet på grunn av klimaendringene, digitalisering og plattformøkonomi.

De alvorligste bruddene på ILOs konvensjoner behandles på den årlige ILO-konferansen. Foto: Frode Sandberg

Ulikhetene i verden vokser, og arbeidstakeres rettigheter blir utfordret mange steder. Dette gjelder i særlig grad retten til å organisere seg, og til å gjennomføre kollektive forhandlinger. Arbeidsforholdene for mange arbeidstakere forverres, det er økte forskjeller mellom kjønnene og den sosiale beskyttelsen svekkes for mange mennesker. Til sammen utgjør disse utviklingstrekkene betydelige sosiale utfordringer.

YS arbeider aktivt på den globale arena med spørsmål som både gjelder arbeidstakere i Norge, og for å forbedre arbeidstakeres rettigheter over hele verden. YS’ internasjonale arbeid globalt skjer hovedsakelig gjennom organisasjonene ITUC (International Trade Union Confederation) og ILO (International Labour Organisation).

ITUC (International Trade Union Confederation)

ITUC (eller IFS – Internasjonale Faglige Samorganisasjon som den ofte kalles på norsk) er den globale organisasjonen for arbeidstakere. ITUC’s primære oppgave er fremme og forsvare arbeideres rettigheter og interesser gjennom internasjonalt samarbeid mellom fagforeninger. ITUC har et nært samarbeid med andre internasjonale organisasjoner som OECD og jobber tett med den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Fra Norge er YS, LO og Unio medlemmer. YS har vært medlem av ITUC siden 2002 og deltar på organisasjonens kongress som avholdes hvert fjerde år. I tillegg er YS aktiv i ITUCs europeiske avdeling som kalles PERC (Pan-European Regional Council).

ITUC viktigste arbeidsområder er:

 • Fagforeningsrettigheter og menneskerettigheter
 • Økonomi
 • Samfunn og arbeidsliv
 • Likestilling og ikke-diskriminering
 • Internasjonal solidaritet

Fakta om ITUC

 • Stiftet i 2006
 • 333 medlemsorganisasjoner i 162 land
 • Totalt 180 millioner medlemmer
 • YS, LO og Unio er norske medlemmer
 • Hovedkontor i Brussel
 • ITUCs primære oppgave er å fremme og forsvare arbeidstakeres rettigheter og interesser. Dette gjøres gjennom internasjonalt samarbeid mellom fagforeninger, globale kampanjer og påvirkningsarbeid overfor globale institusjoner.

ILO (International Labour Organisation)

FN opprettet ILO (International Labour Organisation) i 1919. Hensikten var å fremme sosial rettferdighet og å jobbe for arbeider- og menneskerettigheter gjennom internasjonale konvensjoner om blant annet arbeidsrett og arbeidervern.

ILO er det eneste trepartssammensatte organet i FN. Det betyr at både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere er representert i ILO. Sammen skal de tre partene fremme rettigheter i arbeidslivet, jobbe for anstendige jobbmuligheter for alle, forbedre den sosiale beskyttelsen og styrke dialogen om arbeidslivsrelaterte spørsmål. Det unike med ILO er at organisasjonen kan vedta konvensjoner som partene forplikter seg til å etterleve. ILO har for eksempel vedtatt konvensjoner om barnearbeid, organisasjonsfrihet, forbud mot diskriminering i arbeidslivet og forbud mot tvangsarbeid.

Når et land ratifiserer en konvensjon forplikter landet seg til å etterleve innholdet i konvensjonene, samtidig som landet aksepterer at ILO overvåker etterlevelsen gjennom sitt kontrollsystem. Når grunnleggende rettigheter i arbeidslivet brytes vises det gjerne til at forholdene, eller det som gjøres, er i strid med ILO-konvensjoner. Ettersom konvensjonen er forhandlet fram og avtalt mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere, har disse høy legitimitet.

De alvorligste bruddene på ILO-konvensjoner behandles på den årlige ILO-konferansen. Konferansen, som avholdes i Genève samler representanter fra hele verden for å forhandle frem og overvåke etterlevelse av konvensjoner som skal sette standarder for arbeidslivet. På konferansen vedtas også anbefalinger og veiledninger knyttet til aktuelle konvensjoner og utviklingstrekk i arbeidslivet.

I Norge har vi en egen ILO-komite som er sammensatt av representanter fra myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Komiteens viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av Norges medlemskap i ILO, herunder forberede den årlige ILO-konferansen i Genève. Forberedelser til ILO-konferansen skjer også partsvis, dvs. på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, på nordisk nivå.

Genèveskolen

Genèveskolen (Den Nordiske Folkehøyskolen i Genève) startet opp i 1931. Genèveskolen har som formål å øke kunnskapen om og forståelsen for nordisk samarbeid, globalisering og internasjonalisering. Kurset har deltakere fra de nordiske landene og arrangeres hvert år i tilknytning til ILOs arbeidskonferanse i Genève i mai/juni. Ettersom deltakerne på Genèveskolen følger komitéarbeidet på konferansen, får de et unikt innblikk i hvordan konvensjoner blir til. Målgruppene for Genèveskolen er særlig tillitsvalgte som er aktive i internasjonalt arbeid eller involvert i globaliseringsspørsmål. Yngre tillitsvalgte prioriteres der hvor det er mulig. Les mer om Genèveskolen.

FN-sambandet

YS er, sammen med over 60 andre landsdekkende organisasjoner, medlem i FN-sambandet. I Norge står FN-sambandet for mye av informasjonen om og fra ILO. Foruten å informere om FN og FNs arbeid, skal FN-sambandet også skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål. Videre arbeider FN-sambandet for å øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk, samt bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid.

Fakta om ILO

 • Opprettet i 1919
 • Organiserer både stater, arbeidsgivere og arbeidstakere i 187 land
 • Hovedkontor i Genève

TUAC (Trade Union Advisory Committee to the OECD)

TUAC er fagbevegelsens rådgivende organ til OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Det er i hovedsak samfunnsøkonomiske forhold med vekt på makroøkonomisk utvikling og overnasjonalt samarbeid som dominerer TUACs dagsorden. TUAC er også, sammen med ITUC, ansvarlig for å koordinere fagforeningenes innspill til de økonomiske toppmøtene og sysselsettingskonferansene i G7 (Frankrike, Japan, Tyskland, Storbritannia, USA, Italia og Canada). Et annet viktig arbeid TUAC gjør er å bidra til utvikling og «gjennomføring» av OECDS retningslinjer for multinasjonale selskaper – som handler om at internasjonalt næringsliv skal respektere arbeidstakeres rettigheter, ta miljøhensyn og opptre ansvarlig.

Fakta om TUAC

 • Består av hovedorganisasjoner fra 31 OECD-land
 • 59 medlemsorganisasjoner med til sammen 66 millioner medlemmer
 • YS, LO og Unio er norske medlemmer
 • Har hovedkontor i Paris
 • Gjennom TUAC deltar YS i forberedelser til G-20-møter, det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?