Internasjonalt arbeid i Norge

Mesteparten av YS’ internasjonale arbeid foregår utenfor Norges grenser, men det arbeides også overfor norske myndigheter og andre aktører.

For arbeidstakersiden er det et overordnet mål at grunnleggende rettigheter i arbeidslivet innarbeides i internasjonale handelsavtaler. Foto: Frode Sandberg

Det er viktig for YS at norske myndigheter tar opp temaer og problemstillinger av betydning for våre medlemmer i sitt samarbeid med EU. I desember 2016 sendte YS derfor et brev til UD med ni områder vi ønsker å prioritere i 2017, og som vi ønsker at den norske regjering følger opp i sitt arbeidsprogram for samarbeidet med EU i 2017.

De ni områdene er:

 1. Søyle for sosiale rettigheter i Europa
 2. Den europeiske plattformen mot svart arbeid/samarbeid mot arbeidslivskriminalitet
 3. Det digitale indre marked
 4. Digitalisering, plattformøkonomi og nye selskapsstrukturer og tilknytningsformer i arbeidslivet
 5. Sirkulær økonomi
 6. Europa og den nordiske avtalemodellen
 7. Ny kompetanseagenda for Europa
 8. Utstasjoneringsdirektivet
 9. Ny kurs for Europa

Utenriksdepartementets Tidlig Varsling-gruppe (TV-gruppa)

UD etablerte sommeren 2013 en kontaktgruppe, som består av partene i arbeidslivet og de norske regionene som arbeider aktivt med EU/EØS-saker i Brussel. Hensikten med gruppa er å:

 • Involvere partene og regionene tidligst mulig i arbeidet med å identifisere initiativ som tas i EU og som kan få viktige konsekvenser for Norge.
 • Skape en aktiv dialog med partene og regionene om de sakene som antas å bli viktige, slik at alle berørte kommer til orde så tidlig som mulig i de norske beslutningsprosessene om disse sakene.

Internasjonal sekretær Frode Sandberg representerer YS i TV-gruppa, som møtes tre til fire ganger per år.

Referansegrupper og samråd om handelsavtaler

Nærings- og fiskeridepartementet inviterer jevnlig partene i arbeidslivet (og andre) til møter hvor departementet orienterer om status for arbeidet med frihandelsavtalene. I disse møtene kan partene komme med innspill om interesser knyttet til pågående forhandlinger, prioritering av land og andre forhold som er relevant for arbeidet med frihandelsavtalene.

For arbeidstakersiden er det et overordnet mål at grunnleggende rettigheter i arbeidslivet innarbeides i internasjonale handelsavtaler.

Det er nå økt fokus på handelsavtalene TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership, som er handelsavtalen mellom EU og USA, og TISA (Trade in Services Agreement) som omhandler handel med tjenester.

Mer informasjon om handelsavtalene

Sektoransvarlig for YS privat, Christopher Navelsaker, og Internasjonal sekretær Frode Sandberg representerer YS i disse gruppene.

Informasjon og meningsutveksling om WTO-forhandlingene

WTO-utvalget møtes to til tre ganger per år og ledes av statssekretær i Utenriksdepartementet. Møtene omhandler informasjon og meningsutveksling om WTO-forhandlinger.

Sektoransvarlig Christopher Navelsaker er YS’ representant i utvalget.

Gir deltakerne kunnskap om konsekvensene av EU/EØS-utvidelsen

YS deltar i Fafo Østforum, en møteplass som gir deltakerne kunnskap om effektene og konsekvensene av EU/EØS-utvidelsen i mai 2004. Fafo arrangerer blant annet temadager, hvor representanter for YS-sekretariatet og YS-forbundene deltar. Sentrale temaer for perioden 2015 – 2017 er konkurransevilkår for norske bedrifter og tiltak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

YS’ representant er avdelingsleder Håvard Lismoen.

KOMpakt er regjeringens organ for næringslivets samfunnsansvar

KOMpakt har to overordnede målsettinger for sitt arbeid:

 • Styrke regjeringens grunnlag for politikkutforming og beslutninger knyttet til næringslivets samfunnsansvar, med hovedvekt på internasjonale problemstillinger.
 • Styrke dialogen mellom regjeringen, næringslivet, interesseorganisasjoner og akademia i sentrale spørsmål knyttet til næringslivets samfunnsansvar.

YS er representert i KOMpakt ved seniorrådgiver Gunn Kristoffersen.

YS’ samarbeid med andre organisasjoner

YS samarbeider også med FN-sambandet. Vi samarbeider også med andre aktører fra sak til sak, som for eksempel Framtiden i Våre Hender og deres Rene Klær-kampanje og Initiativ for Etisk Handel.