Internasjonalt arbeid i Norge

Mye av YS’ internasjonale arbeid foregår utenfor landets grenser, men også i Norge er YS tungt engasjert i arbeid med ulike internasjonale spørsmål.

For arbeidstakersiden er det et overordnet mål at grunnleggende rettigheter i arbeidslivet innarbeides i internasjonale handelsavtaler. Foto: Frode Sandberg

Norge er et internasjonalt orientert land. Vi har utstrakt handel med viktige handelspartnere over hele verden – blant annet gjennom EØS-avtalen og frihandelsavtaler med enkeltland. Med vår åpne økonomi er vi også berørt direkte av det som skjer i verden. Mange norske borgere bor, arbeider og studerer i utlandet. I tillegg driver Norge et utstrakt solidaritetsarbeid – blant annet ved å ha et høyt bistandsbudsjett. Det er derfor en rekke ulike institusjoner, råd og utvalg her hjemme som arbeider med viktige internasjonale spørsmål – og YS deltar aktivt i de viktigste.

Nedenfor følger en liste over de arenaer for internasjonale spørsmål YS er medlem i her hjemme i Norge:

EFTAs konsultative komite

EFTAs Konsultative Komité er en plattform for kontakt for partene i arbeidslivet for diskusjon om viktige saker innad i EFTA. I møtene diskuteres blant annet EØS-spørsmål, utviklingen av EØS-avtalen, frihandelsavtaler og EUs indre marked. Komiteen møter også ambassadørene til EU og ministrene med ansvar for EFTA-saker i medlemslandene og gir uttrykk for partenes syn i forhold til aktuelle saker. EFTA KK har seks representanter fra Norge; tre fra arbeidstakersiden og tre fra arbeidsgiversiden. Representasjonen i EFTA KK danner ofte også utgangspunkt for deltakelse i andre organisasjoner, komiteer og lignende i regi av norske myndigheter.

Den norske ILO-komiteen

ILO ble opprettet i 1949 av FN for å fremme sosial rettferdighet og for å jobbe for arbeider- og menneskerettigheter gjennom internasjonale konvensjoner om blant annet arbeidsrett og arbeidervern. ILO er en av FNs fire pilarer, og er det eneste trepartssammensatte organ innen FN. Den norske ILO-komiteen er sammensatt av representanter fra myndighetene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne. Komiteens viktigste oppgave er å drøfte saker som følger av Norges medlemskap i ILO. YS er medlem i den norske ILO-komiteen og deltar i forhandlingene på den årlige ILO-konferansen i Genève.

Utenriksdepartementets tidlig varsling gruppe (TV-gruppen)

UD etablerte sommeren 2013 en kontaktgruppe som består av partene i arbeidslivet og de norske regionene som arbeider aktivt med EU/EØS-saker i Brussel. Hensikten med gruppa er å involvere partene og regionene tidligst mulig i arbeidet med å identifisere initiativ som tas i EU og som kan få viktige konsekvenser for Norge, samt skape en aktiv dialog med partene og regionene om de sakene som antas å bli viktige, slik at alle berørte kommer til orde så tidlig som mulig i de norske beslutningsprosessene om disse sakene.

KOMpakt (regjeringens konsultasjonsorgan for ansvarlig næringsliv)

KOMpakt er regjeringens konsultasjonsorgan for samfunnsansvar i næringslivet. KOMpakt har to overordnede målsettinger for sitt arbeid; før det første å styrke regjeringens grunnlag for politikkutforming og beslutninger knyttet til næringslivets samfunnsansvar, med hovedvekt på internasjonale problemstillinger. For det andre; styrke dialogen mellom regjeringen, næringslivet, interesseorganisasjoner og akademia i sentrale spørsmål knyttet til næringslivets samfunnsansvar.

Utenriksdepartementets WTO-utvalg

WTO-utvalget møtes 2-3 ganger per år og ledes av statssekretær i Utenriksdepartementet. Møtene omhandler i all hovedsak informasjon og meningsutveksling om forhandlinger innad i Verdens Handelsorganisasjon (WTO),

Utenriksdepartementets EØS-fond for anstendig arbeid og trepartsdialog

Regjeringens fond for å styrke trepartssamarbeidet og skape et anstendig arbeidsliv i de nyeste medlemslandene i EU ved å bedre dialogen mellom partene i arbeidslivet.

Nærings- og handelsdepartementets referansegruppe for frihandelsavtaler

Referansegruppen for frihandelsavtaler møtes 3-4 ganger per år. På møtene orienterer Nærings- og handelsdepartementet om status for arbeidet med frihandelsavtalene. Departementet ønsker dessuten å motta innspill om interesser knyttet til pågående forhandlinger, prioritering av land og andre forhold som er relevant for arbeidet med frihandelsavtalene. Referansegruppen for frihandelsavtaler ledes av administrativ ledelse i departementet mens samråd om frihandelsavtaler

Fafo Østforum

Fafo Østforum, en møteplass som gir deltakerne kunnskap om effektene og konsekvensene av EU/EØS-utvidelsen.

Etisk Handel Norge

YS’ Representantskap vedtok i november 2009 at samfunnsansvar skulle være et av YS’ hovedsatsningsområder. Som et ledd i oppfølgingen og konkretiseringen av dette vedtaket meldte YS seg inn i Etisk Handel Norge med virkning fra 1. januar 2010. Etisk Handel Norge er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel, som har som formål å utvikle samarbeid for handel som sikrer menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø. Medlemskap krever aktiv innsats for å bidra til forbedringer i disse forholdene. ILO-konvensjoner danner fundamentet i Etisk Handel Norges. Du finner mer informasjon her.

FN-sambandet

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål i Norge. Målgruppene er alt fra skoleverket og mediene til publikum for øvrig. FN-sambandet har et særskilt informasjonsmandat knyttet til ILO og arbeidsliv. FN-sambandet bistår med informasjon om ILOs virksomhet, internasjonale arbeidslivsspørsmål og arrangerer seminarer om aktuelle temaer. Du finner mer informasjon her.

Foreningen Norden

Foreningen Norden er en partipolitisk uavhengig medlemsforening som arbeider for å styrke og utvikle et folkelig nordisk samarbeid for alle som bor i Norden. Du finner mer informasjon her.

Referansegruppen for Storbritannias uttreden av EU (BREXIT)

Midlertidig og uformell gruppe nedsatt av UD og NHD for å diskutere ulike spørsmål knyttet til BREXIT, herunder arbeidslivsspørsmål.

FEU – Forum for Europeisk Utdanningspolitikk

Nettverket består av representanter fra lærerorganisasjoner, Elevorganisasjonen, studentorganisasjoner og hovedorganisasjoner på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Nettverket møtes to til tre ganger i året. I Nettverket utveksles informasjon om hva som skjer innenfor utdanningsområdet i EU. Den norske utdanningsråden til EU deltar fast på møtene. I noen tilfeller brukes nettverket til konsultasjon, ved å gi innspill hva norske myndigheter skal mene om ulike utdanningspolitiske tiltak i EU-systemet.

Utdanningsdirektoratet – ReferNet

ReferNet er et europeisk nettverk av EUs medlemsland, Norge og Island. Nettverket samler inn og sprer informasjon om fag- og yrkesopplæring i landene. Nettverket er opprettet av Cedefop, EUs organisasjon for utvikling av yrkesopplæringen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?