Nordisk samarbeid

Det nordiske samarbeidet er viktig for YS. Vi har et felles nordisk arbeidsmarked og et betydelig samarbeid mellom de nordiske landene på mange områder. Samarbeidet er tuftet på felles verdier, historie, kultur, like samfunnsmodeller og et felles ønske om å fremme nordisk økonomi, kultur og samfunnsmodeller. YS arbeider gjennom nordisk fagbevegelse (NFS) for å styrke samarbeidet på nordisk nivå og for å styrke de nordiske landenes stilling internasjonalt.

Folk som går på Karl Johan i Oslo.

Vi har hatt et felles nordisk arbeidsmarked siden 1954 og har i mange år hatt et omfattende samarbeid mellom de nordiske landene. Det formaliserte samarbeidet foregår gjennom Nordisk Ministerråd (NMR).

Ett eksempel på godt nordisk samarbeid er den nordiske arbeidsmarkedsmodellen, med sterke og godt organiserte parter på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Arbeidsmarkedsmodellen har gitt oss sterke rettigheter og trygghet på arbeidsmarkedet, kombinert med sterk konkurransekraft og velfungerende økonomier. YS ønsker å forsterke det nordiske samarbeidet ved å videreutvikle det strategiske partnerskapet mellom nordiske land på områder som er viktig for arbeidstakere. Det viktigste samarbeidsforumet for vårt nordiske arbeide er Norden Faglige Samorganisasjon.

Nordens Faglige Samorganisasjon

NFS er paraplyorganisasjonen for arbeidstakerorganisasjoner (hovedorganisasjoner) i Norden, og har som hovedoppgave å sikre et nært og godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene. Samarbeidet skal fremme fagorganisertes interesse i bred forstand, gjennom erfaringsutveksling, påvirkningsarbeid og samarbeid. Målet er å fremme et bærekraftig, inkluderende og rettferdig arbeidsliv, sosialt, økonomisk og økologisk, både i Norden, Europa og globalt.

YS har vært medlem av NFS siden 2002. Blant hovedoppgavene til NFS er koordinering av den nordiske fagforeningsvirksomheten overfor NMR (Nordisk Ministerråd), ETUC (europeisk fagbevegelse) og EU. NFS har ingen formell plass i det europeiske eller internasjonale fagforeningssystemet, men deltar som observatør i møter i ETUC og ITUC (internasjonal fagbevegelse).

NFS har to styremøter i året der YS deltar med YS-leder, 1. eller 2. nestleder og internasjonal sekretær. Hver organisasjon har ledervervet ett år av gangen. Det daglige arbeidet ledes av en generalsekretær og et lite sekretariat på NFS-kontoret i Stockholm.

Fakta om NFS

  • Stiftet i 1972
  • 16 medlemsorganisasjoner fra de nordiske land
  • Totalt ni millioner medlemmer
  • YS, LO og Unio er norske medlemmer
  • Har kontor i Stockholm

Baltic Sea Trade Union Network (BASTUN)

BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) er et nettverk som blant annet jobber for styrking av sosial dialog og trepartssamarbeid i Østersjøregionen. Et viktig element i BASTUN-møtene (to per år) er gjensidige orienteringer og erfaringsutveksling om aktuelle saker og utfordringer i respektive land. BASTUNs viktigste samarbeidspartnere og påvirkningsarenaer er Østersjørådet (The Council of Baltic Sea States (CBSS)) og den parlamentariske østersjøkonferansen (The Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC)). Selv om Norge ikke grenser til Østersjøen er forumet viktig for YS både på grunn av arbeidsinnvandring fra østersjølandene til Norge, og for norske bedrifters virksomhet i Østersjøregionen.

Fakta om BASTUN

  • Etablert i 1999
  • Representerer 11 millioner medlemmer, fordelt på 22 arbeidstakerorganisasjoner i Østersjøområdet
  • YS, LO og Unio er norske medlemmer
  • Har kontor i Stockholm (NFS har sekretariatsfunksjonen for nettverket)
  • Roterende formannskapsland
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?