Norden

Det nordiske samarbeidet er viktig for YS. Vi har et felles nordisk arbeidsmarked og et betydelig samarbeid mellom de nordiske landene på mange områder. Samarbeidet er tuftet på felles verdier, historie, kultur, like samfunnsmodeller og et felles ønske om å fremme nordisk økonomi, kultur og samfunnsmodeller. YS arbeider gjennom nordisk fagbevegelse (NFS) for å styrke samarbeidet på nordisk nivå og for å styrke de nordiske landenes stilling internasjonalt.

F.v.: 1. nestleder i YS, Erik Kollerud, NFS’ generalsekretær, Magnus Gissler og YS-leder Jorunn Berland. Foto: Frode Sandberg

F.v.: 1. nestleder i YS, Erik Kollerud, NFS’ generalsekretær, Magnus Gissler og YS-leder Jorunn Berland. Foto: Frode Sandberg

Vi har hatt et felles nordisk arbeidsmarked siden 1954 og har i mange år hatt et omfattende samarbeid mellom de nordiske landene. Det formaliserte samarbeidet foregår gjennom Nordisk Ministerråd (NMR).

Ett eksempel er den nordiske arbeidsmarkedsmodellen, med sterke og godt organiserte parter på både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Arbeidsmarkedsmodellen har gitt oss sterke rettigheter og trygghet på arbeidsmarkedet, kombinert med sterk konkurransekraft og velfungerende økonomier.

Dette er formålet med samarbeidet mellom de nordiske landene

Formålet med det nordiske samarbeidet er både å gjøre de nordiske landene attraktive for investeringer og sysselsetting, og å styrke de nordiske landenes stilling internasjonalt.

I 2017 har Norge formannskapet i Nordiske Ministerråd.

Det norske formannskapet har tre prioriteringer:

 • Norden i omstilling: Utvikle felles konkurransekraft og sikre en sentral plass for Norden i det globale, grønne skiftet. I tillegg skal integreringssamarbeid prioriteres.
 • Norden i Europa: Forsterke det europapolitiske samarbeidet. En tydelig nordisk stemme i den europeiske debatten tjener både Europa og Norden. Norden trenger et sterkt Europa. Et Europa i brytningstid trenger et sterkt og tydelig Norden.
 • Norden i verden: Videreutvikle det strategiske partnerskapet i utenrikspolitikken. I en dynamisk og krevende verden har Norden forutsetninger, interesser og ansvar for å påvirke.

Norge vil også ha et særlig fokus på synergieffekter mellom det nordiske og det nordisk-baltiske samarbeidet.

YS samarbeider med Nordens Faglige Samorganisasjon

YS samarbeider med nordiske søsterorganisasjoner først og fremst gjennom NFS (Nordens Faglige Samorganisasjon)

NFS er paraplyorganisasjonen for arbeidstakerorganisasjoner (hovedorganisasjoner) i Norden, og har som hovedoppgave å sikre et nært og godt samarbeid mellom medlemsorganisasjonene. Samarbeidet skal fremme fagorganisertes interesse i bred forstand, gjennom erfaringsutveksling, påvirkningsarbeid og samarbeid om felles mål. Målet er å fremme et bærekraftig, inkluderende og rettferdig arbeidsliv, sosialt, økonomisk og økologisk, både i Norden, Europa og globalt.

Baltic Sea Trade Union Network skal styrke samarbeidet i Østersjøregionen

BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network) er et nettverk som skal styrke sosial dialog og trepartssamarbeid i Østersjøregionen. BASTUN-møtene (to per år) benyttes til gjensidige orienteringer og utveksling av erfaring om aktuelle saker og utfordringer i de respektive landene.

NFS har sekretariatsansvar for BASTUN. BASTUNs viktigste samarbeidspartnere og arenaer for påvirkning er Østersjørådet (Tthe Council of Baltic Sea States (CBSS)) og Den parlamentariske Østersjøkonferansen The Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC)

Nordisk Tjenestemannsmøte

Nordisk Tjenestemannsmøte er et nettverk for tjenestemanns-/funksjonærorganisasjon. Dette er TCO  fra Sverige, FTF fra Danmark, STTK fra Finland og BSRB fra Island. Fra Norge deltar både YS og Unio. På møtene diskuteres både nordiske som europeiske spørsmål. Nettverket møtes en til to ganger per år og på møtene deltar politisk leder, administrativ leder og internasjonal sekretær i organisasjonene.

Nordvision er den nordiske samarbeidsplattformen for unge i organisasjonene

Formålet med Nordvision er å styrke nordisk representativitet i ETUC Youth (ungdomsorganisasjonen i europeisk fagbevegelse). Møtene benyttes til politiske diskusjoner og utveksling av erfaringer. Nordvision møtes to ganger i året før ETUC Youth-møtene. Vertskapsansvaret går på rundgang. Rådgiver Goran Scekic representerer YS i Nordvision.

Dette er Nordens Faglige Samorganisasjon

YS har vært medlem av NFS siden 2002. Blant hovedoppgavene til NFS er koordinering av den nordiske fagforeningsvirksomheten overfor NMR (Nordisk Ministerråd) ETUC (europeisk fagbevegelse) og EU. NFS har ingen formell plass i det europeiske eller internasjonale fagforeningssystemet, men deltar som observatør i møter i ETUC og ITUC (internasjonal fagbevegelse).

Arbeidet i NFS hviler på to hovedområder: den nordiske avtalemodellen og arbeidskraftmobilitet. Stikkord for arbeidene med disse områdene er den nordiske avtalemodellen og arbeidskraftmobilitet.

Den nordiske avtalemodellen

 • Utvikle og forsterke trepartssamarbeidet på nordisk nivå. NFS skal utvikle dialogen med Nordisk Ministerråd (NMR) og jobbe for å etablere en dialog med arbeidsgivere på nordiske nivå.
 • Styrke og forsvare den nordiske avtalemodellen. Høy organisasjonsgrad er en viktig forutsetning for modellens legitimitet.
 • Fremme det organiserte arbeidslivet.
 • Migrasjon.
 • Psykisk arbeidsmiljø.
 • Obligatorisk voksen- og videreutdanning i Norden.
 • Norden i G20, i første omgang med en rådgivende funksjon eller en observatørrolle. Norden er til sammen den 12. største økonomien i verden, og må delta i G20-møtene slik at vi på et tidlig tidspunkt kan påvirke internasjonale beslutninger i retning av rettferdig fordeling.
 • Vekst, jobber og konkurransekraft i Norden.
 • Likestilling.
 • Utvikle dialogen med Nordisk Ministerråd og etablere dialog med arbeidsgiversiden på nordisk nivå.

Arbeidskraftmobilitet

 • Jobbe for rettferdig mobilitet, rettferdige vilkår, likebehandling på arbeidsmarkedet og initiativer som motvirker grå og svart økonomi, samt ikke-regulerte ansettelsesvilkår.
 • Fjerne hindre (såkalte grensehindre) for arbeidsmarkedsmobilitet på det fellesnordiske arbeidsmarkedet.
 • Flyktningsituasjonen og arbeidsmarkedet.
 • Arbeid i en digitalisert verden.
 • Anstendig arbeid, herunder temaer som sosial dumping, grå og svart økonomi, usikre ansettelsesformer, trygghet og fleksibilitet, stabilitet og sårbarhet, utstasjonering, migrasjon i østersjøområdet, faglige rettigheter og en sosial protokoll.
 • Prosjekt om arbeidstakerrettigheter i Baltikum.

NFS har flere utvalg og arbeidsgrupper

Foruten styret og presidiet er det et europautvalg, en strategigruppe og tidsbegrensete arbeidsgrupper (klima og miljø, arbeidskraftmobilitet, grensehindre og andre spørsmål knyttet til det nordiske arbeidsmarkedet). NFS jobber også gjennom Østersjønettverket BASTUN.

NFS’ europautvalg har 1-2 egne møter hvert år og møtes i tillegg før hvert styremøte i ETUC for å diskutere sakene på dagsorden. Europautvalget diskuterer EU-spørsmål i et mer langsiktig perspektiv og har en viktig rolle i å forberede europasaker før styremøter i NFS.

NFS’ strategigruppe møtes to-tre ganger per år for å diskutere NFS’ arbeid i et langsiktig perspektiv.

NFS har to styremøter i året der YS deltar med YS-leder, 1. eller 2. nestleder og internasjonal sekretær. Hver organisasjon har ledervervet ett år av gangen. Det daglige arbeidet ledes av en generalsekretær på NFS-kontoret i Stockholm.

Dette er Nordens Faglige Samorganisasjon

 • Stiftet i 1972
 • 16 medlemsorganisasjoner fra de nordiske land
 • Totalt ni millioner medlemmer
 • YS, LO og Unio er norske medlemmer
 • Har kontor i Stockholm

NFS strategiplan 2015-2019

NFS, framtidsdeklarasjon 2012

NFS 40 år (2012)

BASTUN skal styrke sosial dialog og trepartssamarbeid i Østersjøregionen

BASTUN (Baltic Sea Trade Union Network)  er et nettverk som blant annet jobber for styrking av sosial dialog og trepartssamarbeid i Østersjøregionen. Et viktig element i BASTUN-møtene (to per år) er gjensidige orienteringer og erfaringsutveksling om aktuelle saker og utfordringer i respektive land. NFS har sekretariatsansvar for BASTUN.

BASTUNs viktigste samarbeidspartnere og påvirkningsarenaer er Østersjørådet (The Council of Baltic Sea States (CBSS))  og den parlamentariske østersjøkonferansen (The Baltic Sea Parliamentary Conference (BSPC)).

Selv om Norge ikke grenser til Østersjøen er forumet viktig for YS både på grunn av arbeidsinnvandring fra østersjølandene til Norge, og for norske bedrifters virksomhet i Østersjøregionen.

Styret i NFS vedtok i mai 2016 å styrke arbeidet mot Østersjøregionen med et prosjekt i Baltikum med utgangspunkt i ILOs kjernekonvensjoner, trepartssamarbeid og sosial dialog. Målet er å bistå fagbevegelsen i Estland, Latvia og Litauen med å utvikle politikk og gjennomføre kampanjer mot brudd på faglige rettigheter.

Det er roterende formannskap i BASTUN, og Sverige har formannskapet fra januar 2017. Det svenske formannskapsprogrammet tar utgangspunkt i de overgripende målene for BASTUNS langtidsprogram, kalt «Trade Union Vision 2020»:

  • Styrke oppslutning om fagbevegelsen i Østersjøregionen.
  •  Styrke sosial dialog og jobbe for et mer balansert styrkeforhold mellom fagbevegelsen og forretningsinteresser.
  • Arbeidskraftmobilitet under rettferdige forhold og motarbeide sosial dumping.

 

Under dette har de svenske organisasjonene LO, TCO og SACO satt opp følgende tre hovedmål:

 1. Global Deal som er et initiativ fra den svenske regjeringen om å etablere et globalt partnerskap for anstendig arbeid og inkluderende vekst, hvor blant annet sosial dialog står sentralt.
 2. Den europeiske søylen for sosiale rettigheter,  og hvordan BASTUN kan samarbeide regionalt om å sikre sosiale rettigheter og en tilleggsverdi for lønnsmottakere i Østersjøregionen.
 3. Starte en diskusjon om polariseringen i samfunnet og hvilke konsekvenser dette kan ha for demokratiet i Europa.

Under det svenske formannskapet skal også BASTUNs arbeidsmetoder utvikles og forbedres.

Dette er BASTUN

 • Etablert i 1999.
 • Representerer 11 millioner medlemmer, fordelt på 22 arbeidstakerorganisasjoner i Østersjøområdet.
 • YS, LO og Unio er norske medlemmer.
 •  Har kontor i Stockholm (NFS har sekretariatsfunksjonen for nettverket). – Roterende formannskapsland (Sverige fra januar 2017).