Slik jobber YS internasjonalt

YS internasjonale arbeid dreier seg hovedsakelig om to områder: Internasjonal solidaritet og globalisering av arbeids- og næringsliv.

Unge fagorganiserte krever anstendig arbeid. Foto: Frode Sandberg

Unge fagorganiserte krever anstendig arbeid. Foto: Frode Sandberg

Økt globalisering betyr at økonomi, næringsliv, produksjon og arbeidskraft blir mer mobil. Dermed skapes både muligheter og utfordringer for norske virksomheter og arbeidsplasser og for våre lønns- og arbeidsvilkår.

Samtidig arbeider millioner av arbeidstakere verden over, inkludert mange som produserer varer og tjenester for det norske markedet, under svært dårlige forhold og på vilkår som er langt under anerkjente internasjonale standarder.

YS’ internasjonale arbeid kan deles inn i tre geografiske områder: Norden, Europa og globalt. Gjennom medlemskap og deltakelse i organisasjoner i internasjonale organisasjoner påvirker YS politikkutforming som også er viktig for norske arbeidstakere, og for YS’ medlemmer. Gjennom samarbeid over landegrensene skal YS bidra til utjevning og et godt arbeidsliv for alle.


YS ble medlem i nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse i 2002/2003

Disse organisasjonene påvirker nasjonal og overnasjonal utforming av politikken. Det er viktig for YS å delta i disse organisasjonene for å følge og påvirke utviklingen av arbeidslivet fra lokalt til globalt nivå. For eksempel innlemmes direktiver fra EU fortløpende i Norge. Da er det avgjørende at norske arbeidstakerorganisasjoner er med og påvirker hvordan de skal se ut. Det gjør vi gjennom vår europeiske paraplyorganisasjon ETUC (https://www.etuc.org/). I tillegg til YS er en rekke av YS-forbundene aktive internasjonalt innen sine bransjer og sektorer.

Dette er målene for YS’ internasjonale arbeid

 • Et internasjonalt samfunn bygget på demokratiske prinsipper, grunnleggende rettigheter og rettferdig fordeling av goder og verdiskaping.
 • Respekt for grunnleggende arbeidstakerrettigheter i et stadig mer internasjonalt arbeidsliv.
 • En rettferdig fordeling av goder og ressurser.
 • Sosial dumping, korrupsjon, skatteunndragelser, svart økonomi og annen arbeidslivskriminalitet skal bekjempes.
 • Full sysselsetting.
 • Bærekraftig vekst og utvikling.
 • Likestilling og ikke-diskriminering.
 • Bidra til at norske virksomheter som driver handel med og etablerer virksomhet i utlandet tar miljøhensyn og respekterer faglige rettigheter og menneskerettigheter.
 • Arbeidsstandarder (sosiale klausuler/bestemmelser og respekt for grunnleggende rettigheter i arbeidslivet) må innarbeides i internasjonale handelsavtaler.
 • ILO-konvensjoner må ratifiseres og etterleves både i Norge og andre land.
 • Fagbevegelsen må styrkes på nordisk, europeisk og internasjonalt nivå.
 • Bevare og styrke den norske og nordiske arbeidsmarkedsmodellen og jobbe for å styrke Norden som region i internasjonale organisasjoner og fora.
 • Jobbe for ordnete forhold i nye selskapsstrukturer som gjør forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker uklart.
 • Arbeidstakerrettigheter i globale leverandørkjeder.
 • Rettferdig omstilling (just transition) for alle arbeidstakere i virksomheter som må legge om driften på vei mot et lavutslippssamfunn. Les mer om dette under YS’ arbeid med klima og miljø.

De viktigste sakene for YS internasjonale arbeid i 2017

 • Europas framtid (initiativ fra EU-kommisjonen).
 • Sosiale rettigheter i Europa (EU-kommisjonens initiativ «A European Pillar of Social Rights».
 • Ungdomsledighet.
 • Utfordringer og muligheter knyttet til plattformøkonomi / innovative forretningsmodeller, digitalisering og robotisering.

I tillegg kommer saker fra de øvrige fag- og pilitikkomrpdene i YS, som også følges opp internasjonalt.