Solidaritetsarbeid

Solidaritet er en hovedpilar i YS’ internasjonale arbeid. Kampen for faglige rettigheter og utviklingen av trepartssamarbeidet og det sivile samfunnet står sentralt.

Norge er et overskuddssamfunn der vi i fagbevegelsen både har betydelig politisk påvirkningsmulighet og økonomiske muskler til å sette makt bak våre krav. Slik er det ikke mange steder i verden. I flere land ser vi at fagbevegelsen er svak eller knapt nok eksisterende. Det gjør at arbeidstakerne i disse landene mangler beskyttelse og mulighet til å fremme sine krav enten det går på lønn eller arbeidsforhold.

Selve grunntanken i fagbevegelsen er at man står sterkere sammen slik at en kan beskytte og støtte hverandre. Den ideen stanser ikke ved landegrensen. Tvert imot – det er vår plikt å også støtte arbeidskamerater som bor på andre siden av grensen. Og det gjør vi. Et godt eksempel på dette er YS sitt arbeid med å bygge opp en uavhengig fagbevegelse i det sørlige Afrika.

Fagforeningsarbeid i det sørlige Afrika skjer under krevende forhold. Utfordringene i regionen er særlig knyttet til politiske spenninger, en demokratisk utvikling hvor grunnleggende rettigheter er under press, svak økonomisk utvikling og stigende sosial uro. Videre ser en at politiske regimer slår ned på og undergraver demokratiske bevegelser og aktører, korrupsjon og klientisme øker, verdiskaping og vekst fordeles ujevnt i befolkningen, kvinners rettigheter er svake, og det finnes fortsatt betydelige helseutfordringer, fattigdom og analfabetisme. I tillegg er fagbevegelsen i mange av landene splittet, og regimeuavhengige fagforeninger har vanskelige vilkår. Det er på denne bakgrunn svært viktig at uavhengige fagbevegelser bygges.

Gjennom en årrekke har vi støttet den uavhengige hovedorganisasjonen FESAPSTU som nå organiserer fagbevegelser i flere land. Gjennom vårt arbeid får det sørlige Afrika nå en sterk, uavhengig fagbevegelse vil bidra til demokratisk, økonomisk og sosial utvikling i regionen.

Fesapstu dekker ni land i SADC-regionen (Southern African Development Community): Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Swaziland, Botswana, Lesotho, Angola, Mocambique.

Gjennom å støtte Fesapstu bidrar vi til å gjøre fagorganisasjonene til anerkjente talerør for sine medlemmer. I tillegg bygger vi intern kapasitet. Rundt 1200 tillitsvalgte og medlemmer blir årlig skolert i prosjektets kjerneområder som var menneskerettigheter, demokratiske rettigheter og faglige rettigheter.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?