Fagskolen

Fagskoleutdanninger er yrkesrettede utdanninger som bygger på videregående opplæring, fagbrev eller tilsvarende realkompetanse. Utdanningens lengde varierer fra et halvt til to år.

Mennesker går opp og ned Karl Johan gate. De er godt kledd for det er høst.
Bente Søgaard . Foto: Erik Norrud

Bente Søgaard

Seniorrådgiver

Fagskoleutdanningen er en del av tertiærutdanningen. Det vil si utdanning på nivå etter videregående opplæring. Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning. Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse, med eller uten fag-/svennebrev, generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Fagskolen gir en yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Fagskolen er viktig for mange av våre medlemmer som en videreutdanning etter fagbrev.

Fagskolene fyller en viktig funksjon spesielt i forhold til praktisk etter- og videreutdanning i et livslangt læringsperspektiv. Ansatte innen en rekke fagområder gis mulighet for faglig påfyll og en karriereutvikling på arbeidsplassen. Fagskoleloven tar utgangspunkt i at tilbudet av fagskoleutdanning skal styres av arbeidslivets etterspørsel etter kompetanse.

Det finnes både private og offentlige fagskoler. Det er NOKUT som godkjenner fagskoleutdanningene i Norge, blant annet ut i fra kriterier om relevans til arbeidslivet og at det bygger på videregående opplæring.

Pågående arbeid

Det arbeides for å styrke fagskolesektoren. Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen «Fagfolk for fremtiden». (Meldingen følger opp NOU 2014:14: Fagskolen et attraktivt utdanningsvalg.)

Dette er noen av tiltakene i stortingsmeldingen

 • Utviklingspott på 35 millioner kroner
 • Rett til å være del av en studentsamskipnad
 • Bedre overgang til universitets- og høyskoleutdanninger
 • Nytt nasjonalt opptakssystem
 • Ny tilskuddsordning for fagskoleutdanning
 • Ny kvalitetspris
 • Kartlegge og heve kompetansen blant fagskolelærerne
 • Bedre kunnskapsgrunnlag om fagskoleutdanningen
 • Treårig fagutdanning ved særlige tilfelle

Stortingsmeldingen har også ført til forslag til endringer i fagskoleloven. Forslaget ble sendt på høring høsten 2017.

YS om fagskolen

YS ønsker å styrke fagskolen som den viktigste videreutdanningen for de med fagbrev. Det er viktig at finanseringen av fagskolene styrkes og gjøres mer forutsigbar, og at overgangsmuligheter inn i annen høyere utdanning styrkes.

YS mener

 • At fagskolens tilbudsstruktur må forankres hos partene i arbeidslivet.
 • At overgangsmulighetene mellom fagskole og høyere utdanning skal styrkes.
 • At det må utarbeides en felles finansieringsordning for alle utdanningstilbudene på fagskolenivå.

Slik deltar YS i arbeidet på nasjonalt nivå

Kunnskapsdepartementet oppnevnte i desember 2017 nytt fagskoleråd for 2018-2020. YS har nå fått fast plass i Nasjonalt fagskoleråd.YS har også en plass i nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og oppvekstfag. I tillegg er fagskolen et viktig tema for mange av de yrkesopplæringsnemndene der YS er representert, selv om disse primært arbeider med videregående opplæring.

Nyttig informasjon om fagskolen

 NOU 2014:14 «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg»

Kunnskapsdepartementet om fagskoleutdanning

Nasjonalt fagskoleråd

Bente Søgaard . Foto: Erik Norrud

Bente Søgaard

Seniorrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?