Høringer om utdanning

YS høringsuttalelser på utdanningsfeltet er basert på vår politikk og det vedtatte prinsipprogrammet. Høringsuttalelsene utformes etter innspill fra forbundene. Noen av YS-forbundene er direkte høringsinstanser og sender inn egne høringssvar.

YS høringsuttalelser i 2018

Ny sammensetning av y-nemndene
YS ønsker velkommen forslaget fra Kunnskapsdepartementet om å endre opplæringsloven slik at alle organisasjonene som er representert i SRY har rett til å være representert i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene.

Fornyelse av læreplaner
YS krever at arbeidsliv og den norske modellen kommer inn i læreplanene når disse nå skal fornyes.

YS’ argumenter mot å avvikle Kompetanse Norge
YS går sterkt imot forslaget om å avvikle Kompetanse Norge i sitt høringssvar på rapporten om Regionreformen.

Fagfornyelse og kjerneelementer
YS ser med bekymring på at det foreliggende forslaget om kjerneelementer reduserer framfor å styrke kunnskapen om det norske samfunns- og arbeidsliv. Den norske modellen og måten vi organiserer vårt samfunns- og arbeidsliv på, har resultert i at Norge er ett av verdens beste land å bo og leve i. Ungdom har, uavhengig av om de i framtida vil skape sin egen bedrift eller være ansatt i en, behov for disse kunnskapene slik at de kan bidra til å videreføre det systemet vi har etablert.

YS høringsuttalelser i 2017

Fagbrev på jobb_ny høring
På grunnlag av innkomne høringssvar før sommeren, har Kunnskapsdepartementet valgt å sende forslag om Fagbrev på jobb ut på ny høring. YS opprettholder i sitt høringssvar at voksne som tar fagbrev etter foreslått ny ordning skal likestilles med praksiskandidater når det gjelder fritak fra fellesfagene. YS støtter også forslaget om å kalle den nye ordningen Arbeidsplassordning, og at ordningen skal gjelde alle fag. Arbeidsplassordningen er foreslått lagt inn under § 4 i Opplæringsloven. YS gir sin tilslutning til dette, men ber om at det presiseres at denne opplæringsordningen gjelder for voksne og ikke for ungdom.

Høringssvar – Forslag om ny lov om fagskoleutdanning
Regjeringen følger opp arbeidet med meldingen «Fagfolk for fremtiden» med forslag om ny lov om fagskoleutdanning. YS har i sitt høringssvar blant annet kommentert organisering, opptaksgrunnlag, studiepoeng, gradstildeling, og fagskolestudentenes rettigheter og plikter.

Uttalelse – Høring av endringer i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen
Kunnskapsdepartementet v/Utdanningsdirektoratet har utarbeidet et omfattende forslag til endringer i tilbudsstrukturen innen fag- og yrkesopplæringen. Hovedhensikten med endringene er å bedre samsvaret mellom utdanningstilbudene og arbeidslivets kompetansebehov. Dette har engasjert mange av våre forbund og yrkesorganisasjoner, som har kommet med innspill og synspunkter på forslagene. Disse innspillene danner grunnlag for det høringssvaret YS har avgitt.

YS vil ha den norske modellen inn i læreplanene
I sitt svar til Kunnskapsdepartementet på forslaget til ny og generell del av læreplanverket, ber YS om at den norske modellen blir omtalt. Vi synes det er viktig at grunnlaget for vårt velferdssamfunn er sentralt i grunnopplæringen. YS mener kunnskap om trepartssamarbeidet og den norske modellen ikke bare må få en tydelig plass i den generelle delen av læreplanverket, men også må bli innlemmet i utviklingen av de nye læreplanene.

Høringssvar Fagbrev på jobb
YS foreslår at Kunnskapsdepartementets forslag om «Fagbrev på jobb» inngår som en integrert del av praksiskandidatordningen med samme krav til sluttkompetanse, sentralgitt eksamen og fag-/svenneprøve.

Høringssvar fra YS om endringer i opplæringsloven
YS støtter det overordnede med å utvide retten til videregående opplæring, men mener at grunnlaget for retten til opplæring skal telle mer enn alder når det gjelder hvilken lovparagraf som skal benyttes. Videre mener YS at utvidet rett til videregående opplæring bør favne videre enn det som ligger i høringsforslaget, og at det bør vurderes å endre Opplæringslovens aldersgrense for skillet mellom ungdom og voksne.

 

YS høringsuttalelser i 2016

Høringssvar fra YS NOU 2016/7: Karriereveiledning
YS mener hovedansvaret og kompetansen for karriereveiledning må plasseres ett sted, og at dette stedet er karriereveiledingssentrene. Det er nødvendig å bygge en ny struktur der roller og ansvarsfordeling innen karriereveiledningsfeltet er tydeligere. YS mener at det å være karriereveileder skal være en profesjon med et definert utdanningskrav og egen yrkeskategori. Utdanningskravet for en karriereveileder skal være mastergrad.

 

YS høringssvar om forskriftsfesting NKR
YS  er generelt usikre på om NKR (Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk) skal forskriftsfestes. Sett i lys av pågående nasjonale og internasjonale prosesser mener YS det ikke er riktig tidspunkt å vurdere forskriftsfesting på nå.

 

YS høringssvar om kvalitet i høyere utdanning
YS støtter Regjeringens syn på at det er viktig å arbeide for høy kvalitet i utdanningen og at dette er grunnleggende nødvendig for å møte både nåværende og framtidige utfordringer.

YS mener det er et økende behov for livslang læring i et arbeidsliv med raske endringer. Skal vi lykkes med å ha et arbeidsliv som preges av høy kompetanse og produktivitet også i framtida, må sammenheng og samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv være sentralt.

YS anbefaler å gjøre finans til et satsningsområde både innen utdanning og forskning fordi dette fagområdet har gode forutsetninger for vekst og verdiskaping.

 

YS høringssvar om karriereveiledning i en digital verden
YS mener at digital karriereveiledning er et viktig element i et helhetlig og framtidsrettet system for karriereveiledning, men at dette må være et supplement til personlig karriereveiledning og ikke en kjerneaktivitet. YS oppfordrer utvalget til å tenke ut nye modeller for et karriereveiledningssystem uten å være bundet opp til eksisterende tilbud.