27. februar vedtar YS krav til tariffoppgjøret

– Arbeidstakerne skal ha sin rettmessige del av verdiskapningen. Derfor er det nå riktig å kreve reallønnsøkning, sier YS-leder Jorunn Berland. 27. februar vedtar hovedstyret i YS kravene til årets tariffoppgjør.

En tariffavtale regulerer bestemmelser om ansettelser, arbeidstid, overtid, lønnsfastsettelse, ferie og utdanning som går utover minstekravene i lovverket. Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

– De siste årene har vi fremmet moderate krav i lønnsoppgjørene. Vi har opptrådt ansvarlig. Partenes moderate krav i lønnsoppgjørene har vært et viktig bidrag til å snu utviklingen i økonomien, understreker Berland.

Både YS og andre hovedorganisasjoner vedtar det vi kaller et «inntektspolitisk dokument». Dette handler om de store, politiske linjene i lønnspolitikken.

YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument for hovedoppgjøret 2018 tirsdag 27. februar.

 

YS Privat vil ha forbundsvise oppgjør

YS Privat anbefaler forbundsvise oppgjør, men det er hovedstyret i YS som skal fatte det endelige vedtaket om årets forhandlinger skal foregå samordnet eller forbundsvist.

I et samordnet oppgjør forhandler flere forbund i en hovedorganisasjon sammen mot en samlet motpart.

I forbundsvise oppgjør forhandler det enkelte forbund på egenhånd.

– Det er gode grunner for å gå for et forbundsvist oppgjør. Legger vi all kraft i et samordnet oppgjør vil våre medlemmer blitt sittende uten reell mulighet til å endre tariffavtalene på viktige punkter i to år til, sier Vegard Einan, leder for YS Privat.

 

Frontfaget legger føringer for alle oppgjørene

Privat sektor forhandler alltid først. Det er dette vi kaller frontfaget. Resultatet av forhandlingene i frontfaget legger føringer for alle oppgjørene som følger etterpå.

I 2018 skal vi gjennomføre et hovedoppgjør. Det vil si at partene ikke bare skal forhandle om lønn, men også om ordlyden i selve tariffavtalene.

En tariffavtale regulerer bestemmelser om ansettelser, arbeidstid, overtid, lønnsfastsettelse, ferie og utdanning som går utover minstekravene i lovverket.

Pensjon blir regnet som et av de viktigste temaene i årets oppgjør

– Når det gjelder tjenestepensjon er fokuset vårt å få på plass nytt lovverk for innskuddsordninger, slik at arbeidstakere med innskuddspensjon får sin egen pensjonskonto. Det har mye å si. Spesielt for de med lave stillingsprosenter, midlertidig ansatte og unge, forklarer Vegard Einan, leder for YS Privat.

AFP blir ventelig et annet forhandlingstema:

– Det er for mange som ikke får AFP, av årsaker de ikke kan gjøre noe med selv. Det kan for eksempel være så enkelt som at bedriften selges før du fyller 62 år, at du blir sykemeldt eller permittert. Slike forhold kan gjøre at du går glipp av AFP, selv om du har jobbet i virksomheten hele livet, påpeker Einan.

 

Dette er de viktige datoene i tariffoppgjøret 2018: Frontfaget – tariffoppgjøret i privat sektor

I YS organiserer flere forbund ansatte i privat sektor. Det er YS-forbundene Negotia, Parat, Safe og Yrkestrafikkforbundet som har hovedtyngden av sine medlemmer her. Hvis det blir et forbundsvist oppgjør, forhandler forbundene direkte med NHO.

Det er ikke avtalt hvilken dato forhandlingene skal starte, men hvis det blir et forbundsvist oppgjør begynner YS-forbundet Parat forhandlingene med NHO om Industrioverenskomsten 14. mars.

Hvis partene ikke klarer å bli enige gjennom forhandlinger, går oppgjøret til mekling. Riksmekleren må da prøve å få partene til å bli enige. Hvis det blir mekling i frontfaget i år er det sannsynlig at den vil starte 3. april, med meklingsfrist 8. april.

Tariffoppgjøret mellom Parat og Virke

Forhandlingene mellom YS-forbundet Parat og arbeidsgiverorganisasjonen Virke starter 16. april. Typiske bransjer som omfattes av disse forhandlingene er handel, kunnskap, teknologi, reiseliv, service, helse, omsorg, utdanning, kultur og frivillighet.

 

Tariffoppgjøret mellom YS Stat og Staten

YS Stat går gjennom kravene med forbundene i YS Stat 8. mars. 5. april klokken 10.00 overleveres kravene til Staten. Sted: R5. Fristen for å bli enige gjennom forhandlinger er satt til klokken 24.00 30. april, (natt til 1. mai).

 

Tariffoppgjøret mellom YS Spekter og Spekter

De innledende forhandlingene i Spekter foregår 10. april (med 11. april som reserve). Deretter fortsetter forhandlingene i den enkelte virksomhet, før de sentrale partene igjen møtes for å avslutte forhandlingene. Hvis partene ikke blir enige går oppgjørene til riksmekleren områdevist.

 

Tariffoppgjøret mellom YS Kommune og KS

Forhandlingsstart er onsdag 11. april. Deretter er det avtalt forhandlingsmøter onsdag 18. april og hele uke 17 (23. til 27. april). Frist for å komme til enighet er satt til klokken 24.00 mandag 30. april, (natt til 1. mai). Hvis partene ikke blir enige går oppgjøret til riksmekleren.

Liv Hilde Hansen

Webredaktør