Lønnsoppgjøret 2023

I YS forhandler vi med alle de store organisasjonene på arbeidsgiversiden. Først ute er NHO-oppgjøret, som starter 27. mars. Her forhandler YS på vegne av Parat, Negotia, SAFE, YTF og Delta. Resultatet av disse forhandlingene legger føringer for alle oppgjørene som følger etterpå: Resten av privat sektor, Stat, Kommune, Spekter og Finans.

28. februar holder YS inntektspolitiske konferanse. Samme dag vedtar hovedstyret inntektspolitisk dokument, hvor vi legger de overordnede, politiske linjene for YS’ lønns- og tariffpolitikk.

I år er det mellomoppgjør. I mellomoppgjørene forhandler partene kun om lønn, i motsetning til i hovedoppgjørene. I hovedoppgjørene forhandler partene også om selve ordlyden i tariffavtalene.

Dette er en tariffavtale.

Lurer du på hva etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?