Lønnsoppgjøret 2023

I YS forhandler vi med alle de store organisasjonene på arbeidsgiversiden. Først ute var NHO-oppgjøret, som startet 27. mars. Her forhandlet YS på vegne av Parat, Negotia, SAFE, YTF og Delta. Resultatet av disse forhandlingene la føringer for alle oppgjørene som fulgte etterpå: Resten av privat sektor, Stat, Kommune, Spekter og Finans.

28. februar gjennomførte YS sin inntektspolitiske konferanse. Samme dag vedtok YS’ hovedstyre inntektspolitisk dokument, hvor vi la de overordnede, politiske linjene for YS’ lønns- og tariffpolitikk.

Dette er YS’ tariffkalender

I år er det mellomoppgjør. I mellomoppgjørene forhandler partene kun om lønn, i motsetning til i hovedoppgjørene. I hovedoppgjørene forhandler partene også om selve ordlyden i tariffavtalene.

Dette er en tariffavtale.

Lurer du på hva etterslep, prolongere, glidning, overheng, plassfratredelse og indeksregulering betyr? Vi har oversatt stammespråket for deg.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?