Arbeidstid

Den maksimale arbeidstiden er 40 timer per uke og ni timer per døgn. Har du tariffavtale gjennom YS eller et YS-forbund er den på 37,5 timer per uke.

En ansatt bruker stemplingsur. Klokke over stemplingsautomaten. Foto:  Gorm Kallestad/Scanpix
Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat

Arbeidstiden er regulert både i arbeidsmiljøloven og tariffavtalene. Etter arbeidsmiljølovens § 10-4 er den maksimale ukentlige arbeidstiden 40 timer per uke og ni timer per døgn.

Rett til kortere arbeidstid hvis du jobber uregelmessig

Arbeidsmiljøloven slår også fast at ansatte som har uregelmessig arbeidstid kan ha rett til kortere ukentlig arbeidstid, på visse vilkår. Det legges vekt på hvor mye nattarbeid og helgearbeid den ansatte har. Arbeidstakere kan ha rett til både 38 og 36 timers arbeidsuke, avhengig av hvor belastende arbeidstidsordninger man har.

Tariffavtalene gir maksimal arbeidstid på 37,5 timer per uke

Alle tariffavtaler YS er part i har bestemmelser om at den maksimale arbeidstiden er 37,5 timer per uke og ni timer per døgn.

Tariffavtalene følger lovens system og gir rett til redusert arbeidstid for uregelmessig arbeidstid med henholdsvis 35,5 og 33,6 timers uke, når vilkårene for redusert arbeidstid er til stede etter loven.

Arbeid ut over ordinær arbeidstid (etter lov eller avtale) regnes som overtidsarbeid. Da skal du ha utbetalt minimum 40 prosent i overtidstillegg.

Hva sier loven om nattarbeid, helgearbeid og pauser?

Arbeidsmiljøloven har i kapitel ti en rekke bestemmelser om adgang til:

  • Nattarbeid
  • Helgearbeid
  • Pauser
  • Døgnhvile
  • Ukehvile

Arbeidsmiljøloven har også bestemmelser om at arbeidstiden kan utlignes over tid. Det betyr at du kan ha noen lange dager eller uker og noen korte. Du skal ikke jobbe mer i gjennomsnitt enn den arbeidstiden som er fastsatt i arbeidsmiljøloven eller tariffavtalen.

Det kan gjøres unntak fra reglene om arbeidstid

Det er mulig å gjøre unntak fra reglene om maksimal arbeidstid. Reglene gjelder for eksempel ikke for arbeidstakere med ledende eller særlig uavhengig stilling. Det er ikke alltid like lett å avgjøre hvem som faller inn under begrepet «ledende eller særlig uavhengig stilling».

Hver enkelt arbeidstaker kan inngå avtaler om enkelte og mindre unntak fra loven.

Tillitsvalgte kan inngå noe mer omfattende unntak på vegne av de ansatte. Arbeidstakerorganisasjoner som har mer enn ti tusen medlemmer kan avtale unntak fra de fleste bestemmelser i loven. De har det som kalles «innstillingsrett».

Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?