Ofte stilte spørsmål

Hvilke rettigheter og plikter har du i arbeidslivet?  Vi svarer deg på de mest vanlige spørsmålene. Trenger du hjelp til å løse en konkret sak? Da får du bistand i det YS-forbundet du er medlem av.

Ung kvinne sietter ved datamaskinen. Foto: Maskot
Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat

Arbeidstid: Hvor mange timer skal jeg jobbe med 100 prosent stilling?

Den vanlige arbeidstiden er 40 arbeidstimer i uka, og ikke mer enn ni timer om dagen utenom spisepausene. Dersom du jobber mer enn dette, har du krav på overtidsbetaling, denne skal minimum være 40 prosent av lønna. Dersom bedriften har tariffavtale med YS, LO eller andre organisasjoner, vil du normalt ha krav på overtidsbetaling dersom du jobber mer enn 37,5 timer i uka. Vær klar over at denne retten gjelder selv om du ikke er organisert.

Arbeidskontrakt: Kan jeg kreve en skriftlig arbeidskontrakt?

Ja! Vi anbefaler alltid at arbeidsforholdet formaliseres. Arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at arbeidskontrakt inngås så snart som mulig, og senest en måned etter at arbeidsforholdet tar til. I sommerjobber er det ofte snakk om et kortere arbeidsforhold enn en måned, det betyr at forpliktelsen inntrer allerede ved ansettelse (arbeidsmiljølovens § 14-5). I arbeidsmiljølovens § 14-6 står det hva en arbeidsavtale minst skal omfatte. Vær klar over at en muntlig arbeidsavtale også er like forpliktende for arbeidsgiver, men problemet med slike avtaler er at det er vanskelig å bevise hva partene er enige om i forhold til ansettelsesvilkår. Merk deg likevel at de rettigheter og plikter som følger av arbeidsmiljøloven selvsagt gjelder uavhengig av om kontrakt er skrevet eller ikke.

Feriepenger: Har jeg krav på feriepenger av lønna jeg får for sommerjobben?

Ja, du har krav på feriepenger! Uansett hvor kort eller lang tid du har jobbet skal feriepengene være minimum 10,2 prosent av den totale inntekten du har hatt. Er det gjort gjeldende tariffavtale i bedriften kan du ha krav på 12 prosent feriepenger. Vær oppmerksom på at overtid også skal medregnes i feriepengegrunnlaget. Fra tid til annen ser vi arbeidskontrakter hvor arbeidsgiver har forsøkt å inkludere feriepenger i lønna, dette er ikke tillatt!

Lønn: Finnes det noen minstelønn for oss i sommerjobb?

Det finnes dessverre ingen lov som sier hva du skal ha i minstelønn. Lønna avtales i utgangspunktet fritt mellom deg og arbeidsgiveren din, men på mange arbeidsplasser er det inngått tariffavtale. Denne tariffavtalen vil ha bestemmelser om lønnsfastsettelser.

Spisepause: Er det slik at jeg har krav på en pause om dagen?

Ja, du har rett til pause dersom du jobber mer enn 5,5 timer om dagen. Det betyr at ved 8-9 timer arbeidsdag skal du har minst en halv times pause. Reglene er sånn at dersom du ikke kan forlate arbeidsstedet i spisepausen, skal spisepausen regnes som en del av arbeidstiden. Det innebærer i tilfellet at du skal ha betalt for spisepausen.

Sykepenger: Hvor lenge må jeg ha jobbet for å kunne få sykepenger av arbeidsgiver?

For å få rett til sykepenger fra arbeidsgiver må arbeidstakeren ha vært ansatt hos arbeidsgiveren i minst fire uker (opptjeningstid).Fravær uten gyldig grunn regnes ikke med i opptjeningstiden.. Dersom arbeidstakeren slutter i arbeidet, men igjen begynner å arbeide hos den samme arbeidsgiveren innen to uker, regnes det tidligere arbeidsforholdet med når opptjeningstiden skal beregnes, ( trygdeloven § 8-18).

Egenmelding: Hvor lenge må jeg ha jobbet for å kunne benytte meg av egenmelding?

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet for arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse inne to uker regnes tidligere arbeidsforhold med. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder, (trygdeloven § 8-24).

Aldersgrense og sommerjobb: Hvor gammel må jeg være for å kunne ta meg sommerjobb?

Barn som har fylt 13 år kan nyttes til lett arbeid som ikke kan være til skade for deres helse, utvikling eller skolegang. Ellers må man være fylt 15 år. (Se arbeidsmiljøloven kapittel 11).

Overtid: Har jeg krav på overtid når jeg bare er sommervikar?

Jobber du mer enn 100 prosent stilling, skal det overskytende regnes som overtid og kompenseres med minimum 40 prosent, (se arbeidsmiljøloven § 10-6).

Endring av ferie: Kan arbeidsgiver endre avtalt ferie?

Ferielovens § 6 sier om endring av ferie: ” Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.

Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Arbeidstaker kan kreve erstatning for dokumenterte merutgifter som følger av en omlegging av ferien”.

Hvis arbeidsgiver pålegger deg å jobbe når du egentlig skulle hatt ferie skal dette altså drøftes først. I et drøftingsmøte er det arbeidsgiver som tar den endelige beslutningen, men begge parter har i et slikt møte muligheten til å legge frem sin side av saken før arbeidsgiver tar en beslutning. Det et også viktig at du kan dokumentere dine økonomiske tap. Dette kan for eksempel være en reise du har bestilt og betalt for.

Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?