Oppsigelse

Du kan alltid velge å avslutte et arbeidsforhold. Du trenger ikke å begrunne hvorfor, men må si opp skriftlig. Du må overholde oppsigelsesfristen som er avtalt mellom deg og arbeidsgiver, eller som er fastsatt i arbeidsmiljøloven. Hvis det er arbeidsgiver som sier opp deg, gjelder andre regler.

Misfornøyd, kvinnelig arbeidstaker ser i kamera.
Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat

Arbeidsgiver skal drøfte oppsigelsen med deg før den skjer

Arbeidsmiljølovens kapitel 15 gir klare regler for hva som skal til for at arbeidsgiver kan si deg opp.

Arbeidsgiver har plikt til å drøfte oppsigelsen med deg før den skjer. Du har krav på å ha med deg tillitsvalgt i et slikt drøftelsesmøte. Oppsigelsen skal være skriftlig.

I den skriftlige oppsigelsen skal du bli orientert om hvilke rettigheter du har. Dette gjelder blant annet retten til å kreve forhandlinger, reise søksmål og informasjon om  hvilke frister som gjelder for dette.
Hvis arbeidsgiver ikke følger de formelle kravene, skal oppsigelsen kjennes ugyldig hvis søksmål er reist innen fire måneder. Reglene om formkrav finner du i arbeidsmiljølovens § 15-4.

Det skal være en saklig grunn for å si deg opp

Oppsigelser fra arbeidsgiver kan deles i to hovedgrupper:

  • De som begrunnes i arbeidstakers forhold.
  • De som begrunnes i arbeidsgivers forhold.

I begge tilfeller stiller arbeidsmiljøloven i § 15-7 krav om at det må være saklig grunn til oppsigelsen.

Oppsigelse på grunn av forhold hos arbeidsgiver

En saklig grunn til oppsigelse er at det ikke lenger fins arbeid. Dette kan for eksempel gjelde når virksomheten har for dårlig resultat og må nedbemanne, eller krav til omorganisering og rasjonalisering. I de aller fleste tilfeller blir slike forhold regnet som saklig grunn for oppsigelse.

Det skal tas stilling til hvilke arbeidstakere som må slutte og hvilke som får fortsette. Arbeidstakersiden vil som regel kreve at ansiennitetsprinsippet skal gjelde, altså at den som har kommet sist inn i virksomheten må slutte først.

Arbeidsgiver ønsker ofte å fravike dette prinsippet, for eksempel for å beholde arbeidstakere med best kompetanse, eller si opp arbeidstakere som har rettigheter til pensjon. Tvister om slike spørsmål kan ofte ende i domstolene.

Oppsigelser på grunn av klanderverdige forhold

Oppsigelsen kan være saklig begrunnet når arbeidstaker har opptrådt på en «klanderverdig» måte. Dette kan dreie seg om dårlig arbeidsprestasjon, forsentkomming eller dårlig oppførsel.

Normalt vil enkelthendelser ikke føre til oppsigelse. Det blir først gitt en advarsel.Ved gjentakelser kan det foreligge saklig grunn til oppsigelse.

Du kan bli sagt opp selv om du er sykmeldt

Mange tror en ikke kan bli sagt opp hvis en er sykemeldt. Det er ikke riktig.

Du kan ikke sies opp de første tolv månedene av sykemeldingsperioden på grunn av sykdommen. Det betyr ikke at du ikke kan sies opp av andre grunner.

Hvis sykdommen varer mer enn tolv måneder, kan selve sykdommen være saklig grunn til oppsigelse.

Avskjed betyr at du må slutte med øyeblikkelig virkning

Dersom arbeidstaker begår «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen» kan arbeidsgiver benytte avskjedigelse. Da må arbeidstaker slutte med øyeblikkelig virkning. Da har du ikke rett til arbeid eller lønn i oppsigelsestiden.

Avskjed forutsetter at den ansatte har gjort alvorlige feil, for eksempel stjålet, begått underslag eller nektet å følge ordre en rekke ganger.

Avskjed er regulert i arbeidsmiljølovens § 15-14. Reglene om forutgående drøfting, forhandlinger og formkravene gjelder på samme måte som ved oppsigelser.

Ørnulf Kastet. Foto: Erik Norrud

Ørnulf Kastet

Advokat
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?