Norge 2025-utvalget: YS frykter økte forskjeller

Før påske mottok finansminister Jan Tore Sanner rapporten fra Norge 2025-utvalget. Utvalget peker blant annet på at arbeidslivet står foran store endringer fremover.

Finansminister Jan Tore Sanner. Arkivfoto: Kenneth Hætta/Finansdepartementet

– Utvalget konkluderer med at de utfordringene vi sto i før pandemien ikke har endret seg. Snarere tvert imot. Dette handler om raskere teknologisk utvikling, endrede kompetansekrav og behovet for grønn omstilling. Vi må sørge for at alle får være med på denne utviklingen og at vi ikke skaper et arbeidsliv der mange faller fra, sier YS-leder Erik Kollerud i en kommentar til rapporten. 

– Gjennom pandemien har vi sett at det er de med de laveste lønningene og minst utdanning som har mistet jobben eller blitt permittert. Dette øker forskjellene, understreker han. 

YS-lederen er opptatt av at fordelingsvirkningene kommer tydelig frem når ny arbeidslivs- skatte- og næringspolitikk skal utformes. Særlig gjelder dette den grønne omstillingen. Derfor krever han at det utarbeides en stortingsmelding om rettferdig omstilling.

Krever stortingsmelding om rettferdig omstilling

– Klimapolitikken må være kunnskapsbasert, og den må også inkludere kunnskap om hvordan ulike tiltak rammer ulike grupper. For YS er det viktig å ha et godt kunnskapsgrunnlag for å sikre at omstillingen kan skje på en rettferdig måte. Vi skal gjennom et grønt skifte og en teknologisk utvikling, det er det ingen tvil om, men det er avgjørende at det skjer på en måte som sikrer høy oppslutning, sier Kollerud.

Han mener partene må involveres i omstillingen i større grad enn i dag.

– For å skape oppslutning om den omstillingen vi skal inn i, er det nødvendig å involvere arbeidstakerne aktivt. Det må skje både gjennom trepartssamarbeidet og gjennom medvirkning lokalt på den enkelte arbeidsplass, sier Kollerud.

YS-leder Erik Kollerud
– Folk må få verktøy som gjør at de kan beskrive den kompetansen de faktisk har opparbeidet seg gjennom yrkeslivet. Det er kompetanse som kan gi avkastning i andre yrker og bransjer, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: YS/NTB Informasjon

Kompetanse og arbeidsmarked

YS-lederen understreker at det er viktig å satse på kompetanse.

– Det er bra at Norge 2025-utvalget anerkjenner at kompetansetiltak er avgjørende, både for å håndtere utfordringene arbeidsmarkedet står overfor, i og etter koronakrisa. Jeg tenker da på det omstillingsbehovet teknologi og digitalisering skaper, forklarer han.

Kollerud sier han likevel savner fokus på vurdering av realkompetanse. Folk må få verktøy som gjør at de kan beskrive den kompetansen de faktisk har opparbeidet seg gjennom yrkeslivet. Det er kompetanse som kan gi avkastning i andre yrker og bransjer. 

– Mange av de som nå skal omstilles har lav formell kompetanse. Skal de kvalifisere seg for jobber i nye bedrifter og bransjer, må de kunne sette ord på og dokumentere den kompetansen og erfaringene de har, minner han om. 

– Positivt at utvalget støtter flere forslagene fra YS under koronapandemien

– Norge 2025-utvalget trekker frem at bransjeprogrammene som har blitt opprettet under krisen har vært vellykkede. I tillegg peker de på at bruk at opplæring i dagpengeperioden kanredusere  langtidsledigheten og bidra til å forhindre varig frafall fra arbeidslivet. De beskriver også behovet for å styrke fagutdanningene. Det er slutter vi oss til, sier Kollerud. 

YS-lederen mener rapporten fra Norge 2025-utvalget vil være et viktig innspill i den politiske debatten fremover.

– Vi har et felles mål om å bevare den norske modellen, med høy sysselsetting og små forskjeller. Dette er ikke noe som bare skjer. Det krever aktiv politikk, klare veivalg og satsinger, sier Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?