Forsiktig økning i arbeidsledigheten gjennom november

Dagsferske tall fra NAV viser at det fallet vi så i arbeidsledigheten gjennom oktober er reversert. Vi har nå like mange ledige som i slutten av september. Økningen skyldes i hovedsak økt bruk av permitteringer innen reiseliv og transport, og det er de yngste arbeidstakerne som bærer den største byrden.

Illustrasjonsbilde av Johner Images. Svart skjerm med tall i gult og blått. Skal forestille børstall.
Les YS-økonomenes vurderinger av hvilke problemer som er løst, og hvilke som fortsatt gjenstår. Illustrasjon: Johner Images

Nina Skrove Falch

Sjeføkonom

Bruken av arbeidsmarkedstiltak tar seg opp. Nå deltar 15 000 arbeidssøkere på tiltak. Dette tilsvarer 12 prosent av de som står helt uten jobb, og 26 prosent av de som har stått helt uten jobb i mer enn 6 måneder. Bruken av arbeidsmarkedstiltak blant permitterte arbeidstakere er omtrent fraværende.

Ledigheten øker noe

Figur 1: Utvikling i antall arbeidsledige, etter hovedkategori. Kilde: nav.no

I løpet av november har vi fått 9300 flere arbeidsledige i landet vårt. Mens antall helt ledige har økt med nesten 9600 og antall tiltaksdeltakere med omtrent 1000, har antallet som er delvis ledig falt med litt over 1300.

Årsaken til økningen er flere heltidspermitteringer

Figur 2: Siste måneds økning i arbeidsledighet, fordelt etter status. Kilde: nav.no

Økningen skyldes hovedsak at antallet som er fulltidspermittert har økt. Over 80 prosent av økningen i de helt ledige skyldes permitteringer.

Unge treffes hardest


Figur 3: Helt ledige som andel av arbeidsstyrken, i prosent, etter alder. Oktober og november. Kilde: nav.no

Økningen i arbeidsledigheten er størst i aldersgruppene mellom 20 og 40 år. 6000 av de 9500 nye helt ledige er i denne aldersgruppen.

Reiseliv, transport og servering bærer byrden


Figur 4: utvikling i andel ledige (helt og delvis) etter yrke. Kilde: nav.no

Yrkesgruppen reiseliv og transport (som også inkluderer ansatte på serveringssteder) utmerker seg med en langt kraftigere økning i ledigheten enn andre yrkesgrupper. Her har andel som er helt eller delvis ledige økt fra 14,7 til 18,3 prosent av arbeidsstyrken i løpet av november. Dette tilsvarer over 6700 nye ledige.

Figur 5: Endring antall ledige i de mest utsatte yrkene, fordelt etter permitterte og helt ledige.

78 prosent av økningen i ledigheten i yrkene innen reiseliv og transport er drevet av permitteringer. Antallet ordinært ledige har økt med om lag 1500 den siste måneden. Serviceyrkene har også hatt en betydelig økning i ledigheten siden slutten av oktober. Antallet helt eller delvis ledig har økt med omtrent 1750 personer i denne bransjen. Av disse er ¾ permittert.

Flere tiltaksplasser – men ikke for permitterte


Figur 7: Utvikling i antall langtidsledige (26 uker +) og bruken av arbeidsmarkedstiltak per arbeidsledige. Kilde: nav.no

Antall langtidsledige økte kraftig til og med september. Det skyldes at mange av de som ble ledige i mars da hadde vært uten jobb i over seks måneder. Deretter har utviklingen flatet ut. Det illustrerer den grønne kurven i figur 7. Langtidsledige trenger gjerne oppfølging for å klare å komme seg tilbake i jobb. den lilla kurven i figur 7 illustrerer at tiltaksbruken per langtidsledig stort sett har falt i takt med at antallet langtidsledige har økt. Det kan delvis skyldes at det har vært utfordrende å gjennomføre arbeidsmarkedstiltak under strengt smittevern. En annen forklaring kan være at en stor andel av de langtidsledige nå egentlig ikke trenger bistand for å komme seg tilbake i jobb – de trenger at arbeidsmarkedet bedrer seg, men utviklingen kan også være et uttrykk for at NAV i månedene vi har bak oss har hatt utfordringer med å følge opp arbeidssøkende på en tilstrekkelig måte. Den siste måneden ser vi at antall tiltaksdeltakere per langtidsledige har økt. Det er til sammen rundt 1000 flere deltakere på arbeidsmarkedstiltak nå, sammenlignet med for en måned siden.

Figur 8: Bruken av arbeidsmarkedstiltak på heltidsledige og heltidspermitterte. Kilde: nav.no

Arbeidsmarkedstiltak er i all hovedsak forbeholdt ordinært ledige. Det illustrerer figur 8. Kun 0,2 prosent av heltidspermitterte deltar på arbeidsmarkedstiltak nå i november, mot omtrent 19 prosent av de som er ordinært ledige på heltid. Det er naturlig at ordinært ledige, som tross alt ikke har en jobb å komme tilbake til, prioriteres når begrensede tiltaksplasser skal fordeles.

Dersom en betydelig andel av permitterte ender opp med å miste jobben sin til syvende og sist er dette likevel problematisk. Lange perioder uten aktivitet og oppfølging kan gjøre det mer utfordrende for disse å finne ny jobb. Faktisk ser vi at tiltaksbruken blant permitterte har falt de siste månedene, til tross for at antallet som har vært langtidspermittert trolig har hatt en betydelig økning i løpet av samme periode.

Nina Skrove Falch

Sjeføkonom
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?