Utreder ny ordning for særaldersgrenser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har satt i gang arbeidet med å finne ut av hvordan særaldersgrensen skal tilpasses økt levealder, ny folketrygd og ny offentlig tjenestepensjon. – YS jobber grundig med dette, sier YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen.

- Det er viktig at vi får en grundig prosess, ser YS' nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen. Arkivfoto: Martin Müller/Delta

Ørnulf Kastet

Advokat i YS

I en rekke yrker med store belastninger har de ansatte egne aldersgrenser. I disse yrkene har de ansatte hatt rett til full pensjon før de fyller 67 år: 65, 63 og 60 år.

En kan også gå av med full pensjon tre år før særaldersgrensen hvis alder og tjenestetid er til sammen 85 år.

Med ny folketrygd og endret tjenestepensjon i offentlig sektor passer ikke de gamle særalderspensjonene lenger. Mange mener særaldersgrensene må justeres når levealderen øker og aldersgrensene i folketrygden trolig blir endret. Dessuten bør plikten til å fratre stillingen fjernes, slik at ansatte med særaldersgrenser kan velge å jobbe lenger og dermed få høyere pensjon.

Arbeidet med å utrede og inngå ny avtale om særaldersgrenser har pågått en stund. Nytt system skulle vært på plass allerede fra 2020, men man ble aldri enige og utredningen stoppet opp.

Det er nå satt i gang tre nye, ulike prosesser i regi av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Hvordan skal vi ivareta ansatte som må slutte tidligere?

En arbeidsgruppe utreder hvordan en kan ivareta arbeidstakere i særaldersyrker som har behov for å kunne gå ut av yrket tidligere enn den ordinære pensjonsalderen. Dette må tilpasses den nye folketrygden og nytt system for tjenestepensjoner i offentlig sektor.

YS deltar i arbeidet sammen med LO, UNIO, Akademikerne. KS og Spekter. YS er representert ved Christine Ugelstad Svendsen (Delta), Tore Leirfall (YS Stat) og undertegnede, Ørnulf Kastet (YS). Arbeidet skal være ferdig 1. april i år, men ser ut til å bli noe forsinket.

Hvilke yrker skal ha særaldersgrense i fremtiden?

En arbeidsgruppe, nedsatt av regjeringen skal vurdere hvem som trenger ordningen med særaldersgrenser. 

Har vi yrkesgrupper som ikke trenger å gå av tidlig lenger, fordi yrket er endret? Fins det nye yrker som bør få særaldersgrense?

Arbeidsgruppen ledes av Pål Molander, administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning. Her deltar ikke partene i arbeidslivet. Gruppen har frist til 1. juni i år.

Forhandlingsutvalg skal bli enige om system for fremtiden

Et eget forhandlingsutvalg skal bli enige om hvilket system vi skal benytte i fremtiden, og hvilket nivå det skal være på pensjonene.

I dette arbeidet deltar partene i arbeidslivet. YS-delegasjon ledes av YS’ nestleder Lizzie Ruud Thorkildsen. I tillegg deltar Jens B Jahren. leder av YS Stat og Trond Ellefsen, leder av YS Kommune. Arbeidet skal være ferdig innen 1. juli.

– Det er viktig for YS at vi får en grundig prosess, som sikrer forankring og involvering av våre medlemsgrupper med særaldersgrenser. Derfor er vi godt i gang med våre interne referansegruppemøter, opplyser Ruud Thorkildsen.

Må få lov til å stå lenger i jobb og tjene opp mer i pensjon

Det arbeides med forskjellige løsninger som gjør at personer med særaldersgrense skal få en god livsvarig pensjon, selv om de ikke kan jobbe like lenge som andre.

Da må de få et tillegg til pensjonen, eller bedre opptjening. Som alle andre må arbeidstakere med særaldersgrenser kunne opparbeide seg bedre pensjon ved å jobbe lenger.

Hvis aldersgrensene i folketrygden justeres opp i takt med økt levealder, slik det er foreslått, vil dette også kunne bli gjort gjeldende for de med særaldersgrenser.

Det er opprettet en intern referansegruppe i YS, hvor alle forbundene er invitert inn og hvor faste møteplasser er avtalt.

I tillegg skal det avtales faste møter med delegasjonsledelsen i YS, administrative ressurser for dialog og innspill til det forberedende arbeidet og ikke minst som forberedelse til selve gjennomføringen av forhandlingene.

Det er avtalt at de skal gjennomføres i juni i år, men dato er ikke fastsatt.

Ørnulf Kastet

Advokat i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?