YS om regjeringens forslag til endringer i statsbudsjettet: - Bra kursendring på mange områder

– Regjeringen innfrir veldig mye av det vi har bedt om med dette budsjettopplegget. Vi er spesielt glad for økt innsats for de ledige og permitterte, sterkere kommuneøkonomi, økt fagforeningsfradrag og aktiv næringsutvikling. Samtidig har vi noen viktige områder vi ber stortingsflertallet rette opp, sier YS-leder Erik Kollerud.

- Nå haster det å få på plass ordningen med lønnsstøtte, sier YS-leder Erik Kollerud. Foto: NTB Kommunikasjon

– Vi skulle gjerne sett at ABE-reformen ble skrotet nå og vil be Stortinget om et forpliktende vedtak for å gjøre dette årlige, automatiske utgiftskuttet til historie, sier Kollerud.

På toppen av ABE-reformen legger regjeringen på et kutt på 40 millioner til ulike, statlige etater. Det er begrunnet i at en skal kutte på kjøp av konsulenter, men når midlene ikke føres tilbake til etatens ordinære drift blir dette en ren innstramming i etatenes rammer.

Tolletaten er i en vanskelig situasjon. Nå legger regjeringen opp til et ytterligere kutt på 3,4 millioner. Det går i helt gal retning, mener YS, og vil svekke grensekontrollen med de store ressursutfordringene som allerede finnes.

YS er fornøyd med at regjeringen har funnet rom for å styrke driften av NAV, Skatteetaten og Arbeidstilsynet.

– Kollektivtrafikken opplever fortsatt svikt i inntektene. Dette er viktige arbeidsplasser i det grønne skiftet. YS krever en ekstra omstillingspakke for å sikre et attraktivt kollektivtilbud i 2022, sier Kollerud.

– Vi er glade for at regjeringen forsterker den grønne omstillingen, med blant annet 300 millioner ekstra til ENOVAs satsing på grønn teknologiutvikling i næringslivet.

YS-lederen mener det er fornuftig av regjeringen å legge opp til å ta ned oljepengebruken nå, slik også Solberg-regjeringen la opp til:

– Økonomien i stort trenger ingen ekstra stimulans nå. Da bør vi benytte anledningen til å holde igjen på oljepengebruken, slik at vi har reserver å gå på senere, forklarer Kollerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?