YS: - Mange positive signaler i Jeløya-plattformen

– Den nye regjeringsplattformen inneholder mange gode tiltak for å utvikle arbeidslivet i riktig retning. sier YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland og statsminister Erna Solberg under YS-konferansen for fire år siden. Foto: Erik Norrud

– Regjeringen innfrir flere av våre krav og forventninger. Vi er særlig fornøyd med at regjeringen understreker viktigheten av et godt og tett trepartssamarbeid også i årene fremover, og at det det signaliseres en satsing på kompetanseløft i arbeidslivet, sier Berland i en innledende kommentar til plattformen.

YS har lenge vært opptatt av at det må bli enklere å få finansiert livsopphold under etter- og videreutdanning, og det bør innføres incentivordninger for livslang læring. Dette leveres det på i plattformen.

YS er også tilfreds med at Kompetanseplussordningen skal styrkes og at det skal stilles strengere krav til å ta inn lærlinger for offentlige virksomheter.

– Skal vi lykkes med å øke sysselsettingsgraden og hindre at folk havner i varig utenforskap er det helt nødvendig å satse på kompetanse. Det er arbeidskraft vi skal leve av også i tiden fremover, sier Berland.

YS slutter seg også til den foreslåtte inkluderingsdugnaden for å få flere inn i arbeidslivet, og er også åpne for å diskutere innretningen på en ny IA-avtale etter utløpet av dagens avtale i 2018.

– Det er positivt at effektive ordninger som lønnstilskudd og arbeidstrening i ordinære virksomheter skal videreføres og styrkes for å hjelpe flere inn i arbeidslivet. Vi er også enige med regjeringen i behovet for mindre sentral detaljstyring og at NAV får større ansvar for å sikre brukerne riktig tiltak til riktig tid, sier Berland

Regjeringen skal følge opp arbeidet med en helhetlig og samlet strategi for økt digitalisering gjennom en Digital 21-prosess. YS mener en helhetlig strategi for digitalisering handler om mer enn dette. Det vil være spesielt viktig å kartlegge behovet for kompetanseløft i arbeidsstyrken.

– Digitalisering og bruk av ny teknologi vil gi arbeidslivet nye utfordringer i årene fremover, og det er viktig at alle får henge med i utviklingen, sier Berland.

YS har tidligere løftet behovet for en justering av arbeidsmiljøloven slik at den omfatter arbeidstakere uten tradisjonell tilknytning til arbeidslivet. Særlig gjelder det en presisering av arbeidsgiver- og arbeidstakerbegrepet.

– Vi synes det er positivt at regjeringen nå ønsker å se på denne problemstillingen, fortsetter hun.

Arbeidslivskriminalitet er fremdeles en betydelig utfordring i samfunnet. YS er glade for at regjeringen vil føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivskriminalitet med målrettede tiltak, økt kontroll og samarbeid mellom myndigheter og arbeidslivets parter, og fortsatt satsing på bransjeprogrammene

– Skal vi klare dette er det er viktig å styrke satsingen på alle etater som deltar i kampen mot arbeidslivskriminalitet, herunder politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Vi forventer at disse etatene styrkes i de neste budsjettene, sier Berland

Vi ser frem til å jobbe videre med regjeringen på disse områdene. Nå gjelder det å gjøre ord om til handling, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?