YS om Sysselsettingsutvalget: - Godt mandat og sammensetning

Regjeringen har nå oppnevnt medlemmer til Sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe. YS-lederen er fornøyd med både mandatet og sammensettingen av eksepertgruppen.

Jorunn Berland. Foto: Johnny Syversen/YS

Ekspertgruppen skal analysere utviklingen i sysselsettingen og foreslå tiltak som kan bidra til at flere kommer i arbeid. Ekspertgruppen skal ledes av Steinar Holden.

Sysselsettingsutvalget starter jobben

YS-leder Jorunn Berland er fornøyd med sammensetningen av ekspertgruppen, og mener det er positivt at regjeringen utnevner medlemmer med ulik ekspertise og med bakgrunn fra operativt arbeid.

– Vi ser frem til å jobbe sammen med gruppen de neste årene og finne frem til gode tiltak som sikrer høyere sysselsetting, sier hun.

– Høy sysselsetting er avgjørende for å bevare den norske samfunnsmodellen, med små sosiale og økonomiske forskjeller og en sterk velferdsstat. Å øke sysselsettingen og hindre utenforskap er en av det norske samfunnets viktigste utfordringer i årene fremover, sier Berland.

Arbeidet skal skje i to faser:

I første fase skal ekspertgruppen gå gjennom kunnskapsgrunnlag og analysere utviklingen i Norge, sammenlignet med andre land. Gruppen skal foreslå faglig baserte tiltak og partene i arbeidslivet skal involveres i arbeidet.

I andre fase skal partene i arbeidslivet og fagekspertene fortsette drøftingen, ta stilling til forslagene fra ekspertgruppen og eventuelle ytterligere forslag som fremmes i fase to.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?