YS og LO sammen om ny støtteordning for sliterne

Denne uken foretok YS og LO den offisielle åpningen av «Sliterordningen». Det betyr at du som har gått av med AFP, men er for sliten til å jobbe ved siden av, kan søke om midler fra den nye støtteordningen.

Peggy Hessen Følsvik (nestleder i LO) og Vegard Einan (leder for YS Privat) under signeringen av Sliterordningen. Foto: Liv Hilde Hansen
Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

Sliterordningen er en ekstra ytelse til deg som tar ut AFP (avtalefestet pensjon) når du fyller 62, 63 eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av.

Tirsdag møttes YS, LO og NHO for å signere den flunkende nye Sliterordningen, fremforhandlet under  tariffoppgjøret i fjor.

– Jeg har skjønt at oldefaren min ville kommet inn under Sliterordningen. Han jobbet i gruva i Kåfjord på slutten av 1800-tallet, og var med på danne fagforening, fortalte Vegard Einan, styremedlem for YS i den nye Sliterordningen.

– Det sies at robotene kommer til å ta over mange arbeidsoppgaver, men vi vil fortsatt ha arbeid som er fysisk krevende og går ut over helsa. Sliterordningen vil leve i flere tiår fremover, slo Einan fast.

– En milepæl i norsk arbeidslivshistorie, mente LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik.

– Ordningen er spesielt rettet mot sliterne. LO har etterlyst bredere, politisk forståelse for at ikke alle kan stå lenge i jobb, sa hun.

Dette er kravene for å få midler fra Sliterordningen

 • Sliterordningen gjelder bare for overenskomster (tariffavtaler) med den gamle Sluttvederlagsordningen, som ble etablert i 1966. Du må altså ha jobbet et sted med tariffavtale, omfattet av den gamle Sluttvederlagsordningen.
 • Den gjennomsnittlige inntekten din de tre siste årene kan ikke overstige 7,1 G, eller om lag 700 000 kroner. (1G = Folketrygdens grunnbeløp, som var 96 883 kroner per 1. mai 2018).
 • Du må ha hatt inntekt over folketrygdens grunnbeløp i 20 år.
 • Du må ha tatt ut AFP (avtalefestet pensjon) ved fylte 62, 63 eller 64 år.
 • Du kan ikke ha arbeidsinntekt ved siden av AFP. (Du kan ha en årlig inntekt på inntil 15.000 kroner før ytelsen bortfaller).
 • Du kan ikke kombinere Sliterordningen med andre ytelser, som: Uføretrygd, uførepensjon fra tjenestepensjon, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, sluttpakker, pensjon for særaldersgrenser eller midler fra den offentlige AFP-ordningen, som utbetales mellom 62 og 66 år.
Dette er styret for Sliterordningen, f.v.: LO-rådgiver Ellen Bakken, Vegard Einan (leder for YS Privat), LOs nestleder og vara til styret, Peggy Hessen Følsvik, samt YS-advokat Ørnulf Kastet. Foto: Liv Hilde Hansen

Hvor stort tilskudd kan jeg få fra Sliterordningen?

 • Full årlig ytelse tilsvarer 0,25 av grunnbeløpet i Folketrygden.
 • Ved avgang ved 62 år får du full ytelse.
 • Ved avgang ved 63 år får du 2/3 av full ytelse.
 • Ved avgang ved 64 år får du 1/3 av full ytelse.
 • Går du av etter at du har fylt 64 år får du ingenting.

Det første årskullet som kan søke er de som er født i 1957. De vil motta 1/7 av full ytelse. Senere årskull tillegges ytterligere 1/7 av ytelsen, frem til 1963-årgangen, som får full ytelse.

Ytelsen reguleres tilsvarende løpende utbetalinger fra Folketrygden.

Ytelsen opphører ved fylte 80 år.

Når og hvordan søker du?

Fordi Sliterordningen er helt ny vil behandlingen av søknader ikke kunne starte før til høsten. De som får innvilget sine søknader får etterbetalt fra 1. januar i år.

Informasjon om hvordan du søker vil bli publisert på sliterordningen.no

Lurer du på om du kar krav på midler, eller har andre spørsmål om ordningen? Ta kontakt med ditt YS-forbund!

Liv Hilde Hansen. Foto: Erik Norrud

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?