Sterk reaksjon på statlig skatteinnkreving

YS-forbundet Delta Delta reagerer sterkt på forslaget om statlig skatteinnkreveing. – Nærheten som kommer med kommunal innkreving er  viktig for å forebygge svart økonomi, mener Lizzie Ruud Thorkildsen, leder av YS-forbundet Delta.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter. Foto: Delta

– God lokal fagkunnskap og nærhet gir svært gode resultater. Det gjøres i dag et faglig godt arbeid ved landets kemnerkontorer. De har en lokalkunnskap som er særlig viktig knyttet til arbeidsgiverkontroll og innfordring mot arbeidsgivere, sier Delta-leder Lizzie Ruud Thorkildsen.

– Nærheten som kommunal innkreving gir er viktig for å forebygge svart økonomi. Tett og rask oppfølging lokalt forhindrer også annen arbeidslivskriminalitet. Helhetlig, langsiktig og klok tenking bør føre til at vi beholder kommunal skatteoppkreving. Det gir resultater. Kommunal skatteoppkreving fungerer godt. Det trenger vi ikke å endre. Jeg er overrasket over at dette forslaget tas frem på ny og på ny, sier Delta-lederen.

– Gjentatte omkamper om organiseringen av skatteoppkrevingen har ført og vil føre til mye uro i kommunene. Flere ansatte velger å søke seg vekk fra skatteoppkreveroppgavene. – Det er svært uheldig da kommunene trenger god økonomikompetanse i framtiden, sier Ruud Thorkildsen.

YS-forbundet Delta peker i sin reaksjon blant annet på at:

  • Det gjøres i dag et faglig godt arbeid ved landets kemnerkontorer. De har en lokalkunnskap som er særlig viktig knyttet til arbeidsgiverkontroll og innfordring mot arbeidsgivere. Det foregår et tett samarbeid med øvrige instanser og det er et nært samarbeid på tvers mellom de ulike enhetene som bidrar til en effektiv innkreving.
  • Det er gode synergier av at de ulike funksjonene i dag utføres av samme enhet. I dag jobber mange med skatteregnskapsfunksjoner og arbeidsgiverkontroll tett med innfordringsmiljøene med godt resultat. Dette samarbeidet vil vanskeliggjøres ved en sentralisering.
  • Nærheten til den enkelte skatteyter er viktig. Nærheten og lokalkunnskapen er spesielt viktig for vanskeligstilte eller andre som av ulike grunner ikke kan ivareta egne interesser. Nærhet og lokalkunnskap er også viktig for å forebygge svart økonomi. Tett og rask oppfølging lokalt forhindrer også annen arbeidslivskriminalitet.
  • Kemnerkontorene har breddekompetanse når det kommer til veiledning og opplæring både av arbeidsgivere og skatteytere. Dette gir en kvalitativt bedre service og dermed også bedre innkrevingsresultater.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?