YS støtter kampen for frihet og likhet i Iran

Internasjonalt utvalg i YS stilte seg bak følgende uttalelse 13. mars om
menneskerettighetssituasjonen i Iran.

YS støtter helhjertet kampen for frihet i Iran. Vi tar avstand fra enhver form for undertrykkelse og
diskriminering, spesielt mot kvinner og andre undertrykte grupper. YS fordømmer på det sterkeste
henrettelser av demonstranter, brudd på ytringsfriheten og andre alvorlige menneskerettighetsbrudd.
Vi ser også med bekymring på at Iran systematisk trakasserer familiemedlemmer til mennesker som
demonstrerer.

Det er svært bekymringsfullt å observere den økende undertrykkelsen av kvinner i Iran. I Iran risikerer
kvinner alvorlige straffer for å nekte å bruke hijab, eller for å oppfordre andre kvinner til å gjøre det
samme.

Konkret kan kvinner som nekter å bruke hijab risikere fengsel i opptil to måneder. I tillegg til dette kan
de også bli nektet arbeid og få bilen inndratt. De nye lovene i Iran har gått enda lengre i å straffe dem
som oppmuntrer andre til å fjerne hijaben. Disse personene kan nå risikere hele 10 års fengsel for å
utføre hva myndighetene kaller “moralsk korrupsjon”.

Vi krever at myndighetene i Iran respekterer kvinners rettigheter og menneskerettighetene. Vi vil
fortsette å støtte demonstrantene i Iran i deres kamp for likhet og rettferdighet, og mot enhver form
for urettferdighet og diskriminering. Vi vil fortsette å følge situasjonen nøye.

YS Norway condemns oppression in Iran

The International Committee of YS Norway supported the following statement on March 13 regarding the human rights situation in Iran.

YS Norway wholeheartedly supports the fight for freedom in Iran. We condemn all forms of oppression and discrimination, especially against women and other oppressed groups. YS strongly condemns the execution of demonstrators, the violation of freedom of speech, and other serious human rights abuses. We are also concerned that Iran systematically harasses family members of people who demonstrate.

It is deeply concerning to observe the increasing oppression of women in Iran. In Iran, women face serious consequences for refusing to wear hijab or for encouraging other women to do the same. Specifically, women who refuse to wear hijab risk up to two months in prison. In addition, they may be denied employment and have their car confiscated. The new laws in Iran go even further in punishing those who encourage others to remove the hijab. These individuals may now face up to 10 years in prison for what the authorities call “moral corruption.”

 

We demand that the authorities in Iran respect women’s rights and human rights. We will continue to support demonstrators in Iran in their fight for equality and justice, and against any form of injustice and discrimination. We will continue to closely monitor the situation.

International Committee of YS Norway

 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?