Grønn og rettferdig omstilling i Norden

For å sikre at Norden blir verdens mest bærekraftige og integrerte region, og at Norden i fellesskap skal legge til rette for en grønn og rettferdig omstilling, vil YS og Nordens Faglige Samorganisasjon (NFS) danne et felles nordisk forum for trepartsdialog. Ønsket ble kommunisert gjennom en uttalelse rettet mot Nordisk ministerråd, Nordens regjeringer og de ulike arbeidsgiverorganisasjonene i Norden.

Føtter og ord fremtid og fortid malt på en asfaltert vei. Foto: Istock
YS mener den norske samarbeidsmodellen er en forutsetning for at omstillingen blir vellykket. Foto: Istock
Ansatte

Phillip André Charles

Internasjonal sekretær

Uttalelsen i sin helhet

De nordiske statsministrene har utarbeidet en felles målsetting om at Norden skal bli verdens mest integrerte region innen 2030 – en visjon Nordisk ministerråd understreket i en uttalelse i forbindelse med klimatoppmøtet i Glasgow 10. november.

NFS er enig i denne visjonen, og vi står bak det internasjonale samfunnets mål om å begrense klimaendringene. Med dette perspektivet retter vi fokuset mot rettferdig omstilling, som også er beskrevet i Paris-avtalen og i uttalelsen fra Nordisk ministerråd.

I rapporten “The road towards a carbon-free society” (2020), konstaterer vi at det gjennom ILOs Decent Work Agenda, er sterke koblinger mellom rettferdig omstilling og den nordiske modellen. Begge handler om trygghet i omstilling og at klimapolitikken driver frem endringer av våre arbeidsmarkeder og økonomier. Dette kan bli utfordrende for lønnsmottakere og arbeidslivet generelt i Norden.

Vi har likevel mulighet til å gå i bresjen for den grønne omstillingen uten å gi avkall på den sterke konkurransekraften i Norden. For at dette skal lykkes krever det at Norden tar et samlet krafttak i klimaomstillingen og anvender det potensialet som ligger i den nordiske modellens tre søyler (partsmodellen, velferdsstaten og den økonomiske politikken). Gjennom den grønne omstillingen kan vi øke integrasjonen mellom de nordiske landene og nærme oss målet som er satt av de nordiske statsministrene.

Med dette som bakteppe foreslår NFS at Nordisk ministerråd og de nordiske regjeringer tar initiativ til et årlig nordisk forum for trepartsdialog mellom nordens regjeringer, arbeidsgivere og fagorganisasjoner. Målet med forumet skal være å medvirke til den grønne omstillingen gjennom følgende punkter:

 

  • Stimulere til nordisk dialog i tverrsnittet mellom klima-, nærings- og arbeidsmarkedspolitikk.
  • Løfte frem det grønne perspektivet i nasjonale og sektorielle to- og trepartsforhandlinger.
  • Belyse viktigheten av gode investeringer for å skape sysselsetting i nye grønne sektorer.
  • Fremheve viktigheten av investeringer i kompetansepolitikk og etter- og videreutdanningstilbud for å ruste arbeidsstyrken for fremtidens arbeidsliv.
  • Fremheve betydningen av sosial trygghet og rettigheter i arbeidslivet som en drivkraft for grønn omstilling.

 

For NFS sitt styre:

Peggy Hessen Følsvik, Leder, LO Norge

Ragnhild Lied, Leder, Unio Norge

Erik Kollerud, Leder, YS Norge

Lizette Risgaard, Formand, FH Danmark

Lars Qvistgaard, Formand, Akademikerne Danmark

Jarkko Eloranta, Puheenjohtaja, SAK Finland

Antti Palola, Puheenjohtaja, STTK, Finland och ordförande i NFS

Jan Højgaard, Formaður, SAMTAK Island

Jess G. Berthelsen, Formand, SIK Danmark

Drífa Snædal, Forseti, ASÍ Island

Sonja Ýr Þorbergsdóttir, Formaður, BSRB Island

Friðrik Jónsson, Formaður, BHM Island

Susanna Gideonsson, Ordförande, LO Sverige

Therese Svanström, Ordförande, TCO Sverige

Göran Arrius, Ordförande, Saco Sverige

Magnus Gissler, Generalsekreterare, NFS

Ansatte

Phillip André Charles

Internasjonal sekretær
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?