Historisk trepartsdialog om grønn omstilling

For første gang har det blitt arrangert en trepartsdialog på nordisk nivå. – Et sterkt signal om Nordens engasjement og samarbeid, konkluderer YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

F.v. YS-leder Hans-Erik Skjæggerud, Kolbrun Halldòrsdottir, leder i The Confederation og University Students og og moderator Huginn Freyr Thorsteinsson. Foto: Linn Solberg
linn.solberg@ys.no

Linn Solberg

Samfunnspolitisk rådgiver i YS

1. desember deltok YS-leder Hans-Erik Skjæggerud på en nordisk trepartsdialog i Reykjavik, hvor fokus var grønn omstilling i arbeidsmarkedet. Møtet i Reykjavik samlet over hundre nøkkelpersoner fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner, samt flere nordiske arbeidsministre.

Arrangør var Nordisk ministerråd. Island har hatt presidentskapet i 2023, med bærekraftig samfunnsutvikling som hovedfokus og med trepartsdialogen som del av arbeidet.

Veien videre i arbeidet med grønn omstilling

Deltakerne diskuterte status og fremtidig kurs for grønn og rettferdig omstilling i arbeidslivet. YS-lederen deltok i en panelsamtale om samarbeid mellom arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter for grønn omstilling.

Skjæggerud tok til orde for at norske politikere ikke i tilstrekkelig grad har greid å mobilisere og engasjere arbeidstakerne i det grønne skiftet.

– Mange synes det er utfordrende å forstå hvordan overordnede klimamål gjelder dem personlig. Klimamål og klimapolitikk må bringes ned til et praktisk bakkenivå, som synliggjør at disse spørsmålene angår oss alle, påpekte han.

– Befolkningen må informeres grundigere om hvorfor de klimapolitiske tiltakene er nødvendige, hvilke konsekvenser de har, og hvordan de vil ha nytte av dem på sikt. Partene i arbeidslivet kan ta sin del av ansvaret for å mobilisere og engasjere, men det største ansvaret ligger hos politikerne som utformer politikken, sa han.

YS-lederen kritiserte også Rådet for rettferdig omstilling i arbeidslivet, og sa at dette ikke er et godt eksempel på samarbeid mellom myndigheter og partene i arbeidslivet. Han understreket at det er viktig med tidlig involvering i politiske prosesser.

– Partene i arbeidslivet må involveres i forkant av politiske prosesser og politikkutforming. Ikke kun informeres i etterkant, slik det gjøres i rådet, sa Skjæggerud.

The Reykjavik Memorandum of Understanding

Et viktig utfall av dialogen var dokumentet “Memorandum of Understanding”. Dokumentet etablerer felles forståelse og prinsipper for grønn og rettferdig omstilling blant de tre partene.

Memorandumet anerkjenner betydningen av rettferdig omstilling for å oppfylle målene i Parisavtalen og fremhever ILOs retningslinjer for Just Transition (2015), som den sentrale referansen for politikkutforming og handling.

Det vektlegger også hvilken rolle sosial dialog, sosial sikkerhet, arbeidsrettigheter og et velfungerende arbeidsmarked spiller i en vellykket omstilling.

linn.solberg@ys.no

Linn Solberg

Samfunnspolitisk rådgiver i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?