- Norsk arbeidsliv trenger EØS

Den nye EØS-utredningen er viktig fordi EØS er viktig. YS mener norsk arbeidsliv er avhengig av en velfungerende EØS-avtale. Samtidig må Norge bruke muligheten som ligger i EØS-avtalen til å reservere oss mot direktiver som ikke er i vår interesse.

- EØS-avtalen sikrer oss markedstilgang til EU og bidrar til økonomisk aktivitet og tryggere arbeidsplasser i Norge. Derfor må EØS-avtalen fortsatt være bærebjelken i vårt økonomiske samkvem med EU, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

I dag leverte det regjeringsoppnevnte utvalget, som skulle vurdere erfaringene fra EØS-avtalen og andre avtaler Norge har med EU sin rapport. Ikke uventet anbefaler utvalget at Norge viderefører EØS-avtalen.

Utvalget mener Norge bør ha en klar strategi for å sikre ønsket og nødvendig rekruttering av arbeidskraft fra EØS-området til Norge, samt sette i verk tiltak for å sikre nasjonal rekruttering og kompetansebygging.

Utvalget anbefaler også å styrke tiltak som sikrer et organisert arbeidsliv og bekjemper arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

– YS mener EØS-avtalen har vært og er viktig for Norge. Den sikrer oss markedstilgang til EU og bidrar til økonomisk aktivitet og tryggere arbeidsplasser i Norge. Derfor må EØS-avtalen fortsatt være bærebjelken i vårt økonomiske samkvem med EU, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Utvalget har analysert hvordan EØS-avtalen og fri bevegelse av arbeidskraft har påvirket det norske arbeidsmarkedet, den norske arbeidslivsmodellen og mulighetene for et anstendig arbeidsliv. Utvalget har også vurdert handlingsrommet i EØS-samarbeidet og hvordan dette kan utnyttes bedre.

– Utvalgets funn stemmer godt overens med våre erfaringer. EØS-avtalen gir Norge muligheter på det europeiske markedet som vi ellers ikke ville hatt. Men vi er bekymret for at noen EU-regler svekker arbeidstakeres rettigheter. Derfor må vi hele tiden arbeide opp mot EU for å sikre at alle direktiver og annet regelverk bidrar til et sunt og trygt arbeidsliv, sier Skjæggerud.

YS deler utvalgets bekymring for manglende kunnskap om EØS-avtalen og EØS-samarbeidet. Vi trenger en mer informert og aktuell debatt om de konkrete EU- og EØS-sakene. Politikere, fra ulike regjeringer, har over flere år vært for lite opptatt av EØS-samarbeidet, mener YS-lederen.

– Vi nordmenn har ikke tilegnet oss nok kunnskap om utviklingen i EU og hvilke konsekvenser det har for vårt samarbeid i EØS. Hadde kunnskapen både blant myndighetene og befolkningen vært bedre ville vi trolig unngått en del av de utfordringene vi har stått i de siste årene, mener han.

Utvalget har ikke utredet alternativer til EØS og kommer heller ikke med noen klare anbefalinger når det gjelder norsk EU-medlemskap. Det mener YS er klokt av utvalget.

– Vi lever i en brytningstid, og EU har forsterket sin rolle på områder som sikkerhetspolitikk, matvaresikkerhet, energi og helse, sier Skjæggerud.

– Europeiske land vender seg i større grad til EU for å håndtere nye utfordringer og kriser. Norge må forholde seg til denne utviklingen. Et eventuelt EU-medlemskap er en debatt som vil ta lang tid. På kort sikt må vi sikre og videreutvikle EØS-samarbeidet, slik at det gagner norsk arbeidsliv enda bedre fremover, mener han.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?