Arbeidsmiljø handler om arbeidet

IA-avtalen 2019-2022 handler i stor grad om forebygging av sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Skal vi få til dette, må vi se på hvordan vi kan organisere arbeidsprosessene bedre.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver

Gjennom evalueringen av forrige IA-avtale kom det fram at det fortsatt er et stort behov for innsats på forebyggende arbeidsmiljø. IA-avtalen 2019-2022 omfatter hele arbeidslivet, og fokuset på forebygging er ytterligere styrket.

Målet er å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall, og arbeidsplassen som hovedarena er blitt enda viktigere. IA-avtalen har derfor to store satsinger:

  • Arbeidsmiljøsatsingen: Kunnskapsutvikling og -formidling rettet mot forebygging
  • Bransjeprogrammer i syv bransjer: Sykehus, sykehjem, barnehage, persontransport, olje/gass, bygg/anlegg og næringsmiddelindustrien.

Arbeidsmiljøsatsingen handler om kunnskapsbasert forebygging

Arbeidsmiljøsatsingen skal bidra til at virksomhetene legger til grunn at arbeidsmiljøet handler om selve arbeidet:

  • Arbeidsmiljøet er knyttet til hvordan virksomhetene organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet.
  • Arbeidsmiljøet er forskjellig fra arbeidsplass til arbeidsplass og krever derfor ulike tilnærminger.
  • Arbeidsmiljøet påvirker arbeidstakernes helse og jobbengasjement, og dermed også virksomhetens resultater og produktivitet.

Den offentlige lanseringen av arbeidsmiljøsatsingen skjedde gjennom et webinar 7. desember. Foreløpig er et uredigert opptak av webinaret tilgjengelig på Vimeo, men det arbeides med å lage en redigert og tekstet utgave.

Arbeidsmiljøportalen er nå åpnet

Fra forskning vet vi i dag mye om hvilke faktorer som fører til sykefravær og frafall i ulike bransjer, og ett av tiltakene for å gjøre kunnskap mer tilgjengelig er Arbeidsmiljøportalen. Der skal alle kunne finne forskningsbasert kunnskap om risikofaktorer i forskjellige bransjer. I tillegg inneholder Arbeidsmiljøportalen ulike verktøy som ledere, tillitsvalgte og verneombud kan bruke i samarbeid når de skal finne frem til forebyggende tiltak i sin egen virksomhet.

Arbeidsmiljøportalen inneholder bl.a. dette:

  • Fakta om aktuelle bransjer (statistikk fra STAMI og Petroleumstilsynet)
  • “Arbeidsmiljøhjelpen” (verktøy fra Arbeidstilsynet)
  • “En bra dag på jobb” (verktøy fra STAMI)
  • “Min side – arbeidsgiver” (statistikk fra NAV og muligheter for innlogging)

Arbeidsmiljøportalen videreutvikles i årene som kommer

Arbeidsmiljøportalen er fortsatt under utvikling, og statistikk og verktøy vil jevnlig oppdateres. I første omgang vil dette være relevant for de syv bransjeprogrammene, men ambisjonen er at portalen skal ha verktøy for 26 spesifikke bransjer til slutt. I tillegg skal det legges vekt på kunnskap om arbeid som skjer på kontor, selv om dette ikke er en egen bransje slik statistikken definerer det.

Tillitsvalgtopplæring i forebyggende arbeidsmiljøarbeid

YS-fellesskapet har gjennom IA-avtalen forpliktet seg til å sørge for at forbundenes tillitsvalgte får tilbud om opplæring i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Som et ledd i arbeidsmiljøsatsingen har fagetatene utviklet kunnskapsmoduler som skal bidra til at arbeidsmiljø-budskapet når bredt ut til både arbeidsgivere, tillitsvalgte og verneombud.

YS har etablert et samarbeid med Arbeidstilsynets nye seksjon for kunnskapsformidling om IA, og legger opp til at YS-forbundene og de tillitsvalgte i løpet av våren 2021 skal få tilgang til nyttige opplæringsverktøy. Vi kommer tilbake med mer informasjon!

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?