YS mener

YS’ inkluderingspolitiske dokument ble vedtatt juni 2018. Disse punktene oppsummerer de overordnede standpunktene våre.

Folk går på Karl Johan. En mann snakker i mobilen, men en handlepose på armen.
Illustrasjosnfoto: Erik Norrud

YS vil bidra aktivt til verdiskaping og utvikling av arbeidslivet. Høyest mulig sysselsettingsgrad og et arbeidsliv med plass for alle er sentrale mål.

Trepartssamarbeidet generelt og IA-avtalen spesielt er viktige virkemidler for å bruke og utvikle ressursene på nasjonalt nivå. Det ligger en stor arbeidskraftreserve i de som står utenfor arbeidslivet eller jobber deltid. Samtidig må satsing på det lokale partssamarbeidet i virksomhetene være grunnmuren i alt vi gjør.

YS vil at alle som har arbeidsevne skal kunne bruke ressursene sine på en måte som gagner den enkelte, virksomheten og samfunnet.

  • Alle som har arbeidsevne bør få mulighet til yrkesaktivitet. Arbeid gir tilgang til viktige fellesskap, samtidig som man bidrar økonomisk til samfunnet.
  • Alle arbeidstakere må få et forsvarlig og tilrettelagt arbeidsmiljø som gjør det mulig å jobbe mest mulig hele yrkeslivet.

YS vil ha et arbeidsliv som ivaretar arbeidstakernes fysiske og psykiske helse.

  • Arbeidsmiljø handler om hvordan man organiserer, planlegger og gjennomfører arbeidet. Arbeidsprosesser må organiseres på måter som forebygger overbelastning.
  • Lokalt partssamarbeid i virksomhetene må ligge til grunn for utvikling av arbeidsmiljøet og økt satsing på forebygging av sykefravær og frafall.

YS vil ha et arbeidsliv som utvikler arbeidstakernes kompetanse.

  • Arbeids- og samfunnslivet må gi alle mulighet til å ta i bruk, videreutvikle og tilegne seg relevant kompetanse.
  • Arbeidstakernes realkompetanse må verdsettes og videreutvikles i alle faser av den enkeltes arbeidsliv. Arbeidstakere som opplever mestring i jobben vil også kunne unngå arbeidsrelatert sykefravær.

YS vil ha et arbeidsliv som inkluderer utsatte grupper.

  • Alle skal kunne bidra i arbeidslivet ut fra egen arbeidsevne.
  • Det må legges vekt på arbeidet for likestilling og mot diskriminering, slik at alle får like muligheter til å bruke ressursene sine.

YS vil at arbeidslivet tilrettelegges for forskjellige livsfaser.

  • Ulike livsfaser kan medføre ulike behov. Dersom arbeidslivet skal ha optimal tilgang til arbeidskraft, er det viktig å se de forskjellige livsfasene i et større perspektiv.
  • Seniorpolitikken er fortsatt viktig i IA-sammenheng.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?