- Partene i arbeidslivet vil bidra i Inkluderingsdugnaden

– Regjeringens inkluderingsdugnad har som mål er å få flere personer som i dag står utenfor arbeidslivet inn i jobb. Som representanter for landets arbeidstakere og arbeidsgivere, er vi positive til å bidra i dugnaden, sier YS-leder Jorunn Berland.

YS-leder Jorunn Berland. Foto: Johnny Syversen
YS-leder Jorunn Berland. Foto: Johnny Syversen

– Verdien av arbeid er stor både for samfunnet, for den enkelte og for virksomheter, og den norske samfunns- og arbeidslivsmodellen er avhengig av høy sysselsetting for å være bærekraftig. Derfor må vi snu alle steiner for å komme frem til gode tiltak som kan få flere i arbeid. Økt jobbskaping er viktig. Med en bedret situasjon på arbeidsmarkedet, er det viktig å utnytte mulighetene til å få flere av dem som står utenfor, over i jobb. Målet må være å få flest mulig inn i faste, trygge jobber i det ordinære arbeidslivet, sier Berland.

Felles brev fra YS, LO, Unio, Akademikerne, NHO, KS, Virke og Arbeidsgiverforeningen Spekter til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

Bakgrunnen for inkluderingsdugnaden er at utviklingstrekk i arbeidsmarkedet gjør det vanskelig for noen grupper å delta i arbeidslivet. At useriøse aktører har fått fotfeste i deler av norsk arbeidsliv, gjør det ytterligere krevende å skape nok gode, seriøse jobber. Dette må tas tak i. Partene ser frem til en grundig diskusjon i Sysselsettingsutvalget av årsakssammenhenger og utviklingstrekk på arbeidsmarkedet.

– Skal vi lykkes med å få flere i arbeid, er det behov for en målrettet innsats på tvers av ulike sektorer og bransjer, og på ulike politikkområder. Inkluderingsdugnaden er ett viktig virkemiddel. Partene vil samtidig utfordre regjeringen til å forsterke nasjonale politisk bestemte virkemidler som støtter opp under samme mål. Regjeringen har et betydelig ansvar for å føre en økonomisk politikk som skaper jobber og høy sysselsetting, og en kompetansepolitikk som bidrar til å kvalifisere befolkningen for fremtidens jobber. Partenes hovedoppgave er å sikre norske virksomheters konkurransekraft gjennom lønnsdannelsen. De siste årenes moderate lønnsvekst viser at partene har fulgt opp sitt ansvar i denne økonomiske rollefordelingen, sier Berland.

Partene i arbeidslivet har gjort en stor innsats for økt inkludering over mange år. Det er høy aktivitet på inkluderingsfeltet, både gjennom egne programmer, og gjennom partssammensatte samarbeid som IA-avtalen, Samfunnskontrakten for flere læreplasser, Hurtigsporet for flyktninger inn i arbeidslivet og Kompetansepolitisk råd.

– Vi forventer at regjeringen gjennom Inkluderingsdugnaden vil forsterke og koordinere inkluderingsinnsatsen. Dette må gjøres med tilstrekkelig ressurser og i nært samarbeid med partene. Vi ser frem til en ny giv i dette viktige arbeidet, sier YS-lederen.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?