- Sp bør skrote ønsket om å endre foreldrepermisjonen

– Senterpartiet har landsmøte denne helgen og føyer seg inn i rekken av partier som vurderer å revidere politikken sin for foreldrepermisjon. Det er åpenbart at partiene ser på dette som et viktig område for å kapre velgere ved høstens valg, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

Far og datter på trilletur i skogen. 
NB! Modellklarert.
Foto: © Ingeborg Øien Thorsland / NTB

– YS er mest opptatt av arbeidslivet og hva som fremmer gode arbeidsvilkår for norske arbeidstakere. Likestilling mellom kvinner og menn er viktig for å oppnå dette og innretningen på foreldrepermisjon har avgjørende betydning, påpeker han. 

YS’ syn på familie- og likestillingspolitikken baserer seg på disse tre prinsippene:

  • Både kvinner og menn skal kunne forsørge seg selv.
  • Både kvinner og menn skal kunne ha en fullverdig tilknytning til arbeidslivet.
  • Både kvinner og menn skal kunne være likeverdige omsorgspersoner.

En god og tilstrekkelig lang foreldrepermisjon er bra for barna, foreldrene og samfunnet. Vel så viktig er det at delingen av permisjonen bidrar til å gi like muligheter for begge foreldrene, uavhengig av kjønn. Dagens tredeling, hvor begge foreldrene får 15 uker hver og de siste 16 ukene fritt kan fordeles mellom foreldrene, bidrar til dette samtidig som det tilrettelegger for fleksibilitet som den enkelte familie kan bestemme selv. 

– Dagens ordning er ikke innrettet slik av tilfeldige årsaker. Det er denne tredelingen som best tilrettelegger for at begge foreldrene kan få en solid og likestilt tilknytning til barnet i en tidlig fase av barnets liv, mener Skjæggerud. 

– Dette er også en innretning som legger til rette for at barnets mor og far får tilstrekkelig tid hjemme med barnet uten at det går utover tilknytningen deres til arbeidslivet. Det handler dermed ikke bare om likestilling mellom kjønnene i hjemmet, men også i arbeidslivet. 

– Et likestilt arbeidsliv og likestilling mellom kjønn er et overordnet mål vi i Norge har valgt å bruke velferdspolitiske tiltak for å oppnå. Foreldrepermisjon er et slikt virkemiddel. Ordningen koster norske skattebetalere mye, men det er den verd forutsatt at politikerne innretter den for å oppnå omforente mål og ikke partipolitisk oppslutning, sier Skjæggerud.

– Senterpartiet vil på sitt landsmøte blant annet vurdere å redusere andelen til far fra 15 til 11 uker og overføre disse til mor. Det vil påvirke mulighetene vi har til et likestilt arbeidsliv. Selv om saken vurderes som potensielt viktig for å kapre nye velgere er den for viktig til å brukes i politisk kamp. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?