- Styrk arbeidet mot vold mot kvinner!

FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner finner sted 25. november hvert år. Markeringen følges opp av en 16 dagers kampanjeperiode, med avslutning på menneskerettighetsdagen 10. desember.

Illustrasjonsfoto: Ritzau Scanpix/Lars Bahl

En av tre kvinner i verden opplever fysisk eller seksuell vold i løpet av livet. I store deler av verden jobber kvinner i yrker som gjør dem svært utsatt for vold. I Norge har hver fjerde kvinne vært utsatt for en eller annen form for vold eller trusler om vold. Volden kan ramme kvinner i alle lag av samfunnet, uansett gruppetilhørighet, sosial bakgrunn eller status. Vold mot kvinner finner sted i alle samfunn og kulturer.

Globalt trepartssamarbeid mot vold i arbeidslivet

ILO-konvensjon 190 om vold og trakassering ble vedtatt i 2019, og er særlig viktig for kvinner. Konvensjonen anerkjenner alles rett til et arbeidsliv fritt for vold og trakassering, inkludert kjønnsbasert trakassering. Det er den første, internasjonale avtalen som retter seg mot vold og trakassering i arbeidslivet. 

Det globale trepartssamarbeidet skjer i FN-organet International Labour Organization (ILO). Når en ILO-konvensjon vedtas, betyr det at de 190 medlemslandene oppfordres til å innarbeide prinsippene og tiltakene fra konvensjonen i sitt eget lovverk. 

– YS deltok aktivt i forhandlingene som utviklet ILO-konvensjon 190 mot kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet. Vi er derfor glade for at regjeringen arbeider for at Norge skal slutte seg til konvensjonen, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

Vold og sykefravær

Vold mot kvinner er ikke bare en stor urett mot de det rammer. Det er grunn til å tro at dette medfører store kostnader for arbeidslivet. Mange er bekymret for at norske kvinners sykefravær er så mye høyere enn menns fravær, og det forskes på å finne forklaringer på denne forskjellen. 

– Vi vet imidlertid lite om hvor mye av kvinners sykefravær som skyldes vold og overgrep i nære relasjoner, enten dette er som barn eller voksen. Vi trenger derfor mer kunnskap om hvilke konsekvenser dette kan ha, både når det gjelder samfunnsøkonomiske kostnader og for sykefravær og frafall fra arbeidslivet, poengterer YS-lederen. 

Mer vold de siste årene

Den globale fagbevegelsen ITUC har nylig samlet inn erfaringer fra medlemsorganisasjonene. 73 prosent av de spurte mente at vold og trakassering i arbeidslivet har økt de siste fem årene, og hele 80 prosent hadde inntrykk av at dette hadde blitt et enda større problem i løpet av Covid-pandemien.

– Det er derfor svært positivt at ILO-konferansen i 2022 vedtok at helse, miljø og sikkerhet skal være en grunnleggende rettighet for arbeidstakere. Dette vil kunne forsterke arbeidet mot kjønnsbasert vold og trakassering i arbeidslivet, mener Skjæggerud.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?