YS har store forventninger til ny utredning om kvinners helse

Et regjeringsoppnevnt utvalg skal utrede helse i et kjønnsperspektiv, med spesiell vekt på kvinners helse. – YS har store forventninger til utvalget, sier YS’ nestleder Hans-Erik Skjæggerud.

Grete Herlofson, (til venstre), generalsekretær i NKS sammen med Hans-Erik Skjæggerud, (til høyre),  juryleder og 1. nestleder i YS står i en alle i Frognerparken i Oslo.
Grete Herlofson, generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, sammen med Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS. I fjor gikk YS’ likestillingspris til NKS for deres arbeid med kvinnehelse. Organisasjonen har bidratt til forskning på kvinners helse i over 50 år. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

Det er over 20 år siden det forrige kvinnehelseutvalget leverte sin utredning, men fortsatt har vi omfattende kunnskapshull, slik bl.a. Sanitetskvinnene har påpekt ved gjentatte anledninger. Det nye utvalget har fått i oppgave å utrede kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv, og skal levere utredningen sin innen 20. september 2022.

YS markerer kvinnedagen med webinar om kvinners helse

8. mars markerer YS den internasjonale kvinnedagen med et lunsjwebinar om kvinners helse i 2021.Der treffer vi seniorrådgiver Elisabeth T. Swärd i Norske Kvinners Sanitetsforening, som også er oppnevnt som medlem i det nye utvalget. Webinaret blir tilgjengelig for alle gjennom Zoom og via streaming på Facebook-siden til YS.

Økt kunnskap om kvinnehelse bidrar til et mer likestilt arbeidsliv

– Likestilt tilgang til helsetjenester er en forutsetning for likestilt deltakelse i arbeidslivet. Vi forventer derfor at utvalget også vil se på kvinners helse i et arbeidslivsperspektiv, sier Skjæggerud.

– Kvinner har generelt høyere sykefravær enn menn, kvinner er overrepresentert i statistikken over langtidsfravær, og flere kvinner enn menn blir uføre. Kroniske lidelser og smertetilstander rammer i større grad kvinner enn menn. For å sikre kvinner rett til yrkesdeltakelse og likestilling er det derfor viktig å øke kunnskapen om kvinners helse, påpeker han.

YS’ likestillingspris til Norske Kvinners Sanitetsforening

Det forskes mindre på kvinners helseproblemer

Det forskes imidlertid mindre på kvinnehelse og kvinnesykdommer enn på menns helseproblemer. 

Dessuten mangler mye av forskningen et kjønnsperspektiv som kan synliggjøre hvordan den samme sykdommen kan arte seg forskjellig hos kvinner og menn. 

Dette kan gi seg utslag i at kvinners symptomer ikke tas på alvor, at kvinnelige pasienter ikke får likeverdig behandling i helsevesenet, eller at diagnosen settes for sent i sykdomsforløpet.

– Større satsing på kvinnehelse er en forutsetning for likestilling og like muligheter i samfunnet, i arbeidslivet og i familien, sier Skjæggerud. 

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?