2000 YS-medlemmer kan bli tatt ut i streik

– YS Stat tar ut rundt 2000 medlemmer i streik hvis meklingen i slutten av mai ikke fører frem, opplyser Pål N. Arnesen, leder av YS Stat.

Pål N. Arnesen, leder i YS Stat.
Pål N. Arnesen, leder i YS Stat. Foto: Vigdis Askjem

Før pinse sendte YS Stat et såkalt områdevarsel til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Varselet er en oversikt over hvilke virksomheter som kan bli berørt ved en eventuell streik.

YS Stat vil ta ut om lag 2000 medlemmer blant annet i departementene og underliggende etater som Kystverket, Tolletaten, Statens vegvesen, Kriminalomsorgen og Skatteetaten hvis meklingen ikke fører frem 26. mai.

Meklingen startet formelt 5. mai med et oppstartsmøte hos Riksmekleren. Så lenge meklingen pågår er det bare Riksmekleren som kan uttale seg om selve innholdet.

Forventer krevende meklingsinnspurt

YS Stats leder Pål N. Arnesen sier at han forventer en krevende meklingsinnspurt.

– Men md godt arbeid fra Riksmekleren satser vi på å unngå en konflikt, sier han.

YS Stats områdevarsel med oversikt over virksomheter der medlemmer kan bli tatt ut i streik

Arbeids- og sosialdepartementet: 
Departementet
Arbeids- og velferdsetaten

Barne- og likestillingsdepartementet:
Departementet

Finansdepartementet:
Departementet
Tolletaten
Skatteetaten

Forsvarsdepartementet:
Departementet
Forsvarsbygg

Helse- og omsorgsdepartementet:
Departementet
Folkehelseinstituttet

Justis- og beredskapsdepartementet:
Departementet
Kriminalomsorgen
Politietaten
Domstolene
Statsadvokatembetene
Sivilforsvaret
Jordskifteretten

Klima- og miljødepartementet:
Departementet
Meteorologisk institutt

Kommunal- og moderniseringsdepartementet:
Departementet
Statsbygg
Statsforvalterens fellestjenester

Kulturdepartementet:
Departementet
Arkivverket/Statsarkivene

Kunnskapsdepartementet:
Departementet
Norges Handelshøyskole Bergen
Høgskolen på Vestlandet Bergen
Universitetet i Bergen
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Landbruks- og matdepartementet:
Departementet

Nærings- og fiskeridepartementet:
Departementet
Sjøfartsdirektoratet
Havforskningsinstituttet
Fiskeridirektoratet
Mattilsynet
Fiskeridirektoratet

Olje- og energidepartementet:
Departementet

Samferdselsdepartementet:
Departementet
Vegdirektoratet/Statens Vegvesen
Kystverket/lostjenesten

Utenriksdepartementet:
Departementet

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?