Sykehusstreiken opp i Rikslønnsnemnda

Rikslønnsnemnda behandler nå årets lønnsoppgjør  mellom YS Spekter og Spekter i sykehusene. Regjeringen avsluttet sykehusstreiken med tvungen lønnsnemnd i juni. – Vi går til nemndsbehandlingen med samme utgangspunkt som under forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

Lizzie Ruud Thorkildsen, leder i YS Spekter. Foto: Delta

Karl Haakon Sævold

Kommunikasjonssjef i YS-forbundet Delta

Årets lønnsoppgjør for YS Spekter i område 10 avgjøres nå ved nemndsbehandling. Oppgjøret omfatter medlemmer som jobber ved sykehusene og er tilknyttet YS-forbundene Delta og Parat. Oppgjøret endte i streik i mai fordi partene ikke ble enige i spørsmål om pensjon. Lønn ble heller ikke ferdigforhandlet før streiken var et faktum.

– Vi går til nemndsbehandlingen med samme utgangspunkt som under forhandlingene. Vi kjemper for pensjon fra første krone, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter.

– Vi ser frem til behandlingen i Rikslønnsnemnda, slik at vi får belyst og argumentert for vårt utgangspunkt på en god og grundig måte, sier hun.

Kan bli resultat allerede torsdag 7. november

Rikslønnsnemnda er satt sammen av nøytrale medlemmer og medlemmer fra partene. Fra YS Spekters side møter Lizzie Ruud Thorkildsen (med stemmerett) og Deltas assisterende forhandlingssjef Merete Norheim Morken. Sektoransvarlig YS Spekter Dag Bjørnar Jonsrud og spesialrådgiver Sveinung Berger (Delta) møter som partsrepresentanter. Advokat Cecilie Carlstedt i Delta er prosessefullmektig for YS Spekter.

Planen er at avgjørelsen fra Rikslønnsnemnda skal være klar torsdag 7. november, men det kan ta lenger tid.

Konflikten mellom YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter bunner i uenighet om pensjonsopptjening. I dag får ikke ansatte som jobber mindre enn 20 prosent stilling i tariffområdet opptjening til pensjon.

YS Spekter mener at en slik minstegrense for innmelding i pensjonsordningene er i strid med diskrimineringsregelverket både når det gjelder deltidsarbeidende og indirekte i forhold til kjønn.
YS Spekter forventer for øvrig at lønnsoppgjøret skal gi tilsvarende lønnsvekst som for andre i området.

Viktig og rettferdig streik

Etter forhandlingsbrudd ble det innkalt til mekling 27. og 28. mai. Meklingen ble avsluttet ved midnatt 28. mai og streiken var et faktum fra arbeidstidens start 29. mai.

Da streiken ble avbrutt av tvungen lønnsnemnd 23. juni beklaget Lizzie Ruud Thorkildsen, leder for YS Spekter, at «en viktig og rettferdig sykehusstreik» ble stoppet.

– Vi har fått stor støtte fra både publikum og andre fagforbund. Kampen for pensjon fra første krone er rettferdig og rimelig. Vi har streiket for likestilling og likebehandling og mot diskriminering. Dette bør gi oss drahjelp når dette skal behandles i Rikslønnsnemnda, sa hun i juni.

Hva dreide sykehusstreiken seg om?

Forbundene i YS Spekter streiket for pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Det er et krav for likebehandling, mot diskriminering.

Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattdekning ved død.

Dagens ordning rammer i hovedsak kvinner, lavtlønte og unge arbeidstakere, og er dermed både diskriminerende og urettferdig.

Å innføre pensjon fra første krone koster sykehusene lite, men har en stor betydning for de det gjelder.
Bakgrunn: Pensjon fra første krone

LO/YS Spekter og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter kom ikke til enighet i meklingen for sykehusansatte.

Streiken startet 29. mai og totalt har YS Spekter hatt 240 medlemmer ute i streik ved fire sykehus: Sykehuset Østfold, Sørlandet Sykehus, Helse Bergen og St. Olavs hospital.

LO og YS Spekter krevde pensjon fra første krone, også for ansatte i stillinger under 20 prosent. Deltidsansatte i sykehus med under 20 prosent stilling blir ikke meldt inn i pensjonsordningen. Det betyr at de verken får opptjent alderspensjon eller er dekket av uførepensjon eller etterlattdekning ved død.

Fra 2020 teller alle yrkesaktive år og all inntekt med i pensjonsopptjeningen. YS Spekter mener derfor at det er viktig at også ansatte i små stillinger er meldt inn i pensjonsordningen. I kommunesektoren er alle ansatte sikret pensjonsopptjening fra første krone.

Streiken fikk massiv støtte fra andre arbeidstakerorganisasjoner. En rekke forbund i LO, YS, Unio og Akademikerne ga sin støtte til kravet om pensjon fra første krone.

Karl Haakon Sævold

Kommunikasjonssjef i YS-forbundet Delta
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?