- ABE-reformen gir bekymring for rettssikkerheten

Regjeringens ABE-reform gir færre ansatte, lengre saksbehandlingstid og truer tilliten og kvaliteten i rettspleien, i følge en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for YS-forbundet Parat.

En klubbe ligger på en rød bok; Norges lover. Foto: Liv Hilde Hansen
YS-forbundet Parat mener situasjonen i domstolene er alvorlig. Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomgått konsekvensene for domstolene av den pågående avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen). Rapporten peker spesielt på syv forhold som gir grunn til bekymring:

  • Det foreligger allerede eksisterende kapasitetsutfordringer.
  • Mulige gevinster fra ABE-reformen forskutteres.
  • Innsparinger begrunnet i ABE-reformen utgjør mer enn de skisserte 0,5 prosent i 2017.
  • De minste domstolene er spesielt utsatt. Kvaliteten i tjenestene utfordres.
  • Øvrige omstillingsprosesser vanskeliggjøres.
  • Ressursbehovet i domstolene forventes å øke.

 

Leder i Parat, Vegard Einan, mener dette gir grunn til bekymring for rettsikkerheten til den enkelte borger. Han mener det er grunn til å rope varsku om den situasjonen man nå står overfor i domstolene.

– Situasjonen i domstolene er alvorlig. Det har vi formidlet direkte til justisministeren og til partigruppene på Stortinget. Likevel ser det ikke ut til at regjeringspartiene tar dette på alvor, sier Parats leder.

I rapporten kommer det tydelig frem at ABE-reformens innsparinger i hovedsak tas ut gjennom reduserte lønnskostnader.

– Dette skyldes selvsagt at handlingsrommet for ledelsen i domstolene er så lite at det eneste stedet hvor man har mulighet for å hente ut kjappe effekter er ved å holde stillinger vakante og redusere bemanningen. Dette er ikke bærekraftig over tid, og jeg deler Domstoldirektørens bekymring om dette vil gå utover både rettsikkerheten og domstolenes uavhengighet, sier Einan.

Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?