- ABE-reformen gir bekymring for rettssikkerheten

Regjeringens ABE-reform gir færre ansatte, lengre saksbehandlingstid og truer tilliten og kvaliteten i rettspleien, i følge en rapport Samfunnsøkonomisk analyse har utarbeidet for YS-forbundet Parat.

En klubbe ligger på en rød bok; Norges lover. Foto: Liv Hilde Hansen
YS-forbundet Parat mener situasjonen i domstolene er alvorlig. Illustrasjonsfoto: Liv Hilde Hansen

Samfunnsøkonomisk analyse har gjennomgått konsekvensene for domstolene av den pågående avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen (ABE-reformen). Rapporten peker spesielt på syv forhold som gir grunn til bekymring:

  • Det foreligger allerede eksisterende kapasitetsutfordringer.
  • Mulige gevinster fra ABE-reformen forskutteres.
  • Innsparinger begrunnet i ABE-reformen utgjør mer enn de skisserte 0,5 prosent i 2017.
  • De minste domstolene er spesielt utsatt. Kvaliteten i tjenestene utfordres.
  • Øvrige omstillingsprosesser vanskeliggjøres.
  • Ressursbehovet i domstolene forventes å øke.

 

Leder i Parat, Vegard Einan, mener dette gir grunn til bekymring for rettsikkerheten til den enkelte borger. Han mener det er grunn til å rope varsku om den situasjonen man nå står overfor i domstolene.

– Situasjonen i domstolene er alvorlig. Det har vi formidlet direkte til justisministeren og til partigruppene på Stortinget. Likevel ser det ikke ut til at regjeringspartiene tar dette på alvor, sier Parats leder.

I rapporten kommer det tydelig frem at ABE-reformens innsparinger i hovedsak tas ut gjennom reduserte lønnskostnader.

– Dette skyldes selvsagt at handlingsrommet for ledelsen i domstolene er så lite at det eneste stedet hvor man har mulighet for å hente ut kjappe effekter er ved å holde stillinger vakante og redusere bemanningen. Dette er ikke bærekraftig over tid, og jeg deler Domstoldirektørens bekymring om dette vil gå utover både rettsikkerheten og domstolenes uavhengighet, sier Einan.