Fornøyd med innsats mot kriminalitet

Bare i Oslo er det avslørt 11 kriminelle nettverk i arbeidslivet det siste året. Samarbeidet mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV gjør at det avdekkes og rageres på mer kriminalitet enn før.  – Dette er gledelig og viser at felles innsats nytter, sier YS-leder Jorunn Berland.

De er godt fornøyd med at felles innsats mot kriminalitet i arbeidslivet virker. F.v. arbeidsminister Anniken Hauglie, YS-leder Jorunn Berland, koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug og Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen. Foto: Julie Wentzel Frøland

Liv Hilde Hansen

Webredaktør

For to år siden besluttet Regjeringen å opprette egne sentre for å være bedre rustet i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet. Her samarbeider Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV Kontroll om å avdekke lovbrudd på arbeidsplassene. Sentrene ligger i Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim og Kristiansand. To nye sentre åpner i løpet av 2017: Ett i Bodø og ett i Tønsberg.

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet er utarbeidet i dialog med partene i arbeidslivet.

Mandag denne uken besøkte YS-leder Jorunn Berland og Virkes direktør Vibeke Hammer Madsen A-krimsenteret i Oslo, sammen med arbeidsminister Anniken Hauglie.

Avslørte 11 kriminelle nettverk bare i Oslo

Fra 2016 til 2017 kontrollerte A-krimsenteret i Oslo 398 virksomheter hovedsaklig innen bygg og anlegg. Bransjen er et satsingsområde for A-krimsenteret i Oslo.

11 kriminelle nettverk ble avslørt og 30 personer anmeldt.

I tillegg bidro A-krimsenteret til å avdekke for lite innrapporterte inntekter og avgift til Skatt øst, bare i bygg og anlegg alene:

 • 231 millioner kroner i økte inntekter
 • 86 millioner kroner i mva.
 • 85 millioner kroner i arbeidsgiveravgift

– Dette er imponerende resultater. Og det bare to korte år etter at A-krimsenteret i Oslo ble åpnet, påpeker YS-leder Jorunn Berland.

– Det er kun gjennom godt samarbeid vi kan få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sier Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i Virke.

– Avsløringen av 11 kriminelle nettverk er antagelig bare toppen av isfjellet. Og det er det som er det bekymringsfulle. Det er grunn til å tro at det er ganske mye man ikke oppdager, mener arbeidsminister Anniken Hauglie.

– De kriminelle er tilpasningsdyktige og vurderer risiko

A-krimsenteret i Oslo ser at legal og illegal virksomhet blandes sammen mer enn før. Det gjør det vanskeligere å avdekke de kriminelle.

Dette er forholdene som går igjen:

 • Fiktive fakturaer
 • Bruk av stråmenn
 • Payback, det vil si at arbeidstakere som får «lønn» må betale pengene tilbake
 • Misbruk av NAV-ordninger, som for eksempel lønnstilskudd
 • Seriøse aktører velges bort
 • Folk vegrer seg for å tipse om kriminalitet pga. tøff mafiavirksomhet

– Der vi finner kriminalitet innen arbeidsmiljø eller skatt, er det gjerne også trygdekriminalitet. Og vi finner igjen bakmenn og nettverk som strekker seg over flere bransjer, forteller koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug.

– De kriminelle er tilpasningsdyktige. De flytter seg til bransjer, hvor det er lavere risiko for å bli oppdaget og med tilgang til offentlige midler. Det handler om opplevd oppdagelsesrisiko og tilgang til raske penger, sier Marhaug.


Gode resultater også i andre bransjer og over hele landet

Det er ikke bare i Oslo de nye A-krimsentrene gir resultater. På landsbasis rapporterer Arbeidstilsynet om at det er gjennomført vel 1900 tilsyn på kriminalitet i arbeidslivet i 2016 og fram til i dag. Det har ført til 3100 reaksjoner på brudd i arbeidsmiljøloven,

– Ett tilsyn kan avdekke flere kriminell forhold og derfor føre til flere ulike reaksjoner, ikke bare i bygge- og anleggsvirksomhet, men også i de andre næringene vi har ført tilsyn med som bilpleie og overnatting/ servering, forklarer Ørnulf Halmrast, regiondirektør i Arbeidstilsynet Oslo.

Dette er 2016-tallene for bygg og anlegg, varehandel, tjenesteyting og overnatting/ servering:

 • Bygge- og anleggsvirksomhet: 712 tilsyn førte til reaksjoner.
 • Varehandel, reparasjon av motorvogner: 158 tilsyn førte til reaksjoner.
 • Forretningsmessig tjenesteyting: 95 tilsyn førte til reaksjoner.
 • Overnatting og servering: 64 tilsyn førte til reaksjoner.

– Mange etater puster de kriminelle i nakken – samtidig

– De gode resultatene viser at A-krimsentrene er måten vi bør jobbe på. Den tverrfaglige innsatsen setter kriminelle ut av spill, fordi de rammes på flere områder på en gang. Både Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV puster dem i nakken – samtidig, sier YS-leder Jorunn Berland.

– Det er en ypperlig måte å stresse kriminelle nettverk på, og vil forhåpentligvis virke avskrekkende for andre som måtte la seg friste til å bryte de lovene og reglene som gjelder i arbeidslivet, mener Berland.

– Samarbeidet fungerer, og det er veldig bra. Virke vil at tilsyn skal være mer målrettet og risikobasert, og slike sentre kan bidra til dette. Hvis vi virkelig vil ta de kriminelle, kan vi ikke bruke ressurser på hyggebesøk hos bedriftene hvor alt er ok, understreker Virkes direktør, Vibeke Hammer Madsen.

Arbeidsminister Anniken Hauglie svarer slik på spørsmålet om nordmenn er naive, og ikke helt forstår omfanget av kriminalitet i arbeidslivet:

– En styrke ved det norske samfunnet er at vi stoler på hverandre. Det er høy tillit mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og mellom innbyggerne og myndighetene. Derfor er det så utrolig viktig at vi klarer å bekjempe denne typen kriminalitet. Innbyggerne må føle trygghet på at man slår ned på denne type virksomhet. Naiv? Kall det gjerne det, men så er det også en fordel ved det norske samfunnet at det er preget av høy grad av tillit.

Tilsyn registrert på aktiviteten “bekjempe A-krim” 2016-2017 hos Arbeidstilsynet

Næring Tilsyn Tilsyn med reaksjon Reaksjoner
Bygge- og anleggsvirksomhet 1 141 712 1 674
Oppføring av bygninger 598 423 1 085
Anleggsvirksomhet 8 3 5
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 535 286 584
Varehandel, reparasjon av motorvogner 235 158 651
Handel med og reparasjon av motorvogner 160 114 544
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner 23 10 28
Detaljhandel, unntatt med motorvogner 52 34 79
Forretningsmessig tjenesteyting 165 95 189
Utleie- og leasingvirksomhet 2 1 3
Arbeidskrafttjenester 122 65 113
Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester 2
Tjenester tilknyttet eiendomsdrift 39 29 73
Overnattings- og serveringsvirksomhet 99 64 256
Overnattingsvirksomhet 8 6 22
Serveringsvirksomhet 91 58 234
Industri 55 23 38
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 5 4 10
Produksjon av trelast og varer av tre, kork, strå og flettematerialer, unntatt møbler 11 4 9
Produksjon av gummi- og plastprodukter 1
Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter 1
Produksjon av metaller 1 1 1
Produksjon av metallvarer, unntatt maskiner og utstyr 24 7 9
Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted 1
Produksjon av andre transportmidler 3 1 2
Produksjon av møbler 2 1 2
Annen industriproduksjon 1 1 1
Reparasjon og installasjon av maskiner og utstyr 5 4 4
Omsetning og drift av fast eiendom 45 35 72
Annen tjenesteyting 41 25 82
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 31 21 43
Transport og lagring 18 14 27
Jordbruk, skogbruk og fiske 12 6 14
Informasjon og kommunikasjon 7 4 6
Helse- og sosialtjenester 6 6 16
00.000 Uoppgitt 4 4 23
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 3 1 2
Undervisning 2 1 7
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2    
Lønnet arbeid i private husholdninger 1    
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 1    
Totalsum 1 868 1 169 3 100

 

Liv Hilde Hansen

Webredaktør
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?