Hva betyr koronakrisen for ferien din?

Ferie og tilstrekkelig hvile er viktig for å ivareta helsen og legge grunnlaget for forsvarlige arbeidsforhold. I år har koronakrisen medført at det oppstår mange spørsmål knyttet til ferieavvikling. Vi svarer deg på de viktigste spørsmålene om koronakrisen og ferie.

Young man diving from cliff, Vestfold, Norway
Kan arbeidsgiver flytte ferien din på grunn av koronakrisen? Hvor tidlig har du krav på å få vite når du skal ha ferie? Skal du ta ferie hvis du er permittert? Vi svarer deg på de viktigste spørsmålene om koronakrisen og ferie.
Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver

Ferieavviklingen kan i år medføre praktiske problemer for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Det er usikkert hva som blir smittesituasjonen i månedene som kommer, og kritiske samfunnsfunksjoner kommer sannsynligvis til å måtte opprettholde driften på et høyt aktivitetsnivå.

Har du andre spørsmål om dine rettigheter og plikter som arbeidstaker i forbindelse med koronakrisen? Du finner svarene her!

I den forbindelse har noen arbeidsgivere bedt om at ferieloven endres på enkelte områder. YS har vært kritisk til dette, fordi endringer av ferieavviklingen bør være basert på frivillige avtaler mellom partene.

21. april svarte Arbeids- og sosialdepartementet på arbeidsgivernes initiativ med å påpeke at den eksisterende ferieloven har et betydelig handlingsrom. Departementet oppfordret derfor partene til å finne løsninger på de utfordringene som måtte oppstå knyttet til årets ferieavvikling gjennom dialog og avtaler.

YS og de andre arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor har derfor utarbeidet en felles veileder for avvikling av ferie i 2020 sammen med KS som arbeidsgiver. 

Hva sier ferieloven om fastsettelse av ferien?

Arbeidsgiveren skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiveren tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferielovens §§ 7-9.

Arbeidstakeren kan kreve å få informasjon om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Tiden for ferieperioden kan endres av arbeidsgiveren hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer, og det samtidig ikke kan skaffes vikar for arbeidstakeren.

Arbeidsgiveren skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstakeren, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen.

Arbeidstakeren kan kreve at hovedferien på tre uker gis i perioden 1. juni – 30. september.
Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil to ukers ferie til det påfølgende året. Overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Kan du endre ferieplanen din på grunn av koronakrisen?

Ferielovens rettigheter og plikter gjelder også under koronakrisen. Du kan derfor ikke kreve å få utsatt ferien, selv om du for eksempel har måttet avlyse en planlagt utenlandsreise.

Vil du forandre datoene for når du tar ut ferie, må dette avtales spesifikt med arbeidsgiver.

Kan arbeidsgiveren endre ferieplanen din på grunn av koronakrisen?

Når det gjelder fastsettelse av ferie, har arbeidsgiveren din styringsrett innenfor rammene av ferieloven, det vil si med krav til drøftinger.

Som arbeidstaker har du i utgangspunktet krav på to måneders varsel før feriens oppstart, såfremt ikke det foreligger helt spesielle forhold som tilsier noe annet.

YS mener koronakrisen ikke gir et generelt grunnlag for å godta kortere varsel enn to måneder. Det må altså helt spesielle grunner til for at kortere varsel skal være akseptabelt.

Ta kontakt med tillitsvalgt eller forbundet du er medlem av dersom det oppstår uenighet med arbeidsgiveren din om dette.

Hvis du blir permittert i en periode hvor du hadde planlagt ferie, kan arbeidsgiver likevel pålegge deg å ta ut denne ferien.

Feriefravær betyr en midlertidig stopp i permitteringen, noe som gjør at varigheten av permitteringsperioden forlenges ut over de maksimale 26 ukene.

Ferieavvikling betyr også at du ikke får dagpenger fra NAV i den aktuelle perioden. Det kan derfor være lurt å gå i dialog med arbeidsgiveren din om hvordan feriepengene skal utbetales. Du og arbeidsgiveren din står uansett fritt til å avtale at ferien skal utsettes til senere i kalenderåret.

Er du helt sykmeldt når ferien skulle ha startet, vil denne kunne utsettes til senere. Det samme kan også gjelde dersom du er i karantene på grunn av påvist eller mistenkt koronasmitte, siden NAV nå godkjenner dette som grunnlag for sykmelding. Det kan imidlertid være nødvendig å sørge for at sykefraværet/karanteneperioden er legemeldt, og ikke bare egenmeldt.

Her finner du mer informasjon om temaet

Delta:
Korona: Spørsmål og svar om ferie
Ingen endringer i ferieloven som følge av korona

Finansforbundet:
Ferie og korona

Negotia:
Ferie – noen aktuelle problemstillinger
Koronasituasjonen: Rettigheter og informasjon
Aktuelt og Ferieavvikling under koronakrisen

Parat:
Ferie: Permittering og reiseforbud

Yrkestrafikkforbundet:
Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Arbeidstilsynet har generell informasjon om ferie, men omtaler også feriespørsmål på sine koronasider.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver