Hva betyr koronakrisen for ferien din?

Kan arbeidsgiver flytte ferien din på grunn av koronakrisen? Hvor tidlig har du krav på å få vite når du skal ha ferie? Skal du ta ferie hvis du er permittert? Vi svarer deg på de viktigste spørsmålene om koronakrisen og ferie.

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver

Også i år kan ferieavviklingen gi praktiske problemer, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. YS mener eventuelle endringer av ferieavviklingen bør være basert på frivillige avtaler mellom partene.

Arbeids- og sosialdepartementet har fastslått at ferieloven har et betydelig handlingsrom, og har derfor oppfordret partene til å finne løsninger gjennom dialog og avtaler på de utfordringene som oppstår på grunn av koronakrisen.

YS og de andre arbeidstakerorganisasjonene i kommunal sektor har derfor utarbeidet en felles veileder for avvikling av ferie sammen med KS som arbeidsgiver. 

Hva sier ferieloven om fastsettelse av ferien?

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte. Oppnås ikke enighet, fastsetter arbeidsgiveren tiden for ferien innenfor de grenser som følger av ferielovens §§ 7-9.

Arbeidstakeren kan kreve å få informasjon om feriefastsettingen tidligst mulig og senest to måneder før ferien tar til, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Tiden for ferieperioden kan endres av arbeidsgiveren hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som skaper vesentlige driftsproblemer, og det samtidig ikke kan skaffes vikar for arbeidstakeren.

Arbeidsgiveren skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstakeren, som har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. 

Arbeidstakeren kan kreve at hovedferien på tre uker gis i perioden 1. juni – 30. september. 

Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil to ukers ferie til det påfølgende året. Overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.

Kan du endre ferieplanen din på grunn av koronakrisen?

Ferielovens rettigheter og plikter gjelder også under koronakrisen. Du kan derfor ikke kreve å få utsatt ferien, selv om du f.eks. har måttet avlyse en planlagt utenlandsreise.

Vil du forandre datoene for når du tar ut ferie, må dette avtales spesifikt med arbeidsgiver.

Kan arbeidsgiveren endre ferieplanen din på grunn av koronakrisen?

Når det gjelder fastsettelse av ferie, har arbeidsgiveren din styringsrett innenfor rammene av ferieloven, dvs. med krav til drøftinger. Du som arbeidstaker har i utgangspunktet krav på to måneders varsel før feriens oppstart, såfremt det ikke foreligger helt spesielle forhold som tilsier noe annet.

YS mener koronakrisen ikke gir et generelt grunnlag for å godta kortere varsel enn to måneder. Det må helt spesielle grunner til for at kortere varsel skal være akseptabelt.

Ta kontakt med tillitsvalgt eller YS-forbundet du er medlem av dersom det oppstår uenighet med arbeidsgiveren din.

Hvis du er permittert i en periode hvor du hadde planlagt ferie, kan arbeidsgiver likevel pålegge deg å ta ut denne ferien.

Feriefravær betyr en midlertidig stopp i permitteringen, noe som gjør at varigheten av permitteringsperioden forlenges.

Ferieavvikling betyr også at du ikke får dagpenger fra NAV i den aktuelle perioden. Det kan derfor være lurt å gå i dialog med arbeidsgiveren din om hvordan feriepengene skal utbetales.

Du og arbeidsgiveren din står uansett fritt til å avtale at ferien skal utsettes til senere i kalenderåret.

Er du hundre prosent sykmeldt av lege når ferien skulle ha startet, vil du vanligvis kunne utsette ferien til senere. Det samme kan også være aktuelt dersom du er i pålagt karantene på grunn av påvist eller mistenkt koronasmitte, siden NAV godkjenner dette som grunnlag for sykmelding.

Sykefraværet ditt må imidlertid være legemeldt, og karantenen må være pålagt. Du kan lese mer om karantenereglene her og om NAVs regler for sykmelderne her.

Hvis du bryter myndighetenes reiseråd og må i karantene når du kommer tilbake til Norge, kan du bli nektet sykepenger. 

Her finner du mer informasjon om temaet

Arbeidstilsynet har generell informasjon om ferie, men omtaler også feriespørsmål på sine koronasider.

Delta:
Korona: Spørsmål og svar om ferie

Finansforbundet:
Ferie og korona

Negotia:
Ferie – noen aktuelle problemstillinger

Parat:
Ferie: Permittering og reiseforbud

Yrkestrafikkforbundet:
Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

 

Hege Herø. Foto: Erik Norrud

Hege Herø

Spesialrådgiver
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?