Hvilke arbeidstakere rammes av koronakrisen?

NAV har mottatt over 200 000 søknader om dagpenger på en uke.  Totalt 12 prosent av arbeidsstyrken leter nå etter jobb. Tallet har ikke vært større siden krigen. Hvem er de som rammes hardest, og hvor jobber og bor de?

Foto: © Dag G Nordsveen / Samfoto

Nina Skrove Falch

Sjeføkonom i YS

De nyeste tallene fra NAV viser at ansatte i varehandelen og innen overnatting og service er hardest rammet. Dette er yrkesgrupper som har lavere lønn enn den gjennomsnittlige ansatte i Norge.

En høyere andel av de permitterte og ledige enn vanlig av er nå kvinner.

Alle landsdeler er rammet, men østlandsområdet noe hardere enn andre.

25 prosent av de ledige og permitterte er i 30-årene. Den relative økningen i permittering og ledighet har vært størst blant de aller yngste arbeidstakerne, under 20 år. I denne aldersgruppen har antallet som står uten arbeid 7-ganget seg de siste to ukene.

Økningen de siste ukene

Kommentar til figur 1

Antallet ledige doblet seg fra forrige uke til denne, og forrige ukes ledighet var en dobling fra uka før det igjen. Tirsdag denne uka var nesten 300 000 helt ledige. I tillegg er over 40 000 delvis ledige – en økning på 50 prosent fra uka før. 90 prosent av de nye registrerte ledige de siste par ukene er permitterte arbeidstakere. Vanligvis er denne andelen 10-12 prosent. Det innebærer at de fleste bedriftene opplever denne krisen som midlertidig, og at de vil kunne sysselsette sine ansatte igjen om en stund.

Næring

Kommentar til figur 2

Det er fra ansatte i varehandelen at NAV har mottatt flest søknader om dagpenger de siste ukene. Her har nesten 57 000 ansatte blitt permittert eller oppsagt. Dette tilsvarer 17 prosent av de ansatte i denne næringen.

I følge SSB har ansatte i varehandelen en månedslønn på 42 420 kr. Dette er 90 prosent av snittlønnen for alle næringer i Norge. Med dette lønnsnivået, og dagens regelverk for permitteringspenger vil varehandelsansatte få i underkant av 73 prosent av lønnen sin i dagpenger fra NAV etter at de 20 dagene med full lønn er over.

90 prosent av de som har søkt dagpenger de siste ukene tjener under gjennomsnittet.

Kommentar til figur 3

Relativt til antallet ansatt i næringen er det ansatte innen overnatting og servering som er hardest rammet. 48 prosent av de ansatte i denne næringen har søkt om dagpenger.

I følge SSB har ansatte i overnatting og servering en månedslønn på 32 510 kr. Dette er 69 prosent av snittlønnen for alle næringer i Norge. Med dette lønnsnivået, og dagens regelverk for permitteringspenger vil varehandelsansatte få i underkant av 76 prosent av lønnen sin i dagpenger fra NAV etter at de 20 dagene med full lønn er over.

Kjønn

Kommentar til figur 4

Antallet permitterte og ledige er, som det pleier å være, noe høyere blant menn enn blant kvinner. Likevel er kvinnelige arbeidstakere hardest rammet av denne krisen. Mens antallet permitterte og ordinært ledige er firedoblet de siste to ukene blant menn er det femdoblet blant kvinner. Det skyldes trolig at kvinner er overrepresentert som ansatte i de næringene som nå permitterer mest.

Alder

Kommentar til figur 5

Det er i de yngste aldersgruppene at den relative økningen i antall permitterte og ordinært ledige har vært størst. Blant personer under 20 år er antallet helt permitterte eller ordinært ledige nå 7 ganger høyere enn det var for tre uker siden.

Kommentar til figur 6

Når vi ser på absolutte tall er det likevel blant personer i 30-årene at antallet permitterte og helt ledige er størst. En fjerdedel av alle helt ledige er nå i denne aldersgruppen.

Geografi

Kommentar til figur 7

Denne krisa har truffet hele landet. Andelen av de sysselsatte som har blitt permittert de siste ukene er relativt likt på tvers av fylkene. Permitteringene har forekommet noe hyppigere på østlandet enn i andre landsdeler. I Oslo er også andelen som har mistet jobben noe høyere: 1,2 prosent av arbeidsstyrken mot 0,9 prosent i gjennomsnitt for landet som helhet.

Mer om de ansatte i varehandel og overnatting/service

FAFO-notat 2018:15 har studert disse bransjene nærmere. De ansatte i disse bransjene er mer sårbare enn andre grupper.

Om lag 28 prosent av de ansatte i varehandel er hovedsakelig studenter eller elever, som jobber deltid ved siden av. Innen overnatting og servering er andelen studenter og skoleelever 23 prosent. Studenter har ikke rett på dagpenger dersom de blir permittert eller mister jobben.

Utdanningsnivået er relativt lavt i disse bransjene. Andel med bare grunnskoleutdanning er 33 prosent i detaljhandel, og 32 i overnatting og service. Det kan innebære at de har større utfordringer enn andre med å finne alternativ jobb.

Andelen av de ansatte som er omfattet av en tariffavtale er lavere i disse bransjene enn ellers i privat sektor. Rundt halvparten av arbeidstakerne i privat sektor jobber i virksomheter som er omfattet av en tariffavtale. I detaljhandelen er den (basert på registerdata) 32 %, og i overnatting og servering 34 %.Det kan innebære en fare for at permitteringer blir gjennomført på usaklig grunnlag, med for kort varslingsfrist, og at utvelgelsen av hvem som skal permitteres og ikke skjer vilkårlig.

Nina Skrove Falch

Sjeføkonom i YS
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?