Koronasmitte inkluderes nå i yrkesskadeforsikringen

Yrkesskadereglene i folketrygden endres slik at helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb sikres gode, økonomiske rettigheter. Reglene gjelder fra 1. mars 2020.

Illustrasjonsfoto: Delta

YS har ved flere anledninger påpekt viktigheten av at koronasmitte inkluderes i både de lovfestede og tariffestede yrkesskadeordningene. YS Spekter, YS Kommune og YS Stat har krevd dette overfor sine respektive motparter, og YS-ledelsen har tatt opp temaet i møter med arbeidsministeren og andre.

– Jeg er glad for at regjeringen nå tar koronasmitte og Covid-19 med på listen over sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven, sier Hans-Erik Skjæggerud, 1. nestleder i YS.

De nye reglene omfatter primært ansatte i helsevesenet.

Samtidig er det også lagt opp til at regelendringene skal gjelde andre yrker, der jobben gjøres i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare, eller arbeidsområder hvor ansatte lett kan komme i kontakt med personer som er smittet av koronaviruset.

– YS mener at disse ordningene også bør gjelde andre arbeidstakere i samfunnskritiske funksjoner. Vi vil derfor følge opp dette i tiden som kommer, sier Skjæggerud.

Generell yrkesskadeforsikring skal også dekke hjemmekontor

Flere jobber hjemme for å bidra til å redusere smittefaren. Regjeringen har nå gjort det klart at ansatte på hjemmekontor fortsatt skal være sikret yrkesskadedekning i folketrygden, på samme måte som om de var på sin vanlige arbeidsplass. Ved en eventuell skade vurderes saken på samme måte som i alle andre yrkesskadesaker.

Yrkesskadeforsikringen gjelder innenfor din vanlige arbeidstid, i det rommet du nå jobber i hjemme. Mange jobber hjemmefra som en del av den nasjonale dugnaden, og arbeids- og sosialministeren understreker at man da ikke skal miste forsikringen sin.

Viktig om melding om yrkesskade

De aller fleste som blir smittet av koronaviruset blir friske, men vi vet per i dag ikke nok om eventuelle ettervirkninger hos de som har vært syke. Derfor er det viktig at den som blir smittet sørger for god dokumentasjon med én gang smitte er påvist.

Dette skal du gjøre dersom du blir syk av covid-19 som følge av smitte på arbeidsplassen

  • Ta vare på prøveresultater/epikriser.
  • Sørg for å få en bekreftelse fra arbeidsgiver på at du har arbeidet med pasienter eller andre som kan ha vært smittet.
  • Beskriv situasjonen der det kan tenkes du er blitt smittet. Dersom det er mistanke om at en spesiell pasient/bruker har vært smittekilden, bør dette forklares nærmere.
  • Skyldes smitten at du er blitt hostet på eller andre mer konkrete hendelser, eks manglende smittevernutstyr, er det viktig å beskrive hendelsen i detalj i skademeldingen.
  • Sørg for at det skrives en intern skademelding/avviksmelding.
  • Dersom du får en varig skade av smitten, må den meldes til NAV innen 1 år. Det er arbeidsgivers ansvar å melde skaden til NAV, men dersom det ikke blir gjort, må du selv sørge for å gjøre det.
Hei, jeg heter Yrsa. Hva kan jeg hjelpe med?